Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

P Automobil Import s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
33 026 201 € 23 176 996 € 25 434 502 € 22 060 234 € 22 355 186 € 15 627 686 € 16 613 420 € 20 233 082 € 18 684 600 € 21 134 765 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 499 375 € 1 167 170 € 1 260 598 € 2 567 132 € 2 452 962 € 2 613 897 € 1 091 960 € 850 185 € 1 007 679 € 1 132 018 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
235 147 € 184 546 € 156 172 € 73 822 € 62 067 € 29 714 € 45 100 € 66 984 € 64 253 € 55 784 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
61 008€ 88 674€ 54 013€ 69 822€ 5 745€ 21 714€ 45 100€ 66 984€ 64 253€ 55 784€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 2 000€ 4 000€ 6 000€ 8 000€ 0€ 0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
174 139€ 95 872€ 100 159€ 50 322€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 264 228 € 982 624 € 1 104 426 € 2 493 310 € 2 390 895 € 2 584 183 € 1 046 860 € 783 201 € 943 426 € 1 076 234 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 264 228€ 982 624€ 1 104 426€ 2 493 310€ 2 390 895€ 2 584 183€ 1 044 203€ 780 909€ 941 658€ 1 076 234€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
2 657€ 2 292€ 1 768€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
31 244 169 € 21 632 480 € 23 894 596 € 18 940 173 € 19 174 683 € 12 509 000 € 15 062 754 € 19 029 395 € 17 439 659 € 19 989 701 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
15 607 817 € 2 442 535 € 9 429 289 € 11 730 299 € 13 156 523 € 9 232 047 € 8 758 594 € 3 344 407 € 3 018 358 € 4 716 523 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
15 607 817€ 2 442 535€ 9 429 289€ 11 730 299€ 13 156 523€ 9 232 047€ 8 758 594€ 3 344 407€ 3 018 358€ 4 716 523€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
2 511 547 € 2 285 188 € 2 144 991 € 1 643 746 € 1 478 449 € 1 368 437 € 1 637 594 € 1 813 611 € 1 969 292 € 1 904 869 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
4 424€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
2 511 547€ 2 285 188€ 2 144 991€ 1 643 746€ 1 478 449€ 1 364 013€ 1 637 594€ 1 813 611€ 1 969 292€ 1 904 869€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
6 586 189 € 12 177 122 € 2 099 141 € 5 082 900 € 2 228 629 € 1 528 423 € 2 471 414 € 13 408 698 € 8 524 907 € 10 913 961 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
2 482 214 € 921 590 € 2 098 630 € 5 081 306 € 2 227 333 € 1 398 965 € 1 958 026 € 8 771 178 € 8 520 989 € 10 155 675 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
1 435 958€ 34 412€ 25 247€ 250 963€ 183 892€ 176 902€ 73 292€ 6 972 684€ 7 546 249€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 046 256€ 887 178€ 2 073 383€ 4 830 343€ 2 043 441€ 1 222 063€ 1 884 734€ 1 798 494€ 974 740€ 10 155 675€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
4 100 000€ 11 000 000€ 4 635 194€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
254 645€ 126 030€ 511 593€ 708 153€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
3 975€ 887€ 511€ 1 594€ 1 296€ 3 428€ 1 795€ 2 326€ 3 918€ 50 133€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
6 538 616 € 4 727 635 € 10 221 175 € 483 228 € 2 311 082 € 380 093 € 2 195 152 € 462 679 € 3 927 102 € 2 454 348 €
072
B.V.1.
Peniaze
3 025€ 20€
073
B.V.2.
