Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
11 713 695 000 € 11 411 218 000 € 10 533 033 000 € 9 919 042 000 € 9 488 645 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
9 484 011 000 € 9 239 236 000 € 8 264 821 000 € 7 921 592 000 € 7 590 195 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
5 489 000 € 5 933 000 € 6 957 000 € 6 038 000 € 5 645 000 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
4 678 000€ 5 371 000€ 6 387 000€ 5 941 000€ 5 307 000€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
210 000€ 227 000€ 250 000€ 14 000€ 24 000€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
601 000€ 335 000€ 320 000€ 83 000€ 314 000€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
9 450 448 000 € 9 205 648 000 € 8 231 009 000 € 7 900 232 000 € 7 569 391 000 €
012
A.II.1
Pozemky
85 026 000€ 85 065 000€ 40 784 000€ 41 018 000€ 40 931 000€
013
A.II.2
Stavby
1 313 250 000€ 1 372 294 000€ 1 342 331 000€ 1 390 892 000€ 1 436 348 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 019 281 000€ 2 137 702 000€ 1 743 732 000€ 1 845 506 000€ 1 928 286 000€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
270 000€ 288 000€ 317 000€ 1 374 000€ 56 000€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
6 019 056 000€ 5 583 019 000€ 5 083 463 000€ 4 602 077 000€ 4 136 106 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
13 565 000€ 27 280 000€ 20 382 000€ 19 365 000€ 27 664 000€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
28 074 000 € 27 655 000 € 26 855 000 € 15 322 000 € 15 159 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
28 074 000€ 27 655 000€ 26 855 000€ 15 322 000€ 15 159 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
2 215 966 000 € 2 154 889 000 € 2 264 682 000 € 1 969 071 000 € 1 870 185 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
315 465 000 € 336 328 000 € 340 394 000 € 330 607 000 € 354 996 000 €
035
B.I.1
Materiál
315 465 000€ 336 328 000€ 340 394 000€ 309 370 000€ 333 743 000€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 21 237 000€ 21 253 000€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
1 568 044 000 € 1 452 309 000 € 1 332 388 000 € 1 236 723 000 € 1 144 835 000 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
284 000€ 6 865 000€ 1 133 000€ 2 053 000€ 267 000€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
1 567 760 000€ 1 445 444 000€ 1 331 255 000€ 1 234 670 000€ 1 144 568 000€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
321 642 000 € 361 621 000 € 583 308 000 € 379 719 000 € 339 231 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
171 865 000 € 176 980 000 € 154 446 000 € 108 270 000 € 120 553 000 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
767 000€ 1 816 000€ 3 434 000€ 4 408 000€ 6 825 000€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
149 010 000€ 182 825 000€ 425 428 000€ 251 759 000€ 196 739 000€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
0€ 15 282 000€ 15 114 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
10 815 000 € 4 631 000 € 8 592 000 € 22 022 000 € 31 123 000 €
072
B.V.1.
Peniaze
073
B.V.2.
Účty v bankách
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
13 718 000 € 17 093 000 € 3 530 000 € 28 379 000 € 28 265 000 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 4 734 000€ 5 182 000€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
3 336 000€ 9 960 000€ 2 986 000€ 6 936 000€ 13 809 000€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
10 382 000€ 7 133 000€ 544 000€ 16 709 000€ 9 274 000€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
11 713 695 000 € 11 411 218 000 € 10 533 033 000 € 9 919 042 000 € 9 488 645 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
4 440 720 000 € 4 489 316 000 € 3 924 505 000 € 4 012 201 000 € 3 936 356 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
1 269 296 000 € 1 269 296 000 € 1 269 296 000 € 1 269 296 000 € 1 269 296 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
1 269 296 000€ 1 269 296 000€ 1 269 296 000€ 1 269 296 000€ 1 269 296 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
145 546 000 € 190 892 000 € 126 495 000 € 216 848 000 € 211 470 000 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
3 321 273 000 € 3 364 393 000 € 2 881 948 000 € 2 901 558 000 € 2 897 224 000 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-335 265 000 € -353 234 000 € -377 587 000 € -441 634 000 € -558 467 000 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-335 265 000€ -353 234 000€ -377 587 000€ -441 634 000€ -558 467 000€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
39 870 000 € 17 969 000 € 24 353 000 € 66 133 000 € 116 833 000 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
7 272 975 000 € 6 921 902 000 € 6 608 528 000 € 5 906 841 000 € 5 552 289 000 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
587 428 000 € 528 301 000 € 492 499 000 € 412 537 000 € 364 363 000 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
44 000€ 52 000€ 167 000€ 346 000€ 310 000€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
199 947 000€ 99 115 000€ 202 283 000€ 103 379 000€ 77 884 000€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
387 437 000€ 429 134 000€ 290 049 000€ 308 812 000€ 286 169 000€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
2 603 631 000 € 2 337 992 000 € 2 191 177 000 € 2 035 548 000 € 1 983 484 000 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
2 603 631 000€ 2 337 992 000€ 2 191 177 000€ 2 035 548 000€ 1 983 484 000€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
2 262 029 000€ 3 266 826 000€ 2 921 793 000€ 2 474 399 000€ 1 295 024 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
482 078 000 € 504 144 000 € 746 398 000 € 589 730 000 € 617 077 000 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
225 109 000 € 245 925 000 € 288 440 000 € 272 496 000 € 300 311 000 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
27 233 000€ 28 887 000€ 25 586 000€ 24 781 000€ 22 028 000€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
5 021 000€ 5 097 000€ 4 985 000€ 4 674 000€ 4 661 000€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
60 218 000€ 28 946 000€ 10 717 000€ 5 813 000€ 2 984 000€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
159 377 000€ 182 623 000€ 401 415 000€ 267 617 000€ 273 610 000€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
5 120 000€ 12 666 000€ 15 255 000€ 14 349 000€ 13 483 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
81 413 000 € 76 206 000 € 73 496 000 € 61 579 000 € 56 118 000 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
81 413 000€ 76 206 000€ 73 496 000€ 61 579 000€ 56 118 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
1 256 396 000€ 208 433 000€ 183 165 000€ 333 048 000€ 1 236 223 000€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé