Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
31.12.2013
30.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
01.01.2007
31.12.2007
01.01.2006
31.12.2006
01.01.2005
31.12.2005
01.01.2004
31.12.2004
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 258 125 871 € 1 154 217 649 € 971 541 440 € 942 632 751 € 937 079 067 € 902 814 621 € 903 379 491 € 840 353 960 € 759 055 488 € 470 830 596 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
957 500 855 € 1 026 439 281 € 858 421 742 € 830 497 089 € 823 649 413 € 825 215 340 € 738 731 603 € 695 419 333 € 695 369 781 € 348 584 567 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
18 502 530 € 17 780 385 € 8 944 833 € 8 671 630 € 8 061 641 € 11 043 439 € 10 314 419 € 11 461 818 € 15 236 727 € 16 802 644 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
12 660 076€ 16 832 856€ 6 281 669€ 4 946 245€ 5 732 301€ 5 993 566€ 6 976 165€ 9 211 777€ 12 782 825€ 13 598 333€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
5 842 454€ 947 529€ 2 663 164€ 3 725 385€ 2 329 340€ 5 049 873€ 3 338 254€ 2 250 041€ 2 453 902€ 3 204 311€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
894 666 208 € 873 380 581 € 844 198 594 € 816 547 144 € 810 739 957 € 809 324 086 € 723 707 369 € 679 247 700 € 675 408 239 € 331 714 423 €
012
A.II.1
Pozemky
16 140 375€ 15 989 235€ 15 989 415€ 16 014 107€ 16 013 796€ 16 001 280€ 14 000 004€ 13 941 886€ 13 920 658€ 6 237 576€
013
A.II.2
Stavby
560 699 266€ 534 046 735€ 485 539 522€ 495 336 394€ 508 296 865€ 423 334 384€ 431 796 348€ 412 800 015€ 375 239 996€ 145 886 410€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
302 928 898€ 268 282 644€ 249 868 421€ 247 051 229€ 236 521 697€ 250 753 692€ 186 908 969€ 165 078 404€ 175 765 948€ 124 015 735€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
14 897 669€ 55 061 967€ 92 801 236€ 58 145 414€ 49 907 599€ 119 234 730€ 91 002 048€ 87 427 395€ 110 481 637€ 55 574 702€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
44 332 117 € 135 278 315 € 5 278 315 € 5 278 315 € 4 847 815 € 4 847 815 € 4 709 815 € 4 709 815 € 4 724 815 € 67 500 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
4 709 815€ 4 709 815€ 4 709 815€ 37 500€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€ 0€ 15 000€ 30 000€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
44 332 117€ 135 278 315€ 5 278 315€ 5 278 315€ 4 847 815€ 4 847 815€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
299 689 452 € 126 546 732 € 112 175 863 € 110 986 201 € 112 689 992 € 76 853 410 € 164 647 888 € 142 202 617 € 60 953 697 € 115 237 173 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
1 634 693 € 1 395 926 € 2 564 624 € 858 171 € 840 693 € 1 167 675 € 1 046 128 € 967 776 € 897 759 € 719 554 €
032
B.I.1
Materiál
1 634 693€ 1 395 926€ 1 049 940€ 858 171€ 840 693€ 1 167 675€ 1 046 128€ 967 776€ 897 759€ 719 554€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 1 514 684€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
40 944 128 € 7 653 184 € 10 120 884 € 8 255 700 € 0 € 662 589 € 0 € 84 € 667 € 2 082 427 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
40 944 128€ 7 653 184€ 10 120 884€ 8 255 700€ 0€ 662 589€ 0€ 84€ 667€ 1 239€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0€ 0€ 0€ 2 081 188€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
92 472 024 € 39 795 594 € 27 795 362 € 49 904 637 € 31 000 234 € 30 008 208 € 44 886 224 € 38 021 957 € 33 155 526 € 45 712 351 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
52 855 325€ 33 367 616€ 25 884 194€ 34 462 127€ 28 639 959€ 19 620 497€ 31 472 133€ 28 350 993€ 23 075 450€ 38 693 116€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 20 000€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
816 828€ 2 290 202€ 0€ 13 442 020€ 0€ 6 114 734€ 8 822 404€ 4 992 916€ 5 231 885€ 2 923 987€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
38 799 871€ 4 137 776€ 1 911 168€ 2 000 490€ 2 360 275€ 4 272 977€ 4 591 687€ 4 678 048€ 4 848 191€ 4 075 248€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
164 638 607 € 77 702 028 € 71 694 993 € 51 967 693 € 80 849 065 € 45 014 938 € 118 715 536 € 103 212 800 € 26 899 745 € 66 722 841 €
056
B.IV.1
Peniaze
057
B.IV.2
Účty v bankách
164 638 607€ 27 702 028€ 71 694 993€ 51 967 693€ 80 849 065€ 45 014 938€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€ 50 000 000€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
935 564 € 1 231 636 € 943 835 € 1 149 461 € 739 662 € 745 871 € 0 € 2 732 010 € 2 732 010 € 7 008 856 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 258 125 871 € 1 154 217 649 € 971 541 440 € 942 632 751 € 937 079 067 € 902 814 621 € 903 379 491 € 840 353 960 € 759 055 488 € 470 830 596 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
870 682 994 € 838 909 926 € 648 322 433 € 629 991 595 € 638 439 629 € 621 066 209 € 570 635 855 € 577 219 820 € 531 643 731 € 242 177 506 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
