Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

HIMEX PLUS s. r. o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
350 496 € 267 761 € 235 577 € 306 775 € 275 306 € 232 099 € 240 043 € 183 163 € 220 676 € 266 900 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
8 050 € 8 819 € 6 061 € 4 062 € 6 208 € 2 968 € 11 644 € 20 816 € 31 689 € 36 777 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
8 050 € 8 819 € 6 061 € 4 062 € 6 208 € 2 968 € 11 644 € 20 816 € 31 689 € 36 777 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
8 050€ 8 819€ 6 061€ 4 062€ 6 208€ 2 968€ 11 644€ 20 816€ 31 689€ 36 777€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
336 320 € 253 149 € 224 826 € 296 907 € 263 220 € 222 981 € 223 629 € 158 069 € 184 337 € 225 024 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
5 752 € 7 044 € 8 223 € 12 506 € 16 423 € 16 677 € 12 481 € 12 419 € 14 849 € 25 575 €
035
B.I.1
Materiál
5 470€ 6 475€ 7 667€ 11 931€ 15 859€ 15 881€ 11 798€ 11 717€ 13 789€ 24 152€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
282€ 569€ 556€ 575€ 564€ 796€ 683€ 702€ 1 060€ 1 423€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
102 720 € 38 120 € 130 069 € 59 027 € 32 191 € 40 016 € 86 991 € 40 102 € 48 601 € 74 837 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
16 343 € 12 724 € 58 609 € 54 004 € 29 475 € 30 428 € 34 524 € 28 351 € 34 313 € 61 341 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
723€ 266€ 299€ 1 555€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
16 343€ 12 724€ 58 609€ 54 004€ 29 475€ 30 428€ 33 801€ 28 085€ 34 014€ 59 786€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
40 000€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
81 189€ 19 969€ 66 604€ 813€ 921€ 2 912€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
5 188€ 5 427€ 4 856€ 5 023€ 1 903€ 9 588€ 12 467€ 11 751€ 13 367€ 10 584€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
227 848 € 207 985 € 86 534 € 225 374 € 214 606 € 166 288 € 124 157 € 105 548 € 120 887 € 124 612 €
072
B.V.1.
Peniaze
39 947€ 9 066€ 7 132€ 6 740€ 11 253€ 5 262€ 7 672€ 4 035€ 3 716€ 17 302€
073
B.V.2.
Účty v bankách
187 901€ 198 919€ 79 402€ 218 634€ 203 353€ 161 026€ 116 485€ 101 513€ 117 171€ 107 310€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
6 126 € 5 793 € 4 690 € 5 806 € 5 878 € 6 150 € 4 770 € 4 278 € 4 650 € 5 099 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
6 126€ 5 793€ 4 690€ 4 806€ 5 878€ 6 150€ 4 770€ 3 806€ 4 650€ 5 099€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 000€ 472€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
350 496 € 267 761 € 235 577 € 306 775 € 275 306 € 232 099 € 240 043 € 183 163 € 220 676 € 266 900 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
73 498 € 69 652 € 49 644 € 69 527 € 30 241 € 15 640 € 2 912 € -44 284 € -27 419 € 8 746 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
67 000€ 67 000€ 117 000€ 117 000€ 117 000€ 80 000€ 40 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 477 € 1 477 € 1 477 € 1 477 € 1 477 € 1 477 € 1 477 € 1 477 € 1 477 € 1 406 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 477€ 1 477€ 1 477€ 1 477€ 1 477€ 1 477€ 1 477€ 1 477€ 1 477€ 1 406€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-5 464 € -75 473 € -55 590 € -94 876 € -72 477 € -45 205 € -52 401 € -35 536 € 628 € -715 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
109 923€ 39 914€ 39 914€ 628€ 628€ 628€ 628€ 628€ 628€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-115 387€ -115 387€ -95 504€ -95 504€ -73 105€ -45 833€ -53 029€ -36 164€ -715€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
3 845 € 70 008 € -19 883 € 39 286 € -22 399 € -27 272 € 7 196 € -16 865 € -36 164 € 1 415 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
201 561 € 143 291 € 140 892 € 186 440 € 206 495 € 186 543 € 203 461 € 190 847 € 221 928 € 247 934 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
68 968 € 54 300 € 51 274 € 45 714 € 20 981 € 25 908 € 20 362 € 19 817 € 25 243 € 30 073 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
68 655€ 53 897€ 50 781€ 44 456€ 19 573€ 24 007€ 19 231€ 19 393€ 25 104€ 29 272€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
313€ 403€ 493€ 1 258€ 1 408€ 1 901€ 1 131€ 424€ 139€ 801€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
840 € 840 € 840 € 3 018 € 5 573 € 3 201 € 1 932 € 1 195 € 2 951 € 2 135 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
840€ 840€ 840€ 3 018€ 5 573€ 3 201€ 1 932€ 1 195€ 2 951€ 2 135€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
130 443 € 86 242 € 86 931 € 135 856 € 178 341 € 156 584 € 179 502 € 167 327 € 192 834 € 212 998 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
102 231 € 35 341 € 37 626 € 74 978 € 113 242 € 82 976 € 102 852 € 99 799 € 129 992 € 142 098 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
3 360€ 240€ 19 200€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
102 231€ 35 341€ 37 626€ 74 978€ 113 242€ 82 976€ 99 492€ 99 559€ 129 992€ 122 898€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 370€ 1 119€ 1 246€ 1 233€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
10 581€ 13 048€ 10 960€ 23 302€ 25 937€ 32 005€ 29 929€ 26 827€ 23 507€ 33 963€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
8 007€ 9 976€ 8 861€ 17 040€ 18 903€ 23 032€ 20 482€ 18 168€ 16 857€ 23 141€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
7 736€ 26 142€ 22 826€ 19 143€ 19 254€ 18 026€ 23 748€ 22 533€ 22 094€ 13 137€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
518€ 616€ 5 412€ 160€ 1 005€ 545€ 2 491€ 384€ 659€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 310 € 1 909 € 1 847 € 1 852 € 1 600 € 850 € 1 665 € 2 508 € 900 € 2 728 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
634€ 192€ 815€ 1 658€ 2 728€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 310€ 1 275€ 1 655€ 1 852€ 1 600€ 850€ 850€ 850€ 900€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
75 437 € 54 818 € 45 041 € 50 808 € 38 570 € 29 916 € 33 670 € 36 600 € 26 167 € 10 220 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
75 437€ 54 818€ 45 041€ 50 808€ 38 570€ 29 916€ 33 670€ 36 600€ 26 167€ 10 220€