Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
62 381 994 € 63 640 549 € 57 037 516 € 56 770 219 € 56 331 679 € 56 188 716 € 56 035 630 € 56 067 451 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
57 284 629 € 57 488 998 € 49 552 631 € 50 163 148 € 51 367 219 € 51 749 859 € 52 120 887 € 53 402 928 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
2 815 € 948 € 4 740 € 5 504 € 7 951 € 5 290 € 544 € 906 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
2 815€ 948€ 4 740€ 5 504€ 7 951€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
182€ 544€ 906€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
5 108€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
57 281 814 € 57 488 050 € 49 547 891 € 50 157 644 € 51 359 268 € 51 744 569 € 52 120 343 € 53 402 022 €
012
A.II.1
Pozemky
9 233 861€ 9 236 209€ 9 115 436€ 9 190 004€ 9 723 826€ 9 729 237€ 9 729 237€ 9 867 832€
013
A.II.2
Stavby
47 112 134€ 47 290 672€ 39 731 120€ 40 331 417€ 40 884 748€ 41 504 819€ 41 959 867€ 43 066 140€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
116 905€ 137 094€ 131 929€ 182 079€ 241 356€ 146 938€ 155 970€ 221 248€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
520 871€ 314 062€ 267 823€ 273 416€ 278 017€ 134 218€ 134 494€ 110 153€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
298 043€ 510 013€ 301 583€ 180 728€ 231 105€ 229 357€ 140 775€ 136 649€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
216€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
5 068 768 € 6 137 716 € 7 470 828 € 6 593 740 € 4 952 375 € 4 429 015 € 3 880 606 € 2 634 560 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
4 452 € 7 358 € 15 671 € 18 560 € 16 041 € 14 306 € 8 223 € 8 314 €
035
B.I.1
Materiál
4 452€ 7 358€ 15 671€ 18 560€ 16 041€ 14 306€ 8 223€ 8 314€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
441 231 € 228 668 € 159 681 € 223 059 € 133 321 € 192 759 € 127 977 € 331 470 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
222 732 € 222 772 € 151 234 € 117 325 € 132 091 € 191 655 € 123 812 € 103 891 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
222 732€ 222 772€ 151 234€ 117 325€ 132 091€ 191 655€ 123 812€ 103 891€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
217 507€ 6 027€ 12 459€ 1€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
992€ 5 896€ 2 420€ 93 275€ 1 230€ 1 104€ 4 165€ 227 578€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
4 623 085 € 5 901 690 € 7 295 476 € 6 352 121 € 4 803 013 € 4 221 950 € 3 744 406 € 2 294 776 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 481€ 2 596€ 650€ 1 721€ 2 897€ 1 451€ 3 312€ 3 519€
073
B.V.2.
Účty v bankách
4 621 604€ 5 899 094€ 7 294 826€ 6 350 400€ 4 800 116€ 4 220 499€ 3 741 094€ 2 291 257€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
28 597 € 13 835 € 14 057 € 13 331 € 12 085 € 9 842 € 34 137 € 29 963 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
14€ 5€ 42€ 406€ 711€ 99€ 44€ 163€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
28 583€ 13 830€ 14 015€ 12 925€ 11 187€ 7 362€ 32 642€ 29 800€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
187€ 2 381€ 1 451€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
62 381 994 € 63 640 549 € 57 037 516 € 56 770 219 € 56 331 679 € 56 188 716 € 56 035 630 € 56 067 451 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
54 523 483 € 54 875 726 € 53 709 498 € 53 405 227 € 53 120 480 € 52 971 719 € 52 958 704 € 53 042 822 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
50 364 400 € 50 364 400 € 50 364 400 € 50 364 400 € 50 364 400 € 50 364 400 € 50 364 400 € 50 364 400 €
082
A.I.1
Základné imanie
50 364 400€ 50 364 400€ 50 364 400€ 50 364 400€ 50 364 400€ 50 364 400€ 50 364 400€ 50 364 400€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
631 229€ 631 229€ 631 229€ 631 229€ 631 229€ 631 229€ 631 229€ 861 366€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 177 571 € 1 032 798 € 975 853 € 923 056 € 885 141 € 860 884 € 824 889 € 789 020 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 177 571€ 1 032 798€ 975 853€ 923 056€ 885 141€ 860 884€ 824 889€ 789 020€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
1 378 636 € 1 058 636 € 927 636 € 867 636 € 782 636 € 782 636 € 688 234 € 654 350 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
1 378 636€ 1 058 636€ 927 636€ 867 636€ 782 636€ 782 636€ 688 234€ 654 350€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
540 934 € 340 934 € 240 934 € 90 934 € 77 924 € 90 000 € 90 000 € 15 000 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
540 934€ 340 934€ 240 934€ 90 934€ 77 924€ 90 000€ 90 000€ 15 000€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
430 713 € 1 447 729 € 569 446 € 527 972 € 379 150 € 242 570 € 359 952 € 358 686 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
7 713 740 € 8 581 317 € 3 171 268 € 3 201 330 € 3 009 788 € 2 995 199 € 2 900 696 € 2 796 451 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
2 410 655 € 2 362 336 € 2 343 399 € 2 236 342 € 2 195 419 € 2 263 172 € 2 228 587 € 2 112 970 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
30 000 € 62 000 € 12 000 € 8 000 € 17 000 € 35 000 € 68 833 € 58 048 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
30 000€ 62 000€ 12 000€ 8 000€ 17 000€ 35 000€ 68 833€ 58 048€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
84 988€ 48 320€ 30 859€ 10 879€ 10 964€ 11 990€ 6 374€ 7 972€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
2 295 667€ 2 252 016€ 2 300 540€ 2 217 463€ 2 167 455€ 2 216 182€ 2 153 380€ 2 046 950€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
80 605 € 77 483 € 81 449 € 69 376 € 50 992 € 50 812 € 35 933 € 22 560 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
80 605€ 77 483€ 81 449€ 69 376€ 50 992€ 50 812€ 35 933€ 22 560€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
3 986 400€ 4 293 200€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
846 916 € 1 465 135 € 661 035 € 796 921 € 671 242 € 618 651 € 549 343 € 575 914 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
648 647 € 743 987 € 479 337 € 568 189 € 510 578 € 458 871 € 404 134 € 480 363 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
648 647€ 743 987€ 479 337€ 568 189€ 510 578€ 458 871€ 404 134€ 480 363€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
50 926€ 61 012€ 54 758€ 52 986€ 48 147€ 46 771€ 36 072€ 41 842€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
36 635€ 46 095€ 38 911€ 38 668€ 33 203€ 32 235€ 25 600€ 29 827€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
23 449€ 573 740€ 39 848€ 79 824€ 46 518€ 35 934€ 20 979€ 20 136€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
87 259€ 40 301€ 48 181€ 57 254€ 32 796€ 44 840€ 62 558€ 3 746€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
82 364 € 76 363 € 85 385 € 98 691 € 91 112 € 60 755 € 85 735 € 83 671 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
24 266€ 23 113€ 20 250€ 20 761€ 21 379€ 18 402€ 45 448€ 37 711€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
58 098€ 53 250€ 65 135€ 77 930€ 69 733€ 42 353€ 40 287€ 45 960€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
306 800€ 306 800€ 1 023€ 1 809€ 1 098€ 1 336€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
144 771 € 183 506 € 156 750 € 163 662 € 201 411 € 221 798 € 176 230 € 228 178 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
144 771€ 183 506€ 156 750€ 163 662€ 201 411€ 221 798€ 176 230€ 228 178€