Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

CEPTRA s.r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.04.2021
31.03.2022
01.04.2020
31.03.2021
01.04.2019
31.03.2020
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
716 864 € 879 824 € 829 126 € 633 251 € 479 421 € 960 085 € 894 102 € 1 800 221 € 399 287 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
360 800 € 360 800 € 360 800 € 360 800 € 360 800 € 103 119 € 44 € 2 599 € 12 930 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
10 000 € 338 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
338€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
10 000€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
44 € 2 599 € 12 592 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
44€ 2 599€ 12 592€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
360 800 € 360 800 € 360 800 € 360 800 € 360 800 € 93 119 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
360 800€ 360 800€ 360 800€ 360 800€ 360 800€ 93 119€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
355 467 € 518 450 € 467 656 € 271 639 € 118 108 € 854 092 € 892 875 € 1 796 890 € 383 829 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
174 € 993 € 993 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
174€ 993€ 993€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
301 868 € 203 615 € 3 648 € 1 590 € 116 290 € 824 762 € 874 401 € 1 575 194 € 344 688 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 337 € 3 610 € 3 615 € 1 590 € 1 874 € 188 557 € 110 659 € 967 177 € 60 054 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
1 080€ 10 371€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 337€ 3 610€ 3 615€ 1 590€ 1 874€ 188 557€ 110 659€ 966 097€ 49 683€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
300 531€ 200 005€ 838€ 611 045€ 738 668€ 582 053€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
6 021€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
107 557€ 23 826€ 23 740€ 22 521€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
33€ 1 334€ 1 334€ 25 964€ 262 113€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
53 599 € 314 835 € 464 008 € 270 049 € 1 818 € 29 330 € 18 300 € 220 703 € 38 148 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 467€ 1 588€ 1 255€ 1 742€
073
B.V.2.
Účty v bankách
53 599€ 314 835€ 464 008€ 270 049€ 1 818€ 27 863€ 16 712€ 219 448€ 36 406€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
597 € 574 € 670 € 812 € 513 € 2 874 € 1 183 € 732 € 2 528 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
597€ 574€ 670€ 812€ 513€ 2 874€ 1 183€ 732€ 2 528€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
716 864 € 879 824 € 829 126 € 633 251 € 479 421 € 960 085 € 894 102 € 1 800 221 € 399 287 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
709 424 € 737 180 € 653 180 € 624 448 € -29 735 € 394 366 € 387 178 € 371 672 € 238 413 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
7 636 € 7 636 € 7 636 € 7 636 € 7 636 € 7 635 € 7 635 € 7 635 € 7 635 €
082
A.I.1
Základné imanie
7 636€ 7 636€ 7 636€ 7 636€ 7 635€ 7 635€ 7 635€ 7 635€ 7 635€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
1€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
168 470€ 168 470€ 168 470€ 168 470€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
873 € 873 € 873 € 873 € 873 € 873 € 873 € 872 € 872 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
873€ 873€ 873€ 873€ 873€ 873€ 873€ 872€ 872€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
46 201 € 36 200 € 21 843 € -38 244 € -33 724 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
46 201€ 36 200€ 21 843€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-38 244€ -33 724€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
486 244 € 524 001 € 454 358 € 485 713 € -38 244 € 385 858 € 378 670 € 363 165 € 263 630 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
7 440 € 142 644 € 175 946 € 8 803 € 509 156 € 550 949 € 490 900 € 243 772 € 142 350 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
3 229 € 3 200 € 3 171 € 7 138 € 7 123 € 7 042 € 6 955 € 6 867 € 6 776 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
3 229€ 3 200€ 3 171€ 7 138€ 7 123€ 7 042€ 6 955€ 6 867€ 6 776€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
65 418 € 5 418 € 5 418 € 5 418 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
65 418€ 5 418€ 5 418€ 5 418€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
2 982 € 138 830 € 172 529 € 1 665 € 501 902 € 476 851 € 478 527 € 231 487 € 130 156 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
64 € 33 505 € 366 920 € 389 777 € 121 798 € 35 714 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
388 112€ 39 775€ 44 072€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
64€ 33 505€ 366 920€ 1 665€ 82 023€ -8 358€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
138 289€ 171 989€ 1 176€ 382 852€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 096€ 84 125€ 103 912€ 80 942€ 57 487€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
281€ 281€ 280€ 254€ 737€ 991€ 856€ 856€ 826€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
194€ 194€ 194€ 176€ 510€ 687€ 593€ 3 078€ 726€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 347€ 66€ 66€ 59€ 173€ 4 341€ 5 452€ 47 316€ 91 942€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
907€ 952€ 948€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 229 € 614 € 246 € 131 € 1 638 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 229€ 614€ 246€ 131€ 1 638€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
14 770 € 16 024 € 1 184 777 € 18 524 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
14 770€ 16 024€ 1 184 777€ 18 524€