Účty v bankách
6 538 616€ 4 724 610€ 10 221 175€ 483 228€ 2 311 082€ 380 093€ 2 195 152€ 462 659€ 3 927 102€ 2 454 348€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
282 657 € 377 346 € 279 308 € 552 929 € 727 541 € 504 789 € 458 706 € 353 502 € 237 262 € 13 046 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
109 790€ 92 578€ 96 279€ 71 725€ 224 569€ 13 138€ 80 960€ 1 124€ 7 237€ 13 046€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
172 867€ 284 768€ 183 029€ 481 204€ 502 972€ 491 651€ 377 746€ 352 378€ 230 025€ 0€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
33 026 201 € 23 176 996 € 25 434 502 € 22 060 234 € 22 355 186 € 15 627 686 € 16 613 420 € 20 233 082 € 18 684 600 € 21 134 765 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
10 096 725 € 8 829 065 € 8 085 237 € 8 681 893 € 5 194 415 € 1 470 512 € -19 741 € 3 291 248 € 2 992 603 € 1 355 974 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
1 141 871 € 1 141 871 € 1 141 871 € 1 141 871 € 1 141 871 € 1 141 871 € 1 141 870 € 1 141 870 € 1 141 870 € 1 141 870 €
082
A.I.1
Základné imanie
1 141 871€ 1 141 871€ 1 141 871€ 1 141 871€ 1 141 871€ 1 141 871€ 1 141 870€ 1 141 870€ 1 141 870€ 1 141 870€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
114 187 € 114 187 € 114 187 € 114 187 € 114 187 € 114 187 € 114 187 € 114 187 € 114 187 € 114 187 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
114 187€ 114 187€ 114 187€ 114 187€ 114 187€ 114 187€ 114 187€ 114 187€ 114 187€ 114 187€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
3 573 007 € 3 829 179 € 3 225 835 € 3 238 357 € 214 453 € -1 275 798 € -2 690 094 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
3 573 007€ 3 829 179€ 3 225 835€ 3 238 357€ 214 453€ 5 544 553€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 275 798€ -8 234 647€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
5 267 660 € 3 743 828 € 3 603 344 € 4 187 478 € 3 723 904 € 1 490 252 € -1 275 798 € 2 035 191 € 1 736 546 € 2 790 011 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
22 929 476 € 14 347 931 € 17 348 130 € 12 922 030 € 17 160 771 € 14 157 174 € 16 633 161 € 15 122 880 € 13 920 383 € 18 204 768 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
6 474 € 4 396 € 4 680 € 3 547 € 1 633 € 1 588 € 2 374 € 9 346 € 5 429 € 3 454 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
6 474€ 4 396€ 4 680€ 3 547€ 1 633€ 1 588€ 2 374€ 9 346€ 5 429€ 3 454€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
702 204 € 487 399 € 469 481 € 367 605 € 501 721 € 428 640 € 414 202 € 2 573 257 € 2 191 715 € 2 547 328 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
702 204€ 487 399€ 469 481€ 367 605€ 501 721€ 428 640€ 414 202€ 2 573 257€ 2 191 715€ 2 547 328€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
12 237 824 € 3 759 885 € 7 843 810 € 6 334 339 € 10 944 212 € 6 746 996 € 11 229 315 € 8 528 153 € 7 515 501 € 12 497 093 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
10 616 480 € 3 172 690 € 6 441 057 € 5 102 111 € 8 907 090 € 5 152 976 € 4 350 821 € 6 675 961 € 4 871 748 € 8 193 973 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
418 466€ 555 610€ 983 960€ 529 750€ 227 644€ 1 059 080€ 5 010€ 4 705 764€ 3 469 935€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
10 198 014€ 2 617 080€ 5 457 097€ 4 572 361€ 8 679 446€ 4 093 896€ 4 345 811€ 1 970 197€ 1 401 813€ 8 193 973€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
5 200 000€ 794 376€ 3 073 580€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
99 892€ 83 829€ 97 974€ 80 254€ 77 149€ 82 352€ 76 447€ 68 426€ 26 924€ 26 773€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
90 202€ 68 656€ 67 834€ 58 090€ 60 303€ 59 645€ 54 226€ 47 473€ 18 944€ 20 526€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 424 300€ 434 710€ 1 231 465€ 1 093 884€ 1 899 670€ 1 452 023€ 1 547 821€ 1 623 496€ 1 713 617€ 1 182 241€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
6 950€ 5 480€ 112 797€ 89 892€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
9 982 974 € 10 096 251 € 9 030 159 € 6 216 539 € 5 713 205 € 5 098 996 € 4 987 270 € 4 012 124 € 4 207 738 € 3 156 893 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
101 123€ 105 890€ 94 987€ 108 635€ 123 634€ 115 165€ 144 197€ 81 734€ 157 908€ 45 699€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
9 881 851€ 9 990 361€ 8 935 172€ 6 107 904€ 5 589 571€ 4 983 831€ 4 843 073€ 3 930 390€ 4 049 830€ 3 111 194€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
1 880 954€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
1 135 € 456 311 € 1 818 954 € 1 771 614 € 1 574 023 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 135€ 456 311€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
1 818 954€ 1 771 614€ 1 043 679€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
530 344€