Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ZF Active Safety Slovakia s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
874 109€ 187 981€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
240 477€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
633 632 € 187 981 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
156 009 215 € 255 855 552 € 291 378 530 € 303 369 724 € 230 812 707 € 197 555 757 € 173 591 939 € 133 651 965 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
156 702 761€ 256 487 846€ 290 192 582€ 303 432 944€ 228 890 849€ 197 166 005€ 172 803 084€ 133 829 233€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-693 546€ -632 294€ 1 185 948€ -63 220€ 1 921 858€ 389 752€ 788 855€ -177 268€
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
159 919 631 € 239 612 051 € 273 452 347 € 269 162 803 € 198 872 418 € 180 817 958 € 165 494 239 € 130 276 314 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
115 828 825€ 190 173 975€ 224 686 256€ 225 215 614€ 164 542 728€ 147 387 814€ 136 091 264€ 105 829 301€
10
B.2
Služby
44 374 061€ 49 064 325€ 48 575 282€ 43 996 303€ 34 206 526€ 33 110 441€ 29 402 975€ 24 447 013€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-3 276 784 € 16 431 482 € 17 926 183 € 34 206 921 € 31 940 289 € 16 737 799 € 8 097 700 € 3 375 651 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
14 074 081 € 14 363 405 € 13 678 760 € 15 635 484 € 13 773 874 € 10 238 972 € 9 324 393 € 8 536 100 €
13
C.1
Mzdové náklady
10 610 749€ 10 542 778€ 9 888 294€ 11 377 354€ 10 011 984€ 7 439 391€ 6 807 061€ 6 267 562€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
3 216 005€ 3 601 804€ 3 460 018€ 3 879 993€ 3 428 035€ 2 522 110€ 2 315 907€ 2 071 173€
16
C.4
Sociálne náklady
247 327€ 218 823€ 330 448€ 378 137€ 333 855€ 277 471€ 201 425€ 197 365€
17
D
Dane a poplatky
8 129€ 395€ 426€ 12 047€ 29 169€ 2 998€ 3 227€ 4 033€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
4 401 544€ 5 279 477€ 5 019 085€ 6 505 235€ 6 353 011€ 5 672 372€ 4 339 975€ 2 681 735€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
260 682€ 370 286€ 434 606€ 4 405 472€ 572 938€ 180 515€ 376 826€ 2 595 888€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
112 104€ 339 608€ 959 927€ 4 377 615€ 326 491€ 5 266€ 1 890€ 2 052 124€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
27 249€ 57 204€ 3 720€ 12 302€ 16 593€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 514 297€ 3 078 835€ 945 042€ 17 467 970€ 1 285 736€ 711 501€ 672 464€ 389 316€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
242 438€ 2 195 452€ -38 609€ 6 277 972€ 1 253 153€ 504 665€ 300 007€ 157 624€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
-20 340 101 € -2 297 734 € -313 758 € 23 244 761 € 12 006 061 € 1 201 822 € -4 834 804 € -7 087 354 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
697€ 2€
39
N
Nákladové úroky
345 779€ 156 865€ 37 494€ 85 352€ 229 050€ 319 024€ 300 017€ 281 661€
40
XI.
Kurzové zisky
589 941€ 114 009€ 320 099€ 137 799€ 303 991€ 30 765€ 131 834€ 23 156€
41
O
Kurzové straty
771 420€ 251 805€ 213 398€ 325 022€ 396 006€ 184 745€ 55 706€ 133 701€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
159 059€ 315 296€ 323 806€ 312 056€ 253 284€ 194 443€ 175 794€ 123 706€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-686 317 € -609 957 € -254 599 € -583 934 € -574 349 € -667 447 € -399 681 € -515 912 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-21 026 418 € -2 907 691 € -568 357 € 22 660 827 € 11 431 712 € 534 375 € -5 234 485 € -7 603 266 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
782 498 € 522 727 € 448 626 € 3 506 641 € 2 172 733 € 2 880 € 0 € 1 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 880€ 4 784 041€ 2 172 733€ 2 880€ 0€ 0€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
782 498€ 522 727€ 445 746€ -1 277 400€ 0€ 1€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-21 808 916 € -3 430 418 € -1 016 983 € 19 154 186 € 9 258 979 € 531 495 € -5 234 485 € -7 603 267 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-21 026 418 € -2 907 691 € -568 357 € 22 660 827 € 11 431 712 € 534 375 € -5 234 485 € -7 603 266 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-21 808 916 € -3 430 418 € -1 016 983 € 19 154 186 € 9 258 979 € 531 495 € -5 234 485 € -7 603 267 €