Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ZF Active Safety Slovakia s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
34 466 266 € 49 783 447 € 65 273 663 € 70 263 888 € 83 756 181 € 60 684 453 € 66 382 166 € 59 045 728 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
17 327 989 € 12 000 942 € 17 438 386 € 21 920 663 € 30 624 067 € 31 710 810 € 32 929 588 € 32 442 619 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
56 701 € 102 328 € 97 926 € 74 631 € 283 776 € 294 410 € 437 887 € 607 898 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
42 596€ 33 607€ 0€ 9 503€ 130 161€ 294 410€ 437 887€ 596 740€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
6 609€ 48 995€ 97 926€ 65 128€ 128 405€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
7 496€ 19 726€ 0€ 25 210€ 11 158€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
17 271 288 € 11 898 614 € 17 340 460 € 21 846 032 € 30 340 291 € 31 416 400 € 32 491 701 € 31 834 721 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
123 443€ 19 354€ 367 352€ 567 726€ 792 299€ 21 304€ 24 049€ 17 870€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
6 630 274€ 10 337 794€ 14 472 678€ 17 965 917€ 25 058 198€ 21 782 075€ 19 660 429€ 16 082 567€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
388 704€ 1 061 361€ 1 332 515€ 1 558 994€ 1 773 866€ 1 315 508€ 1 909 966€ 417 469€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
10 045 256€ 480 105€ 1 101 215€ 1 673 836€ 2 676 290€ 8 297 513€ 10 693 668€ 15 160 815€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
83 611€ 66 700€ 79 559€ 39 638€ 203 589€ 156 000€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
15 661 277 € 37 763 243 € 46 654 414 € 48 279 933 € 52 810 315 € 27 146 891 € 32 018 243 € 25 800 106 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
5 535 467 € 11 753 588 € 13 087 021 € 13 222 779 € 17 598 768 € 7 025 926 € 5 914 646 € 6 300 444 €
032
B.I.1
Materiál
3 715 730€ 8 068 921€ 8 202 889€ 9 524 595€ 13 152 048€ 4 465 974€ 3 758 802€ 4 933 454€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
71 920€ 415 881€ 375 492€ 314 512€ 687 817€ 358 913€ 289 846€ 492 491€
034
B.I.3
Výrobky
1 661 462€ 3 059 992€ 4 508 640€ 3 383 672€ 3 758 903€ 2 201 039€ 1 865 998€ 874 499€
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
86 355€ 208 794€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
782 498 € 1 305 225 € 1 755 600 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
782 498€ 1 305 225€ 1 755 600€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
10 108 294 € 25 217 404 € 32 252 168 € 33 290 854 € 35 201 233 € 20 110 401 € 26 090 169 € 19 484 071 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
8 676 466€ 22 774 299€ 26 765 564€ 31 560 880€ 32 907 742€ 16 833 607€ 23 183 553€ 17 660 560€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 225 326€ 2 340 093€ 5 351 397€ 1 020 079€ 1 256 428€ 2 004 776€ 2 401 529€ 1 338 149€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
206 502€ 103 012€ 135 207€ 709 895€ 1 037 063€ 1 272 018€ 505 087€ 485 362€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
17 516 € 9 753 € 10 000 € 10 700 € 10 314 € 10 564 € 13 428 € 15 591 €
056
B.IV.1
Peniaze
0€ 310€ 562€ 3 426€ 5 591€
057
B.IV.2
Účty v bankách
17 516€ 9 753€ 10 000€ 10 700€ 10 004€ 10 002€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
10 002€ 10 000€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
1 477 000 € 19 262 € 1 180 863 € 63 292 € 321 799 € 1 826 752 € 1 434 335 € 803 003 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
321 799€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 477 000€ 19 262€ 1 180 863€ 36 271€ 1 826 752€ 1 434 335€ 803 003€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
27 021€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
34 466 266 € 49 783 447 € 65 273 663 € 70 263 888 € 83 756 181 € 60 684 453 € 66 382 166 € 59 045 728 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-17 161 168 € 4 647 748 € 8 078 166 € 9 095 149 € -10 059 036 € -19 318 016 € -19 849 510 € -14 615 026 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
19 670 000 € 19 670 000 € 19 670 000 € 19 670 000 € 19 670 000 € 19 670 000 € 19 670 000 € 19 670 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
19 670 000€ 19 670 000€ 19 670 000€ 19 670 000€ 19 670 000€ 19 670 000€ 19 670 000€ 19 670 000€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 966 723 € 1 966 723 € 1 966 723 € 1 966 723 € 1 966 723 € 1 966 723 € 1 966 723 € 1 966 723 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 966 723€ 1 966 723€ 1 966 723€ 1 966 723€ 1 966 723€ 1 966 723€ 1 966 723€ 1 966 723€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-16 988 975 € -13 558 557 € -12 541 574 € -31 695 760 € -40 954 738 € -41 486 234 € -36 251 750 € -28 648 482 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
23 253 998€ 13 995 021€ 13 463 526€ 13 463 526€ 13 463 526€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-16 988 975€ -13 558 557€ -12 541 574€ -54 949 758€ -54 949 759€ -54 949 760€ -49 715 276€ -42 112 008€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
-21 808 916 € -3 430 418 € -1 016 983 € 19 154 186 € 9 258 979 € 531 495 € -5 234 483 € -7 603 267 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
51 627 434 € 45 135 699 € 57 195 497 € 61 168 739 € 93 815 217 € 80 002 469 € 86 231 573 € 73 660 651 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
3 375 137 € 5 588 667 € 7 325 367 € 5 303 952 € 5 520 724 € 5 877 586 € 6 471 145 € 3 682 230 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
348 521€ 434 609€ 434 609€ 359 510€ 290 340€ 3 182 893€ 3 412 579€ 896 696€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
446 804€ 923 107€ 376 367€ 1 390 924€ 963 708€ 200 927€ 200 927€ 282 096€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
2 579 812€ 4 230 951€ 6 514 391€ 3 553 518€ 4 266 676€ 2 493 766€ 2 857 639€ 2 503 438€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
93 394 € 214 600 € 419 415 € 586 814 € 818 888 € 235 742 € 216 194 € 199 498 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
91 986€ 91 986€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
78 583€ 105 379€ 163 519€ 180 169€ 169 507€ 143 756€ 124 208€ 107 512€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
14 811€ 109 221€ 255 896€ 406 645€ 649 381€ 91 986€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
48 158 903 € 39 332 432 € 49 450 715 € 55 277 973 € 87 475 605 € 73 889 141 € 79 544 234 € 69 778 923 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
26 321 719€ 35 660 014€ 44 742 499€ 36 334 000€ 37 491 783€ 21 736 720€ 24 890 485€ 21 917 500€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
606 778€ 5 108 658€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
20 552 016€ 2 248 202€ 3 432 926€ 15 144 056€ 45 502 009€ 51 220 111€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
53 226 163€ 42 049 345€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
575 764€ 768 649€ 815 271€ 740 498€ 832 673€ 447 294€ 561 606€ 489 398€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
523 827€ 499 308€ 324 971€ 289 605€ 323 920€ 232 197€ 220 176€ 187 669€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
185 577€ 156 259€ 135 029€ 2 769 795€ 2 373 142€ 84 355€ 39 026€ 24 954€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
19€ 19€ 952 078€ 168 464€ 1 399€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
103 € 103 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
103€ 103€