Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
112 602 742 € 122 989 058 € 117 137 478 € 137 533 094 € 129 802 909 € 117 864 931 € 28 538 539 € 24 527 175 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
99 065 434 € 107 735 150 € 94 882 989 € 99 343 878 € 102 092 512 € 94 511 070 € 20 131 729 € 19 668 030 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
57 531 € 152 834 € 4 655 536 € 5 391 866 € 5 808 330 € 151 087 € 72 885 € 41 341 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€
005
A.I.2
Software
57 531€ 152 834€ 4 655 536€ 5 391 866€ 5 684 391€ 151 087€ 49 125€ 41 341€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
123 939€ 23 760€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
115 041 € 150 706 € 156 272 € 216 044 € 335 067 € 366 597 € 143 854 € 131 069 €
012
A.II.1
Pozemky
0€ 0€
013
A.II.2
Stavby
17 477€ 0€ 0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
97 564€ 150 706€ 156 272€ 216 044€ 308 485€ 231 267€ 143 854€ 131 069€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
26 582€ 135 330€ 0€ 0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
98 892 862 € 107 431 610 € 90 071 181 € 93 735 968 € 95 949 115 € 93 993 386 € 19 914 990 € 19 495 620 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
61 949 020€ 70 482 576€ 52 300 128€ 86 739 377€ 88 857 869€ 93 488 589€ 19 804 990€ 19 385 620€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
30 062 846€ 30 068 038€ 30 890 057€ 0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€ 0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€ 0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
6 880 996€ 6 880 996€ 6 880 996€ 6 880 996€ 6 875 651€ 404 797€ 10 000€ 10 000€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€ 0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
115 595€ 215 595€ 100 000€ 100 000€ 100 000€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
13 520 869 € 15 237 740 € 21 849 560 € 37 732 224 € 27 402 929 € 23 350 768 € 8 404 562 € 4 854 433 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
242 € 366 € 561 € 385 € 510 €
035
B.I.1
Materiál
242€ 366€ 561€ 385€ 510€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 0€
037
B.I.3
Výrobky
0€ 0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€
039
B.I.5
Tovar
0€ 0€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
8 836 733 € 1 205 073 € 1 704 197 € 15 486 269 € 4 167 352 € 3 456 737 € 3 450 458 € 1 741 185 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€ 0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
4 899 054€ 848 195€ 0€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
1 532 172€ 116 596€ 14 774 631€ 3 408 872€ 2 264 920€ 1 728 767€ 1 226 618€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€ 0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
983 402€ 0€ 496 503€ 1 154 599€ 148 991€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
1 422 105€ 1 088 477€ 856 002€ 711 638€ 758 480€ 695 314€ 567 092€ 365 576€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
4 577 633 € 13 681 785 € 19 837 611 € 19 716 603 € 23 094 890 € 19 164 561 € 4 765 356 € 2 819 138 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
427 082 € 298 638 € 2 005 671 € 1 221 006 € 1 361 893 € 389 434 € 682 001 € 49 203 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
287 252€ 187 484€ 1 644 310€ 14 446€ 0€ 0€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
112 355€ 104 832€ 169 133€ 1 182 776€ 1 356 787€ 388 431€ 0€ 0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
27 475€ 6 322€ 192 228€ 23 784€ 5 106€ 1 003€ 682 001€ 49 203€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
2 984 677€ 9 191 345€ 10 584 400€ 42 492€ 2 171 487€ 1 923 792€ 0€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
818 126€ 2 880 967€ 5 995 602€ 14 953 257€ 15 119 842€ 16 507 873€ 2 648 018€ 2 332 560€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
1 000 000€ 0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
171 807€ 552 092€ 123 863€ 939 337€ 815 038€ 223 281€ 17 742€ 0€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
175 941€ 758 743€ 1 128 075€ 2 560 511€ 3 626 630€ 120 181€ 417 595€ 437 375€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€ 0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
106 261 € 350 516 € 307 752 € 2 528 791 € 140 687 € 729 470 € 188 363 € 293 600 €
072
B.V.1.
Peniaze
9 398€ 201 183€ 188 295€ 20 608€ 844€ 198€ 9 496€ 1 143€
073
B.V.2.