235 000 000 € 105 000 000 € 105 000 000 € 105 000 000 € 105 000 000 € 105 000 000 € 81 832 584 € 81 832 584 € 81 832 584 € 81 832 584 €
069
A.I.1
Základné imanie
235 000 000€ 105 000 000€ 105 000 000€ 105 000 000€ 105 000 000€ 105 000 000€ 81 832 584€ 81 832 584€ 81 832 584€ 81 832 584€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
2 636 485 € 129 140 128 € -1 972 630 € -979 600 € -410 800 € -334 170 € 335 738 866 € 358 363 156 € 379 893 302 € 121 256 304 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
0€ 130 000 000€ 145 150 795€ 145 150 795€ 126 145 072€ 104 890 029€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
16 366 275€ 16 366 275€ 16 366 275€ 16 366 275€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
2 527 465€ -968 892€ -2 081 650€ -1 088 620€ -519 820€ -443 190€ 174 221 796€ 196 846 086€ 237 381 955€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
109 020€ 109 020€ 109 020€ 109 020€ 109 020€ 109 020€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
298 718 304 € 268 541 332 € 277 717 274 € 272 252 827 € 286 810 717 € 305 518 141 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
26 930 570€ 21 000 000€ 21 000 000€ 21 000 000€ 21 000 000€ 21 000 000€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
271 787 734€ 247 541 332€ 256 717 274€ 251 252 827€ 265 810 717€ 284 518 141€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
334 328 205 € 336 228 466 € 267 577 789 € 253 718 368 € 247 039 712 € 210 882 238 € 153 064 405 € 137 024 080 € 69 917 845 € 39 088 618 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
334 328 205€ 336 228 466€ 267 577 789€ 253 718 368€ 247 039 712€ 210 882 238€ 153 064 405€ 137 024 080€ 69 917 845€ 39 088 618€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
177 241 215 € 182 197 293 € 209 003 629 € 202 202 394 € 200 866 622 € 186 461 493 € 247 573 254 € 186 442 421 € 169 505 500 € 185 222 165 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
4 564 005 € 9 743 333 € 11 083 086 € 9 513 568 € 8 220 568 € 9 487 168 € 7 246 325 € 4 674 519 € 3 536 519 € 18 053 272 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
4 523 840€ 9 703 168€ 11 014 325€ 9 441 325€ 8 152 325€ 9 422 325€ 7 246 325€ 4 641 325€ 3 503 325€ 11 436 540€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
40 165€ 40 165€ 68 761€ 72 243€ 68 243€ 64 843€ 0€ 33 194€ 33 194€ 6 616 732€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
71 910 098 € 63 853 728 € 61 212 942 € 59 725 835 € 58 801 124 € 57 403 932 € 60 726 231 € 67 442 968 € 56 158 962 € 2 529 889 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
319 898€ 308 456€ 233 318€ 192 407€ 131 708€ 151 625€ 200 741€ 170 549€ 200 976€ 259 749€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
630 842€ 497 637€ 509 762€ 359 441€ 0€ 220 686€ 669 874€ 2 270 140€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
70 959 358€ 63 047 635€ 60 469 862€ 59 173 987€ 58 669 416€ 57 252 307€ 60 525 490€ 67 051 733€ 55 288 112€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
95 291 651 € 78 500 898 € 89 404 323 € 88 921 170 € 76 233 819 € 50 214 838 € 156 496 887 € 81 224 934 € 66 710 019 € 111 539 004 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
63 152 303€ 55 902 004€ 56 626 417€ 62 171 248€ 55 782 118€ 35 416 762€ 65 070 157€ 63 597 293€ 54 889 139€ 66 228 110€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
5 559 935€ 5 202 545€ 5 037 657€ 5 482 162€ 5 003 566€ 4 517 860€ 1 063 948€ 1 419 336€ 814 602€ 798 623€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
947 440€ 931 120€ 869 470€ 777 725€ 735 191€ 640 377€ 598 096€ 619 965€ 389 010€ 370 492€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
15 032 976€ 0€ 4 106 295€ 0€ 3 179 242€ 0€ 367 419€ 6 433 348€ 3 746 517€ 6 667 425€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
10 598 997€ 16 465 229€ 22 764 484€ 20 490 035€ 11 533 702€ 9 639 839€ 89 397 267€ 9 154 992€ 6 870 751€ 37 474 354€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
5 475 461 € 30 099 334 € 47 303 278 € 44 041 821 € 57 611 111 € 69 355 555 € 23 103 811 € 33 100 000 € 43 100 000 € 53 100 000 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0€ 12 899 242€ 30 098 232€ 32 297 222€ 44 041 667€ 55 786 111€ 8 500 000€ 23 100 000€ 33 100 000€ 43 100 000€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
5 475 461€ 17 200 092€ 17 205 046€ 11 744 599€ 13 569 444€ 13 569 444€ 14 603 811€ 10 000 000€ 10 000 000€ 10 000 000€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
210 201 662 € 133 110 430 € 114 215 378 € 110 438 762 € 97 772 816 € 95 286 919 € 85 170 382 € 76 691 719 € 57 906 257 € 43 430 925 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
171 889 042€ 121 614 135€ 100 405 139€ 94 109 018€ 86 021 554€ 81 389 177€ 73 864 993€ 74 658 456€ 47 474 911€ 38 263 250€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
38 312 620€ 11 496 295€ 13 810 239€ 16 329 744€ 11 751 262€ 13 897 742€ 11 305 389€ 2 033 263€ 10 431 346€ 5 167 675€