Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Všetky hodnoty súvahy sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 484 118 471 € 1 258 125 871 € 1 154 217 649 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
943 313 220 € 957 500 855 € 1 026 439 281 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
21 743 696 € 18 502 530 € 17 780 385 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
21 376 473€ 12 660 076€ 16 832 856€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
367 223€ 5 842 454€ 947 529€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
877 237 407 € 894 666 208 € 873 380 581 €
012
A.II.1
Pozemky
20 336 784€ 16 140 375€ 15 989 235€
013
A.II.2
Stavby
562 104 142€ 560 699 266€ 534 046 735€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
277 270 580€ 302 928 898€ 268 282 644€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
17 525 901€ 14 897 669€ 55 061 967€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
44 332 117 € 44 332 117 € 135 278 315 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
44 332 117€ 44 332 117€ 135 278 315€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
538 801 574 € 299 689 452 € 126 546 732 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
1 469 171 € 1 634 693 € 1 395 926 €
035
B.I.1
Materiál
1 139 584€ 1 634 693€ 1 395 926€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
329 587€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
44 802 898 € 40 944 128 € 7 653 184 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
44 802 898€ 40 944 128€ 7 653 184€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
76 828 048 € 92 472 024 € 39 795 594 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
58 765 423 € 52 855 325 € 33 367 616 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
58 765 423€ 52 855 325€ 33 367 616€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
12 018 268€ 816 828€ 2 290 202€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
6 044 357€ 38 799 871€ 4 137 776€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
255 000 000 € 0 € 50 000 000 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
160 701 457 € 164 638 607 € 27 702 028 €
072
B.V.1.
Peniaze
073
B.V.2.
Účty v bankách
160 701 457€ 164 638 607€ 27 702 028€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
2 003 677 € 935 564 € 1 231 636 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 484 118 471 € 1 258 125 871 € 1 154 217 649 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
974 513 965 € 870 682 994 € 838 909 926 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
235 000 000 € 235 000 000 € 105 000 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
235 000 000€ 235 000 000€ 105 000 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
58 254 724€ 0€ 130 000 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
28 764 514 € 26 930 570 € 21 000 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
28 764 514€ 26 930 570€ 21 000 000€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
280 030 233 € 271 787 734 € 247 541 332 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
280 030 233€ 271 787 734€ 247 541 332€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
1 221 964 € 2 636 485 € -859 872 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
1 112 944€ 2 527 465€ -968 892€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
109 020€ 109 020€ 109 020€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
371 242 530 € 334 328 205 € 336 228 466 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
371 242 530€ 334 328 205€ 336 228 466€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
156 706 899 € 177 241 215 € 182 197 293 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
69 210 579 € 71 910 098 € 63 853 728 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
467 435€ 319 898€ 308 456€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
372 413€ 630 842€ 497 637€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
68 370 731€ 70 959 358€ 63 047 635€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
3 694 205 € 4 523 840 € 9 703 168 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
3 694 205€ 4 523 840€ 9 703 168€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€ 12 899 242€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
83 756 609 € 95 291 651 € 78 500 898 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
66 591 042 € 63 152 303 € 55 902 004 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
66 591 042€ 63 152 303€ 55 902 004€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
4 838 081€ 5 559 935€ 5 202 545€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
850 272€ 947 440€ 931 120€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
0€ 15 032 976€ 0€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
2 164 731€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
9 312 483€ 10 598 997€ 16 465 229€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
40 165 € 40 165 € 40 165 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
40 165€ 40 165€ 40 165€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
5 341€ 5 475 461€ 17 200 092€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
352 897 607 € 210 201 662 € 133 110 430 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
175 755 734€ 171 889 042€ 121 614 135€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
177 141 873€ 38 312 620€ 11 496 295€