Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 484 118 471 € 1 258 125 871 € 1 154 217 649 € 971 541 440 € 942 632 751 € 937 079 067 € 902 814 621 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
943 313 220 € 957 500 855 € 1 026 439 281 € 858 421 742 € 830 497 089 € 823 649 413 € 825 215 340 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
21 743 696 € 18 502 530 € 17 780 385 € 8 944 833 € 8 671 630 € 8 061 641 € 11 043 439 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
21 376 473€ 12 660 076€ 16 832 856€ 6 281 669€ 4 946 245€ 5 732 301€ 5 993 566€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
367 223€ 5 842 454€ 947 529€ 2 663 164€ 3 725 385€ 2 329 340€ 5 049 873€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
877 237 407 € 894 666 208 € 873 380 581 € 844 198 594 € 816 547 144 € 810 739 957 € 809 324 086 €
012
A.II.1
Pozemky
20 336 784€ 16 140 375€ 15 989 235€ 15 989 415€ 16 014 107€ 16 013 796€ 16 001 280€
013
A.II.2
Stavby
562 104 142€ 560 699 266€ 534 046 735€ 485 539 522€ 495 336 394€ 508 296 865€ 423 334 384€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
277 270 580€ 302 928 898€ 268 282 644€ 249 868 421€ 247 051 229€ 236 521 697€ 250 753 692€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
17 525 901€ 14 897 669€ 55 061 967€ 92 801 236€ 58 145 414€ 49 907 599€ 119 234 730€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
44 332 117 € 44 332 117 € 135 278 315 € 5 278 315 € 5 278 315 € 4 847 815 € 4 847 815 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
44 332 117€ 44 332 117€ 135 278 315€ 5 278 315€ 5 278 315€ 4 847 815€ 4 847 815€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
538 801 574 € 299 689 452 € 126 546 732 € 112 175 863 € 110 986 201 € 112 689 992 € 76 853 410 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
1 469 171 € 1 634 693 € 1 395 926 € 2 564 624 € 858 171 € 840 693 € 1 167 675 €
035
B.I.1
Materiál
1 139 584€ 1 634 693€ 1 395 926€ 1 049 940€ 858 171€ 840 693€ 1 167 675€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
329 587€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 1 514 684€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
44 802 898 € 40 944 128 € 7 653 184 € 10 120 884 € 8 255 700 € 0 € 662 589 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
44 802 898€ 40 944 128€ 7 653 184€ 10 120 884€ 8 255 700€ 0€ 662 589€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
76 828 048 € 92 472 024 € 39 795 594 € 27 795 362 € 49 904 637 € 31 000 234 € 30 008 208 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
58 765 423 € 52 855 325 € 33 367 616 € 25 884 194 € 34 462 127 € 28 639 959 € 19 620 497 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
58 765 423€ 52 855 325€ 33 367 616€ 25 884 194€ 34 462 127€ 28 639 959€ 19 620 497€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
12 018 268€ 816 828€ 2 290 202€ 0€ 13 442 020€ 0€ 6 114 734€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
6 044 357€ 38 799 871€ 4 137 776€ 1 911 168€ 2 000 490€ 2 360 275€ 4 272 977€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
255 000 000 € 0 € 50 000 000 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
160 701 457 € 164 638 607 € 27 702 028 € 71 694 993 € 51 967 693 € 80 849 065 € 45 014 938 €
072
B.V.1.
Peniaze
073
B.V.2.
