Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
650 741 000 € 696 599 000 € 721 268 000 € 679 393 000 € 584 589 000 € 476 133 000 € 452 799 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
540 903 000 € 557 958 000 € 581 538 000 € 551 871 000 € 464 718 000 € 328 747 000 € 302 214 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
13 782 000 € 16 941 000 € 3 717 000 € 374 000 € 365 000 € 799 000 € 1 274 000 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
88 000€ 53 000€ 99 000€ 92 000€ 117 000€ 250 000€ 373 000€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
11 764 000€ 13 951 000€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
1 924 000€ 2 856 000€ 3 618 000€ 282 000€ 248 000€ 549 000€ 901 000€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
6 000€ 81 000€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
522 399 000 € 536 270 000 € 572 355 000 € 546 064 000 € 458 928 000 € 314 229 000 € 288 405 000 €
012
A.II.1
Pozemky
11 121 000€ 11 058 000€ 11 059 000€ 11 085 000€ 11 110 000€ 9 779 000€ 9 718 000€
013
A.II.2
Stavby
138 599 000€ 144 057 000€ 144 243 000€ 93 937 000€ 96 561 000€ 94 811 000€ 97 237 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
343 150 000€ 357 294 000€ 380 047 000€ 106 015 000€ 106 432 000€ 114 983 000€ 122 440 000€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
9 166 000€ 8 125 000€ 10 716 000€ 5 550 000€ 5 248 000€ 4 262 000€ 5 776 000€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
20 363 000€ 15 736 000€ 26 290 000€ 329 477 000€ 236 214 000€ 79 665 000€ 16 344 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 3 363 000€ 10 729 000€ 36 890 000€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
4 722 000 € 4 747 000 € 5 466 000 € 5 433 000 € 5 425 000 € 13 719 000 € 12 535 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
3 128 000€ 3 128 000€ 3 114 000€ 3 114 000€ 3 106 000€ 10 353 000€ 10 351 000€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
1 594 000€ 1 619 000€ 2 352 000€ 2 319 000€ 2 319 000€ 3 366 000€ 2 184 000€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
108 897 000 € 136 969 000 € 138 023 000 € 126 048 000 € 118 756 000 € 144 347 000 € 148 066 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
49 971 000 € 59 887 000 € 56 554 000 € 50 856 000 € 61 668 000 € 73 264 000 € 50 968 000 €
035
B.I.1
Materiál
23 023 000€ 24 676 000€ 24 161 000€ 20 203 000€ 16 255 000€ 16 844 000€ 18 869 000€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
17 829 000€ 20 622 000€ 23 867 000€ 14 004 000€ 11 235 000€ 15 409 000€ 13 303 000€
037
B.I.3
Výrobky
8 873 000€ 12 901 000€ 7 966 000€ 12 781 000€ 22 291 000€ 17 068 000€ 17 850 000€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
144 000€ 155 000€ 75 000€ 74 000€ 66 000€ 1 245 000€ 946 000€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
102 000€ 1 533 000€ 485 000€ 3 794 000€ 11 821 000€ 22 702 000€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
188 000 € 188 000 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
188 000€ 188 000€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
51 253 000 € 58 344 000 € 74 817 000 € 59 257 000 € 53 499 000 € 69 343 000 € 85 311 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
42 571 000 € 50 261 000 € 60 952 000 € 46 435 000 € 35 843 000 € 56 551 000 € 62 335 000 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
5 662 000€ 5 123 000€ 10 086 000€ 10 597 000€ 16 114 000€ 10 400 000€ 15 409 000€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
3 020 000€ 2 960 000€ 3 779 000€ 2 225 000€ 1 542 000€ 2 392 000€ 7 567 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
6 350 000 € 4 553 000 € 5 214 000 € 1 922 000 € 1 897 000 € 9 000 € 7 109 000 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 135 000 € 13 998 000 € 1 438 000 € 14 013 000 € 1 692 000 € 1 731 000 € 4 678 000 €
072
B.V.1.
