Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 981 857€ 16 300 607€ 36 638 698€ 9 243 887€ 58 139 323€ 9 646 514€ 3 979 289€ 0€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 576 783 € 1 502 664 € 5 104 712 € 4 992 202 € 5 238 688 € 4 179 158 € 3 998 359 € 3 765 500 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
2 225€ 68€ 8 891€ 974€ 16 977€ 12 922€ 4 213€ 2 150€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
0€ 0€
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 171 278€ 1 430 506€ 5 068 614€ 4 958 989€ 5 203 224€ 4 142 874€ 3 975 076€ 3 747 444€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€
07
V.
Aktivácia
0€ 0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
15 331€ 16 483€ 16 883€ 2 200€ 5 833€ 0€ 0€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
403 280€ 56 759€ 10 724€ 15 356€ 16 287€ 17 529€ 19 070€ 15 906€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
5 117 750 € 789 852 € 6 981 914 € 5 272 953 € 3 454 732 € 3 261 728 € 1 722 090 € 1 421 957 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 218€ 1 161€ 480€ 17 017€ 11 645€ 2 217€ 1 755€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
40 440€ 51 740€ 64 328€ 50 359€ 80 346€ 108 179€ 69 253€ 59 377€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 0€
14
D.
Služby
429 616€ 454 399€ 1 900 471€ 909 956€ 396 717€ 778 252€ 152 010€ 116 821€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
983 680 € 1 142 196 € 1 399 868 € 1 981 616 € 1 947 450 € 2 237 807 € 1 389 237 € 1 098 236 €
16
E.1.
Mzdové náklady
716 369€ 831 555€ 983 455€ 1 418 303€ 1 435 061€ 1 636 651€ 1 029 280€ 816 421€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
242 525€ 283 511€ 380 777€ 497 266€ 457 964€ 543 850€ 325 890€ 253 970€
19
E.4.
Sociálne náklady
24 786€ 27 130€ 35 636€ 66 047€ 54 425€ 57 306€ 34 067€ 27 845€
20
F.
Dane a poplatky
9 940€ 5 956€ 3 902€ 4 303€ 4 497€ 3 636€ 2 859€ 3 516€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
150 386€ 168 573€ 1 708 262€ 1 515 966€ 988 138€ 108 301€ 90 186€ 132 507€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
150 386€ 168 573€ 1 708 262€ 1 515 966€ 988 138€ 108 301€ 90 186€ 132 507€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
12 303€ 15 380€ 9 592€ 2 138€ 0€ 0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
1 187 295€ -1 574 704€ 1 578 619€ 783 239€ 0€ 0€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 315 175€ 529 389€ 309 923€ 17 442€ 18 429€ 13 908€ 16 328€ 9 745€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-3 540 967 € 712 812 € -1 877 202 € -280 751 € 1 783 956 € 917 430 € 2 276 269 € 2 343 543 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
702 229 € 924 435 € 3 111 545 € 3 999 168 € 4 726 121 € 3 257 720 € 3 755 809 € 3 571 641 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
928 440 € 16 109 680 € 32 004 693 € 4 594 461 € 53 055 146 € 14 507 733 € 1 449 977 € 1 250 558 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
500 000€ 30 563 474€ 2 891 239€ 5 971 000€ 131 000€ 0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
277 849 € 14 870 101 € 249 446 € 45 963 800 € 5 026 904 € 1 264 039 € 1 112 395 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
277 849€ 249 446€ 0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
14 870 101€ 45 963 800€ 5 026 904€ 0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
1 264 039€ 1 112 395€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
530 506 € 642 450 € 997 720 € 1 392 686 € 984 322 € 332 814 € 182 328 € 132 172 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
389 169€ 642 450€ 671 376€ 1 331 336€ 0€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
141 337€ 326 344€ 61 350€ 984 322€ 332 814€ 182 328€ 132 172€
42
XII.
Kurzové zisky
33 116€ 106 578€ 6 679€ 78 950€ 3 610€ 5 991€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
120 085€ 64 013€ 194 053€ 203 958€ 129 345€ 8 938 065€ 0€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
2 383 335 € 2 411 298 € 43 972 029 € 5 103 744 € 7 858 060 € 999 214 € 1 405 199 € 1 177 659 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
12 456 589€ 30 173 696€ 2 379 639€ 5 143 121€ 130 598€ 0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
1 232 943€ -10 930 482€ 12 369 078€ 36 004€ 722 363€ 395 406€ 918 070€ 660 666€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
951 829 € 877 018 € 1 399 823 € 2 516 890 € 1 843 387 € 451 553 € 458 785 € 451 304 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
695 280€ 751 163€ 600 043€ 886 956€ 0€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
256 549€ 125 855€ 799 780€ 1 629 934€ 1 843 387€ 451 553€ 458 785€ 451 304€
52
O.
Kurzové straty
92 577€ 4€ 9 045€ 24€ 16 444€ 27 562€ 64 187€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
105 986€ 8 169€ 20 387€ 171 187€ 149 189€ 5 213€ 782€ 1 502€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-1 454 895 € 13 698 382 € -11 967 336 € -509 283 € 45 197 086 € 13 508 519 € 44 778 € 72 899 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-4 995 862 € 14 411 194 € -13 844 538 € -790 034 € 46 981 042 € 14 425 949 € 2 321 047 € 2 416 442 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-333 628 € -232 475 € 128 237 € 443 306 € 443 643 € 106 697 € 238 947 € 321 242 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
272 600€ 396 464€ 506 809€ 234 919€ 440 463€ 479 029€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-333 628€ -232 475€ -144 363€ 46 842€ -63 166€ -128 222€ -201 516€ -157 787€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-4 662 234 € 14 643 669 € -13 972 775 € -1 233 340 € 46 537 399 € 14 319 252 € 2 082 100 € 2 095 200 €