Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TERNO Group k. s.

2015 2014
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
70 900 000€ 108 950 000€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
71 336 000 € 109 959 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
68 503 000€ 106 608 000€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
2 397 000€ 2 342 000€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
436 000€ 1 009 000€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
90 258 000 € 121 747 000 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
60 044 000€ 81 601 000€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
3 373 000€ 4 614 000€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
16 716 000€ 21 796 000€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
7 951 000 € 10 032 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
5 169 000€ 6 984 000€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 927 000€ 2 509 000€
19
E.4.
Sociálne náklady
855 000€ 539 000€
20
F.
Dane a poplatky
26 000€ 60 000€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 005 000€ 3 087 000€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
15 000€ 14 000€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 128 000€ 543 000€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-18 922 000 € -11 788 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-9 233 000 € 939 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 663 000 € 801 000 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 663 000 € 795 000 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1 663 000€ 795 000€
42
XII.
Kurzové zisky
0€ 5 000€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 1 000€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 728 000 € 2 735 000 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
828 000 € 1 339 000 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
828 000€ 1 339 000€
52
O.
Kurzové straty
1 000€ 171 000€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
899 000€ 1 225 000€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-65 000 € -1 934 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-18 987 000 € -13 722 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
0 € 0 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-18 987 000 € -13 722 000 €