Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
19 502 288 € 11 247 446 € 13 933 683 € 11 946 357 € 20 356 836 € 15 834 672 € 11 193 995 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
3 495 650 € 3 914 181 € 4 574 835 € 5 007 500 € 5 570 864 € 6 085 905 € 6 205 172 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
50 367 € 26 164 € 1 102 € 5 510 € 9 918 € 0 € 0 €
005
A.I.2
Software
50 367€ 26 164€ 1 102€ 5 510€ 9 918€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
3 445 283 € 3 888 017 € 4 573 733 € 5 001 990 € 5 560 946 € 6 085 905 € 6 205 172 €
012
A.II.1
Pozemky
273 277€ 273 277€ 273 277€ 273 277€ 273 277€ 273 277€ 242 587€
013
A.II.2
Stavby
2 696 346€ 3 203 886€ 3 726 243€ 4 048 984€ 4 565 942€ 5 057 940€ 5 639 108€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
475 660€ 339 802€ 489 395€ 608 677€ 650 675€ 683 636€ 300 665€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
71 052€ 77 347€ 71 052€ 71 052€ 71 052€ 22 812€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
7 471€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
15 909 233 € 7 173 268 € 9 323 762 € 6 898 414 € 14 777 358 € 9 735 704 € 4 975 699 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
540 005 € 70 916 € 394 367 € 349 837 € 381 629 € 87 296 € 761 530 €
032
B.I.1
Materiál
873€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
195 962€ 658 623€
035
B.I.4
Zvieratá
0€
036
B.I.5
Tovar
539 132€ 70 916€ 394 367€ 153 875€ 381 629€ 87 296€ 102 907€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
10 546 990 € 146 389 € 64 769 €
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
10 446 827€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
100 163€ 146 389€ 64 769€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
4 760 913 € 6 872 936 € 8 810 479 € 6 499 595 € 14 148 992 € 9 637 713 € 2 454 876 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
4 521 936€ 5 574 550€ 6 207 430€ 4 642 847€ 13 128 885€ 8 743 705€ 2 372 309€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
293 000€ 246 500€ 674 948€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
194 846€ 706 037€ 2 049 004€ 1 551 528€ 1 002 192€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
27 902€ 282 372€ 288 387€ 266 691€ 201 230€ 74 732€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
16 229€ 16 977€ 19 158€ 38 529€ 17 915€ 17 830€ 7 835€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
61 325 € 83 027 € 54 147 € 48 982 € 246 737 € 10 695 € 1 759 293 €
056
B.IV.1
Peniaze
48 302€ 49 086€ 22 860€ 28 721€ 15 417€ 10 695€ 4 522€
057
B.IV.2
Účty v bankách
13 023€ 33 941€ 31 287€ 20 261€ 231 320€ 1 754 771€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
97 405 € 159 997 € 35 086 € 40 443 € 8 614 € 13 063 € 13 124 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
22 551€ 71 394€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
74 854€ 88 603€ 35 086€ 40 443€ 8 614€ 13 063€ 13 124€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
19 502 288 € 11 247 446 € 13 933 683 € 11 946 357 € 20 356 836 € 15 834 672 € 11 193 995 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
7 395 056 € 6 022 739 € 6 468 951 € 5 426 308 € 4 179 535 € 5 913 754 € 5 313 292 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
99 600 € 99 600 € 99 600 € 99 600 € 99 600 € 99 600 € 99 600 €
069
A.I.1
Základné imanie
99 600€ 99 600€ 99 600€ 99 600€ 99 600€ 99 600€ 99 600€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
20 309 € 20 308 € 20 308 € 20 308 € 20 308 € 20 308 € 20 308 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
19 920€ 19 920€ 19 920€ 19 920€ 19 920€ 19 920€ 19 920€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
389€ 388€ 388€ 388€ 388€ 388€ 388€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
5 902 831 € 6 349 044 € 5 306 399 € 3 864 312 € 1 097 842 € 4 193 382 € 2 847 267 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
6 349 044€ 6 349 044€ 5 306 399€ 3 864 312€ 1 097 842€ 4 213 967€ 2 867 852€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-446 213€ -20 585€ -20 585€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
1 372 316 € -446 213 € 1 042 644 € 1 442 088 € 2 961 785 € 1 600 464 € 2 346 117 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
12 043 729 € 5 110 249 € 7 446 232 € 6 520 049 € 16 177 223 € 9 916 456 € 5 880 703 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
226 145 € 345 270 € 93 426 € 81 981 € 58 078 € 171 819 € 55 899 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
91 436€ 81 986€ 93 426€ 80 981€ 57 078€ 171 819€ 55 899€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
134 709€ 263 284€ 1 000€ 1 000€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
168 848 € 70 012 € 52 201 € 61 261 € 135 450 € 149 707 € 133 350 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
5 130€ 14 172€ 21 134€ 19 926€ 14 180€ 5 806€ 9 366€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
163 718€ 55 840€ 31 067€ 21 768€ 75 950€ 69 194€ 65 316€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0€ 19 567€ 45 320€ 74 707€ 58 668€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
5 500 535 € 1 487 056 € 3 374 971 € 2 965 307 € 13 374 173 € 6 370 624 € 2 757 054 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
3 473 318€ 809 403€ 2 813 766€ 2 033 061€ 8 585 767€ 4 244 949€ 1 393 257€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
1 425 304€ 756 618€ 58€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
15 601€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
4 500€ 58 296€ 4 500€ 4 500€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
201 562€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
9 878€ 1 579 878€ 1 000 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
101 007€ 114 020€ 136 732€ 151 819€ 130 597€ 112 576€ 78 858€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
65 075€ 77 580€ 95 288€ 98 026€ 89 801€ 79 233€ 58 311€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
50 545€ 98 378€ 30 476€ 66 776€ 1 634 157€ 279 879€ 167 323€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
380 786€ 329 379€ 294 209€ 601 247€ 597 355€ 653 987€ 842 084€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
6 148 201 € 3 207 911 € 3 925 634 € 3 411 500 € 2 609 522 € 3 224 306 € 2 934 400 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
2 104 714€ 1 378 315€ 2 562 503€ 536 800€ 2 135 200€ 2 135 200€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
4 043 487€ 1 829 596€ 1 363 131€ 3 411 500€ 2 072 722€ 1 089 106€ 799 200€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
63 503 € 114 458 € 18 500 € 78 € 4 462 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
10 547€ 52 377€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
52 956€ 62 081€ 18 500€ 78€ 4 462€