Účty v bankách
160 701 457€ 164 638 607€ 27 702 028€ 71 694 993€ 51 967 693€ 80 849 065€ 45 014 938€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
2 003 677 € 935 564 € 1 231 636 € 943 835 € 1 149 461 € 739 662 € 745 871 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 484 118 471 € 1 258 125 871 € 1 154 217 649 € 971 541 440 € 942 632 751 € 937 079 067 € 902 814 621 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
974 513 965 € 870 682 994 € 838 909 926 € 648 322 433 € 629 991 595 € 638 439 629 € 621 066 209 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
235 000 000 € 235 000 000 € 105 000 000 € 105 000 000 € 105 000 000 € 105 000 000 € 105 000 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
235 000 000€ 235 000 000€ 105 000 000€ 105 000 000€ 105 000 000€ 105 000 000€ 105 000 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
58 254 724€ 0€ 130 000 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
28 764 514 € 26 930 570 € 21 000 000 € 21 000 000 € 21 000 000 € 21 000 000 € 21 000 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
28 764 514€ 26 930 570€ 21 000 000€ 21 000 000€ 21 000 000€ 21 000 000€ 21 000 000€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
280 030 233 € 271 787 734 € 247 541 332 € 256 717 274 € 251 252 827 € 265 810 717 € 284 518 141 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
280 030 233€ 271 787 734€ 247 541 332€ 256 717 274€ 251 252 827€ 265 810 717€ 284 518 141€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
1 221 964 € 2 636 485 € -859 872 € -1 972 630 € -979 600 € -410 800 € -334 170 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
1 112 944€ 2 527 465€ -968 892€ -2 081 650€ -1 088 620€ -519 820€ -443 190€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
109 020€ 109 020€ 109 020€ 109 020€ 109 020€ 109 020€ 109 020€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
371 242 530 € 334 328 205 € 336 228 466 € 267 577 789 € 253 718 368 € 247 039 712 € 210 882 238 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
371 242 530€ 334 328 205€ 336 228 466€ 267 577 789€ 253 718 368€ 247 039 712€ 210 882 238€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
156 706 899 € 177 241 215 € 182 197 293 € 209 003 629 € 202 202 394 € 200 866 622 € 186 461 493 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
69 210 579 € 71 910 098 € 63 853 728 € 61 212 942 € 59 725 835 € 58 801 124 € 57 403 932 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
467 435€ 319 898€ 308 456€ 233 318€ 192 407€ 131 708€ 151 625€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
372 413€ 630 842€ 497 637€ 509 762€ 359 441€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
68 370 731€ 70 959 358€ 63 047 635€ 60 469 862€ 59 173 987€ 58 669 416€ 57 252 307€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
3 694 205 € 4 523 840 € 9 703 168 € 11 014 325 € 9 441 325 € 8 152 325 € 9 422 325 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
3 694 205€ 4 523 840€ 9 703 168€ 11 014 325€ 9 441 325€ 8 152 325€ 9 422 325€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€ 12 899 242€ 30 098 232€ 32 297 222€ 44 041 667€ 55 786 111€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
83 756 609 € 95 291 651 € 78 500 898 € 89 404 323 € 88 921 170 € 76 233 819 € 50 214 838 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
66 591 042 € 63 152 303 € 55 902 004 € 56 626 417 € 62 171 248 € 55 782 118 € 35 416 762 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
66 591 042€ 63 152 303€ 55 902 004€ 56 626 417€ 62 171 248€ 55 782 118€ 35 416 762€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
4 838 081€ 5 559 935€ 5 202 545€ 5 037 657€ 5 482 162€ 5 003 566€ 4 517 860€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
850 272€ 947 440€ 931 120€ 869 470€ 777 725€ 735 191€ 640 377€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
0€ 15 032 976€ 0€ 4 106 295€ 0€ 3 179 242€ 0€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
2 164 731€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
9 312 483€ 10 598 997€ 16 465 229€ 22 764 484€ 20 490 035€ 11 533 702€ 9 639 839€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
40 165 € 40 165 € 40 165 € 68 761 € 72 243 € 68 243 € 64 843 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
40 165€ 40 165€ 40 165€ 68 761€ 72 243€ 68 243€ 64 843€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
5 341€ 5 475 461€ 17 200 092€ 17 205 046€ 11 744 599€ 13 569 444€ 13 569 444€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
352 897 607 € 210 201 662 € 133 110 430 € 114 215 378 € 110 438 762 € 97 772 816 € 95 286 919 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
175 755 734€ 171 889 042€ 121 614 135€ 100 405 139€ 94 109 018€ 86 021 554€ 81 389 177€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
177 141 873€ 38 312 620€ 11 496 295€ 13 810 239€ 16 329 744€ 11 751 262€ 13 897 742€