Účty v bankách
96 863€ 149 333€ 119 457€ 2 508 183€ 139 843€ 729 272€ 178 867€ 292 457€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
16 439 € 16 168 € 404 929 € 456 992 € 307 468 € 3 093 € 2 248 € 4 712 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
114€ 22 266€ 46 020€ 0€ 0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
16 325€ 15 185€ 382 406€ 410 972€ 305 000€ 3 093€ 2 248€ 4 712€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
983€ 257€ 2 468€ 0€ 0€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
112 602 742 € 122 989 058 € 117 137 478 € 137 533 094 € 129 802 909 € 117 864 931 € 28 538 539 € 24 527 175 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
74 659 033 € 79 321 268 € 64 325 284 € 78 298 058 € 79 803 003 € 33 265 604 € 18 946 351 € 13 864 252 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
3 996 000 € 3 996 000 € 3 996 000 € 3 996 000 € 3 996 000 € 3 996 000 € 3 996 000 € 996 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
3 996 000€ 3 996 000€ 3 996 000€ 3 996 000€ 3 996 000€ 3 996 000€ 3 996 000€ 996 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€ 0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€
085
A.II
Emisné ážio
0€ 0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
337 231€ 337 231€ 0€ 0€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
799 200 € 799 201 € 799 201 € 799 200 € 799 200 € 199 200 € 199 200 € 199 200 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
799 200€ 799 201€ 799 201€ 799 200€ 799 200€ 199 200€ 199 200€ 199 200€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€ 0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€ 0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€ 0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€ 0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
74 188 836 € 59 545 167 € 73 502 858 € 74 736 198 € 28 470 404 € 14 751 152 € 12 669 051 € 10 573 852 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
75 422 176€ 74 751 282€ 74 736 198€ 74 736 198€ 28 470 404€ 14 751 152€ 12 669 051€ 10 573 852€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 233 340€ -15 206 115€ -1 233 340€ 0€ 0€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-4 662 234 € 14 643 669 € -13 972 775 € -1 233 340 € 46 537 399 € 14 319 252 € 2 082 100 € 2 095 200 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
37 943 709 € 43 667 790 € 52 812 194 € 59 235 036 € 49 999 906 € 84 599 327 € 9 592 188 € 10 662 923 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
22 748 127 € 26 056 240 € 25 894 095 € 24 155 807 € 5 738 255 € 4 814 595 € 4 254 603 € 5 981 411 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€ 0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
20 724 748€ 25 885 472€ 0€ 0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
24 993 901€ 24 081 522€ 5 621 423€ 4 644 539€ 4 201 922€ 5 927 963€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
2 000 000€ 0€ 0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€ 0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
5 371€ 829€ 3 723€ 7 008€ 9 130€ 5 329€ 1 730€ 2 694€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
18 008€ 1 061 510€ 4 900€ 67 277€ 107 702€ 164 727€ 50 951€ 50 754€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 0€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
0€ 0€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
2 640 251€ 4 297 894€ 11 857 189€ 0€ 0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
11 265 735 € 12 452 019 € 22 690 690 € 26 484 826 € 19 064 167 € 61 708 292 € 4 021 298 € 2 250 302 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
9 089 188 € 11 140 085 € 19 819 256 € 790 681 € 959 451 € 250 013 € 479 085 € 533 554 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
12 837€ 28 049€ 216 607€ 0€ 0€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
22 308€ 11 501€ 1 997€ 143 488€ 572 504€ 76 352€ 0€ 0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
9 054 043€ 11 100 535€ 19 600 652€ 647 193€ 386 947€ 173 661€ 479 085€ 533 554€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
524 390€ 1 363 171€ 995 256€ 0€ 0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
615 189€ 745 369€ 7 955 929€ 17 271 174€ 61 079 660€ 3 286 163€ 32 466€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
2 500€ 0€ 0€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
35 802€ 39 139€ 47 985€ 76 255€ 84 467€ 102 525€ 80 258€ 44 480€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
24 144€ 26 499€ 33 094€ 50 972€ 54 910€ 66 332€ 41 881€ 29 689€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
37 698€ 25 437€ 67 111€ 13 950€ 247 853€ 94 085€ 75 827€ 135 810€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 554 513€ 605 670€ 614 704€ 16 601 783€ 443 812€ 115 677€ 58 084€ 1 474 303€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
155 486 € 143 591 € 99 585 € 259 139 € 62 971 € 240 350 € 152 718 € 134 098 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
45 943€ 42 636€ 30 882€ 64 522€ 53 671€ 61 978€ 57 191€ 134 098€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
109 543€ 100 955€ 68 703€ 194 617€ 9 300€ 178 372€ 95 527€ 0€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
1 284 245€ 1 181 206€ 16 478 202€ 4 128 901€ 0€ 0€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
3 774 361€ 3 731 695€ 4 127 824€ 4 513 807€ 4 358 417€ 1 850 000€ 1 163 569€ 2 297 112€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
0 € 0 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€ 0€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€ 0€