Peniaze
63 000€ 67 000€ 77 000€ 62 000€ 234 000€ 63 000€ 38 000€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 072 000€ 13 931 000€ 1 361 000€ 13 951 000€ 1 458 000€ 1 668 000€ 4 640 000€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
941 000 € 1 672 000 € 1 707 000 € 1 474 000 € 1 115 000 € 3 039 000 € 2 519 000 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
650 741 000 € 696 599 000 € 721 268 000 € 679 393 000 € 584 589 000 € 476 133 000 € 452 799 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
361 459 000 € 352 346 000 € 343 927 000 € 349 802 000 € 337 679 000 € 318 702 000 € 279 635 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
102 427 000 € 102 427 000 € 102 427 000 € 102 427 000 € 102 427 000 € 102 427 000 € 102 427 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
102 427 000€ 102 427 000€ 102 427 000€ 102 427 000€ 102 427 000€ 102 427 000€ 102 427 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
21 398 000 € 21 398 000 € 21 398 000 € 21 398 000 € 21 398 000 € 21 398 000 € 21 398 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
21 398 000€ 21 398 000€ 21 398 000€ 21 398 000€ 21 398 000€ 21 398 000€ 21 398 000€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
237 634 000 € 228 521 000 € 220 102 000 € 225 977 000 € 213 854 000 € 194 877 000 € 155 810 000 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
237 634 000€ 228 521 000€ 220 102 000€ 225 977 000€ 213 854 000€ 194 877 000€ 155 810 000€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
289 227 000 € 344 200 000 € 377 333 000 € 329 589 000 € 246 907 000 € 157 430 000 € 173 139 000 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
29 453 000 € 27 973 000 € 10 893 000 € 11 445 000 € 10 568 000 € 10 209 000 € 10 948 000 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
5 228 000€ 4 331 000€ 972 000€ 130 000€ 183 000€ 237 000€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
168 000€ 24 000€ 10 000€ 3 000€ 64 000€ 104 000€ 3 000€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
9 605 000€ 11 511 000€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
14 452 000€ 12 107 000€ 9 911 000€ 11 312 000€ 10 321 000€ 9 868 000€ 10 945 000€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
5 476 000 € 5 476 000 € 7 376 000 € 7 133 000 € 7 104 000 € 7 002 000 € 6 921 000 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
47 115 000€ 127 308 000€ 0€ 162 521 000€ 50 000 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
44 629 000 € 43 284 000 € 54 369 000 € 73 852 000 € 82 595 000 € 64 462 000 € 48 121 000 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
36 303 000 € 35 412 000 € 49 279 000 € 66 701 000 € 77 696 000 € 48 704 000 € 41 765 000 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
2 442 000€ 1 955 000€ 1 151 000€ 1 555 000€ 1 504 000€ 1 856 000€ 2 677 000€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
33 861 000€ 33 457 000€ 48 128 000€ 65 146 000€ 76 192 000€ 46 848 000€ 39 088 000€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 79 000€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
4 235 000€ 3 734 000€ 3 375 000€ 5 469 000€ 3 425 000€ 4 105 000€ 3 907 000€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 723 000€ 1 460 000€ 1 471 000€ 1 375 000€ 1 236 000€ 1 552 000€ 1 507 000€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
59 000€ 59 000€ 197 000€ 197 000€ 200 000€ 9 778 000€ 478 000€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
2 309 000€ 2 619 000€ 47 000€ 110 000€ 38 000€ 323 000€ 385 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
6 917 000 € 7 871 000 € 8 901 000 € 3 533 000 € 3 048 000 € 5 752 000 € 1 442 000 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
155 638 000€ 132 288 000€ 295 794 000€ 71 105 000€ 93 592 000€ 70 005 000€ 105 707 000€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
55 000 € 53 000 € 8 000 € 2 000 € 3 000 € 1 000 € 25 000 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
55 000€ 53 000€ 8 000€ 2 000€ 3 000€ 1 000€ 24 000€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€ 1 000€