Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
22 001 021 € 150 054 276 € 154 384 771 € 147 853 332 € 161 358 265 € 140 494 973 € 135 828 264 € 153 401 543 € 151 917 369 € 157 263 551 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
708 344 € 4 516 833 € 5 571 363 € 5 863 726 € 8 401 755 € 8 913 551 € 7 708 260 € 4 277 552 € 1 880 199 € 1 089 786 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
16 234 € 22 215 € 4 597 € 8 054 € 11 675 € 5 833 € 8 250 € 4 124 € 21 536 € 61 763 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
16 234€ 22 215€ 4 597€ 6 221€ 7 842€ 417€ 4 124€ 21 536€ 61 763€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€ 1 833€ 3 833€ 5 833€ 7 833€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
667 860 € 4 470 368 € 5 542 516 € 5 855 672 € 8 390 080 € 8 907 718 € 7 700 010 € 4 273 428 € 1 858 663 € 1 028 023 €
012
A.II.1
Pozemky
0€ 111 797€ 28 866€
013
A.II.2
Stavby
0€ 156 640€ 168 849€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
667 860€ 4 470 368€ 5 542 516€ 5 855 672€ 8 390 080€ 8 907 718€ 7 700 010€ 4 004 991€ 1 660 948€ 1 028 023€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
24 250 € 24 250 € 24 250 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
24 250€ 24 250€ 24 250€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
21 286 892 € 145 179 049 € 148 359 264 € 141 286 933 € 152 358 631 € 131 039 636 € 127 650 080 € 148 645 276 € 149 589 379 € 155 674 642 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
384 763 € 846 620 € 1 581 493 € 2 083 518 € 737 428 € 999 616 € 536 167 € 168 063 € 370 153 € 308 699 €
032
B.I.1
Materiál
0€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
034
B.I.3
Výrobky
0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€
036
B.I.5
Tovar
384 763€ 846 620€ 1 581 493€ 2 083 518€ 737 428€ 999 616€ 536 167€ 168 063€ 370 153€ 308 699€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
0 € 86 642 827 € 88 869 077 € 81 233 357 € 86 902 257 € 72 594 577 € 72 412 598 € 90 238 400 € 84 039 855 € 89 864 778 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€ 0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
85 792 632€ 88 185 497€ 80 321 065€ 86 098 363€ 71 966 860€ 69 814 453€ 87 801 179€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
850 195€ 683 580€ 912 292€ 803 894€ 627 717€ 2 598 145€ 2 437 221€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
884 055 € 56 812 666 € 57 241 139 € 57 846 081 € 63 658 189 € 56 341 513 € 53 008 664 € 54 511 978 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
121 923€ 2 232 664€ 3 213 920€ 6 146 946€ 6 115 586€ 5 141 998€ 3 629 389€ 1 621 424€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
332€ 332€ 332€ 332€ 332€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
761 431€ 242 927€ 50 828€ 677 040€ 108 320€ 289 516€ 11 543€ 444 523€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
701€ 54 580 002€ 53 784 292€ 51 648 307€ 57 542 603€ 50 522 143€ 49 270 623€ 52 600 706€ 57 852 766€ 53 313 661€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
20 018 074 € 876 936 € 667 555 € 123 977 € 1 060 757 € 1 103 930 € 1 692 651 € 3 726 835 € 5 980 362 € 10 117 688 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 300€ 4 681€ 6 653€ 10 763€ 8 674€ 5 796€ 9 660€ 2 462€ 2 002€
057
B.IV.2
Účty v bankách
20 018 074€ 875 636€ 662 874€ 117 324€ 1 049 994€ 1 095 256€ 1 686 855€ 3 717 175€ 5 977 900€ 10 115 686€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
5 785 € 358 394 € 454 144 € 702 673 € 597 879 € 541 786 € 469 924 € 478 715 € 447 791 € 499 123 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
5 785€ 33 437€ 30 429€ 25 764€ 20 422€ 11 585€ 11 808€ 24 695€ 24 593€ 25 775€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
324 957€ 423 715€ 676 909€ 577 457€ 530 201€ 458 116€ 454 020€ 423 198€ 473 348€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
22 001 021 € 150 054 276 € 154 384 771 € 147 853 332 € 161 358 265 € 140 494 973 € 135 828 264 € 153 401 543 € 151 917 369 € 157 263 551 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
17 475 182 € 11 193 195 € 11 492 495 € 9 967 137 € 7 382 046 € 4 288 951 € 6 848 928 € 3 786 430 € 4 201 428 € 3 481 950 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
3 319 392 € 3 319 392 € 3 319 392 € 3 319 392 € 3 319 392 € 3 319 392 € 3 319 392 € 3 319 392 € 3 319 392 € 3 319 392 €
069
A.I.1
Základné imanie
3 319 392€ 3 319 392€ 3 319 392€ 3 319 392€ 3 319 392€ 3 319 392€ 3 319 392€ 3 319 392€ 3 319 392€ 3 319 392€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
