Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
741 136€ 2 412 925€ 2 508 490€ 3 386 100€ 3 162 709€ 2 771 836€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
751 354 € 2 487 156 € 2 513 558 € 3 461 132 € 3 347 164 € 2 887 334 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
368 774€ 718 473€ 942 756€ 2 127 795€ 2 447 216€ 2 188 077€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
372 362€ 1 694 452€ 1 565 734€ 1 258 305€ 715 493€ 583 762€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
4 500€ 37 876€ 1 248€ 50 000€ 175 715€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
5 718€ 36 355€ 3 820€ 25 032€ 8 740€ 115 495€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 669 130 € 1 908 965 € 2 321 862 € 3 475 843 € 3 299 529 € 2 862 081 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
472 936€ 589 934€ 870 658€ 1 911 653€ 1 907 230€ 1 736 827€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
78 064€ 58 726€ 263 801€ 118 666€ 124 413€ 93 931€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
537 939€ 659 735€ 616 818€ 677 350€ 536 430€ 423 487€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
66 483 € 71 597 € 97 236 € 149 016 € 136 440 € 139 386 €
16
E.1.
Mzdové náklady
47 008€ 51 313€ 70 513€ 106 482€ 98 906€ 98 579€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
16 878€ 17 268€ 23 118€ 36 198€ 32 402€ 34 229€
19
E.4.
Sociálne náklady
2 597€ 3 016€ 3 605€ 6 336€ 5 132€ 6 578€
20
F.
Dane a poplatky
11 943€ 11 926€ 15 683€ 10 149€ 9 361€ 12 443€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
476 098€ 464 984€ 446 503€ 438 319€ 423 049€ 442 186€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
476 098€ 464 984€ 446 503€ 438 319€ 423 049€ 442 186€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
30 208€ 126 163€ 133 258€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
25 667€ 21 855€ 11 163€ 44 527€ 29 348€ 13 821€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-917 776 € 578 191 € 191 696 € -14 711 € 47 635 € 25 253 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-347 803 € 1 104 530 € 757 213 € 678 431 € 594 636 € 517 594 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
105 € 13 463 € 46 779 € 63 390 € 113 570 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
2 € 1 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
2€ 1€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
105€ 946€ 16€ 79€ 2€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
12 517€ 46 763€ 63 309€ 113 567€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
85 239 € 110 234 € 92 519 € 90 042 € 74 438 € 74 557 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
2 500€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
56 336 € 67 250 € 63 590 € 58 909 € 45 729 € 48 221 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
56 336€ 67 250€ 63 590€ 58 909€ 45 729€ 48 221€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
739€ 1 062€ 1 671€ 767€ 1 905€ 1 212€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
28 164€ 39 422€ 27 258€ 30 366€ 26 804€ 25 124€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-85 239 € -110 129 € -79 056 € -43 263 € -11 048 € 39 013 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-1 003 015 € 468 062 € 112 640 € -57 974 € 36 587 € 64 266 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
110 143 € 26 220 € 9 765 € 34 308 € 17 520 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
110 143€ 26 220€ 9 765€ 34 308€ 17 520€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-1 003 015 € 357 919 € 86 420 € -67 739 € 2 279 € 46 746 €