Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

P Automobil Import s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
22 060 234 € 22 355 186 € 15 627 686 € 16 613 420 € 20 233 082 € 18 684 600 € 21 134 765 € 23 295 569 € 20 912 193 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
2 567 132 € 2 452 962 € 2 613 897 € 1 091 960 € 850 185 € 1 007 679 € 1 132 018 € 1 446 060 € 1 502 752 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
73 822 € 62 067 € 29 714 € 45 100 € 66 984 € 64 253 € 55 784 € 101 658 € 62 747 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
69 822€ 5 745€ 21 714€ 45 100€ 66 984€ 64 253€ 55 784€ 101 658€ 62 747€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
4 000€ 6 000€ 8 000€ 0€ 0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
50 322€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
2 493 310 € 2 390 895 € 2 584 183 € 1 046 860 € 783 201 € 943 426 € 1 076 234 € 1 344 402 € 1 440 005 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 493 310€ 2 390 895€ 2 584 183€ 1 044 203€ 780 909€ 941 658€ 1 076 234€ 1 344 402€ 1 440 005€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
2 657€ 2 292€ 1 768€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
18 940 173 € 19 174 683 € 12 509 000 € 15 062 754 € 19 029 395 € 17 439 659 € 19 989 701 € 21 665 368 € 19 335 378 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
11 730 299 € 13 156 523 € 9 232 047 € 8 758 594 € 3 344 407 € 3 018 358 € 4 716 523 € 9 675 852 € 8 644 546 €
032
B.I.1
Materiál
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
11 730 299€ 13 156 523€ 9 232 047€ 8 758 594€ 3 344 407€ 3 018 358€ 4 716 523€ 9 675 852€ 8 644 546€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
1 643 746 € 1 478 449 € 1 368 437 € 1 637 594 € 1 813 611 € 1 969 292 € 1 904 869 € 776 952 € 732 284 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
4 424€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
1 643 746€ 1 478 449€ 1 364 013€ 1 637 594€ 1 813 611€ 1 969 292€ 1 904 869€ 776 952€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
5 082 900 € 2 228 629 € 1 528 423 € 2 471 414 € 13 408 698 € 8 524 907 € 10 913 961 € 9 363 283 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
5 081 306€ 2 227 333€ 1 398 965€ 1 958 026€ 8 771 178€ 8 520 989€ 10 155 675€ 9 323 146€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
4 635 194€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
126 030€ 511 593€ 708 153€ 38 797€ 11 468€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 594€ 1 296€ 3 428€ 1 795€ 2 326€ 3 918€ 50 133€ 1 340€ 1 807€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
483 228 € 2 311 082 € 380 093 € 2 195 152 € 462 679 € 3 927 102 € 2 454 348 € 1 849 291 € 2 155 256 €
056
B.IV.1
Peniaze
20€ 1 935€ 2 078€
057
B.IV.2
Účty v bankách
483 228€ 2 311 082€ 380 093€ 2 195 152€ 462 659€ 3 927 102€ 2 454 348€ 1 847 346€ 2 153 178€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
552 929 € 727 541 € 504 789 € 458 706 € 353 502 € 237 262 € 13 046 € 184 141 € 74 062 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
184 141€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
71 725€ 224 569€ 13 138€ 80 960€ 1 124€ 7 237€ 13 046€ 74 062€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
481 204€ 502 972€ 491 651€ 377 746€ 352 378€ 230 025€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
22 060 234 € 22 355 186 € 15 627 686 € 16 613 420 € 20 233 082 € 18 684 600 € 21 134 765 € 23 295 569 € 20 912 193 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
8 681 893 € 5 194 415 € 1 470 512 € -19 741 € 3 291 248 € 2 992 603 € 1 355 974 € 5 731 589 € 5 743 757 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
1 141 871 € 1 141 871 € 1 141 871 € 1 141 870 € 1 141 870 € 1 141 870 € 1 141 870 € 1 141 870 € 1 141 870 €
069
A.I.1
Základné imanie
1 141 871€ 1 141 871€ 1 141 871€ 1 141 870€ 1 141 870€ 1 141 870€ 1 141 870€ 1 141 870€ 1 141 870€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
114 187 € 114 187 € 114 187 € 114 187 € 114 187 € 114 187 € 114 187 € 114 187 € 114 187 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
114 187€ 114 187€ 114 187€ 114 187€ 114 187€ 114 187€ 114 187€ 114 187€ 114 187€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
3 238 357 € 214 453 € -1 275 798 € -2 690 094 € 3 996 443 € 3 996 443 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
3 238 357€ 214 453€ 5 544 553€ 5 544 552€ 5 544 552€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 275 798€ -8 234 647€ -1 548 109€ -1 548 109€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
4 187 478 € 3 723 904 € 1 490 252 € -1 275 798 € 2 035 191 € 1 736 546 € 2 790 011 € 479 089 € 491 257 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
12 922 030 € 17 160 771 € 14 157 174 € 16 633 161 € 15 122 880 € 13 920 383 € 18 204 768 € 16 603 956 € 14 648 258 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
6 584 144 € 6 214 926 € 5 527 636 € 5 401 472 € 6 585 381 € 6 399 453 € 5 704 221 € 2 558 607 € 2 839 174 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
108 635€ 123 634€ 115 165€ 144 197€ 81 734€ 157 908€ 45 699€ 218 990€ 432 543€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
367 605€ 501 721€ 428 640€ 414 202€ 2 573 257€ 2 191 715€ 2 547 328€ 1 530 730€ 1 892 362€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
6 107 904€ 5 589 571€ 4 983 831€ 4 843 073€ 3 930 390€ 4 049 830€ 3 111 194€ 808 887€ 514 269€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
3 547 € 1 633 € 1 588 € 2 374 € 9 346 € 5 429 € 3 454 € 6 800 € 5 923 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
3 547€ 1 633€ 1 588€ 2 374€ 9 346€ 5 429€ 3 454€ 6 800€ 5 923€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
6 334 339 € 10 944 212 € 6 746 996 € 11 229 315 € 8 528 153 € 7 515 501 € 12 497 093 € 4 934 958 € 7 587 640 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
5 102 111€ 8 907 090€ 5 152 976€ 4 350 821€ 6 675 961€ 4 871 748€ 8 045 439€ 3 913 142€ 6 616 945€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
148 534€ 30 975€ 25 273€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
5 200 000€ 794 376€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
3 073 580€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
80 254€ 77 149€ 82 352€ 76 447€ 68 426€ 26 924€ 26 773€ 50 579€ 48 015€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
58 090€ 60 303€ 59 645€ 54 226€ 47 473€ 18 944€ 20 526€ 32 318€ 29 478€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 093 884€ 1 899 670€ 1 452 023€ 1 547 821€ 1 623 496€ 1 713 617€ 1 182 241€ 822 114€ 757 876€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
112 797€ 89 892€ 85 830€ 110 054€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
1 880 954 € 9 103 591 € 4 215 521 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
1 880 954€ 9 103 591€ 4 215 521€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
456 311 € 1 818 954 € 1 771 614 € 1 574 023 € 960 024 € 520 177 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
456 311€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
1 818 954€ 1 771 614€ 1 043 679€ 679 841€ 360 713€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
530 344€ 280 183€ 159 464€