0€
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
2 595 937 € -3 055 298 € -33 847 € 1 388 813 € 1 232 471 € -685 237 € -615 761 € -519 279 € -22 047 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
6 600 000€ 6 600 000€ 2 900 000€ 1 600 000€ 1 600 000€ 0€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
0€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-4 004 063€ -9 655 298€ -2 933 847€ -211 187€ -367 529€ -685 237€ -615 761€ -519 279€ -22 047€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
331 939 € 331 939 € 331 939 € 331 939 € 331 939 € 331 939 € 280 221 € 96 191 € 45 615 € 29 047 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
331 939€ 331 939€ 331 939€ 331 939€ 331 939€ 331 939€ 280 221€ 96 191€ 45 615€ 29 047€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
0€
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
10 597 162 € 7 850 000 € 4 900 000 € 2 480 000 € 340 456 € 32 892 € -153 057 € -197 853 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
10 597 162€ 7 850 000€ 4 900 000€ 2 480 000€ 340 456€ 32 892€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ -153 057€ -197 853€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
630 752 € 2 747 162 € 2 975 011 € 2 446 993 € 2 498 244 € 1 322 857 € 3 524 620 € 857 234 € 1 011 525 € 331 364 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
4 525 804 € 138 651 443 € 142 793 787 € 137 770 525 € 153 874 068 € 136 071 562 € 128 797 330 € 149 425 125 € 147 508 497 € 153 543 374 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
25 828 € 392 574 € 395 718 € 431 875 € 386 675 € 433 803 € 363 927 € 331 999 € 64 377 € 72 809 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
25 828€ 66 884€ 70 593€ 94 854€ 50 372€ 158 564€ 104 617€ 44 020€ 26 675€ 27 811€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€ 26 292€ 24 825€ 23 021€ 22 123€ 21 739€ 19 310€ 18 640€ 3 631€ 10 955€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
299 398€ 300 300€ 314 000€ 314 180€ 253 500€ 240 000€ 269 339€ 34 071€ 34 043€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
4 004 063 € 9 757 314 € 2 911 318 € 106 546 € 88 910 € 68 516 € 91 794 € 34 051 € 9 964 177 € 19 939 568 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
0€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€ 9 958 176€ 19 916 351€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
121 019€ 105 255€ 106 546€ 88 910€ 68 516€ 91 794€ 34 051€ 6 001€ 13 778€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
4 004 063€ 9 636 295€ 2 806 063€ 0€ 9 439€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
495 913 € 1 501 555 € 2 369 865 € 2 232 104 € 6 705 984 € 2 231 850 € 2 245 407 € 1 635 575 € 1 268 464 € 1 215 254 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
96 932€ 1 014 932€ 1 823 576€ 1 668 275€ 5 381 389€ 1 255 162€ 1 345 221€ 1 105 219€ 778 839€ 1 085 885€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
4 480€ 14 224€ 2 755€ 8 474€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
671€ 99 438€ 86 508€ 140 718€ 85 381€ 109 990€ 85 132€ 70 395€ 59 956€ 61 535€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
65 331€ 58 673€ 48 005€ 49 349€ 57 121€ 46 555€ 29 559€ 28 316€ 27 057€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
398 310€ 285 184€ 239 295€ 150 091€ 883 782€ 214 612€ 212 321€ 24 079€ 375 450€ 11 797€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
36 670€ 161 813€ 225 015€ 306 083€ 594 965€ 551 698€ 392 099€ 23 148€ 20 506€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 9 958 176€ 9 958 176€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 € 127 000 000 € 137 116 886 € 135 000 000 € 146 692 499 € 133 337 393 € 126 096 202 € 137 465 324 € 126 253 303 € 132 315 743 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0€ 100 000 000€ 100 000 000€ 100 000 000€ 0€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
0€ 27 000 000€ 37 116 886€ 35 000 000€ 146 692 499€ 133 337 393€ 126 096 202€ 137 465 324€ 126 253 303€ 132 315 743€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
35 € 209 638 € 98 489 € 115 670 € 102 151 € 134 460 € 182 006 € 189 988 € 207 444 € 238 227 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
123 707€ 34 089€ 43 964€ 2 387€ 9 044€ 3 043€ 65 850€ 104 850€ 101 400€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
35€ 0€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
85 931€ 64 400€ 71 706€ 99 764€ 125 416€ 178 963€ 124 138€ 102 594€ 136 827€