Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.04.2022
31.03.2023
01.04.2021
31.03.2022
01.04.2020
31.03.2021
01.04.2019
31.03.2020
01.04.2018
31.03.2019
01.04.2017
31.03.2018
01.04.2016
31.03.2017
01.04.2015
31.03.2016
01.04.2014
31.03.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
42 509 678 € 27 044 895 € 20 975 804 € 30 169 508 € 32 070 715 € 29 514 788 € 25 404 548 € 25 673 637 € 36 351 324 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
5 598 097 € 5 670 623 € 5 956 150 € 5 578 933 € 6 433 213 € 6 637 852 € 6 776 630 € 6 792 553 € 6 949 425 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
156 710 € 137 865 € 85 134 € 44 979 € 25 324 € 23 873 € 33 124 € 42 376 € 26 786 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€
005
A.I.2
Software
82 253€ 91 304€ 5 100€ 13 992€ 23 224€ 23 873€ 33 124€ 6 676€ 8 906€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
38 780€ 0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
35 677€ 46 561€ 80 034€ 30 987€ 2 100€ 35 700€ 17 880€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
5 341 805 € 5 433 176 € 5 771 434 € 5 434 372 € 6 308 307 € 6 514 397 € 6 643 924 € 6 650 595 € 6 823 057 €
012
A.II.1
Pozemky
1 306 048€ 1 306 048€ 1 306 048€ 1 306 048€ 1 501 048€ 1 501 048€ 1 501 048€ 1 501 048€ 1 501 048€
013
A.II.2
Stavby
3 361 233€ 3 566 818€ 3 736 639€ 3 958 471€ 4 637 294€ 4 802 756€ 4 880 960€ 5 046 909€ 4 663 493€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
536 221€ 510 621€ 627 822€ 120 017€ 166 015€ 206 643€ 252 961€ 98 688€ 56 102€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
3 950€ 3 950€ 3 950€ 3 950€ 3 950€ 3 950€ 3 950€ 3 950€ 3 950€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
109 236€ 45 739€ 63 760€ 45 886€ 5 005€ 598 464€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
25 117€ 33 215€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
99 582 € 99 582 € 99 582 € 99 582 € 99 582 € 99 582 € 99 582 € 99 582 € 99 582 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
99 582€ 99 582€ 99 582€ 99 582€ 99 582€ 99 582€ 99 582€ 99 582€ 99 582€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€ 0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€ 0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€ 0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€ 0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
30 069 956 € 20 821 288 € 14 521 416 € 24 249 180 € 25 470 970 € 22 721 222 € 18 455 406 € 18 723 205 € 29 246 679 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
22 794 624 € 7 832 100 € 10 894 509 € 13 201 005 € 21 683 603 € 19 774 089 € 15 859 728 € 13 612 223 € 10 882 433 €
035
B.I.1
Materiál
0€ 0€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 0€
037
B.I.3
Výrobky
0€ 0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€
039
B.I.5
Tovar
22 794 624€ 7 832 100€ 10 894 509€ 13 201 005€ 21 683 603€ 19 774 089€ 15 859 728€ 13 612 223€ 10 882 433€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
405 262 € 177 942 € 97 548 € 0 € 27 427 € 88 562 € 12 491 € 69 458 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€ 0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€ 0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
405 262€ 177 942€ 97 548€ 0€ 27 427€ 88 562€ 12 491€ 69 458€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
5 397 451 € 12 274 303 € 2 355 765 € 2 035 352 € 2 851 326 € 2 094 188 € 1 294 318 € 1 458 024 € 2 498 893 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
3 364 771 € 1 750 508 € 1 234 652 € 1 090 293 € 2 669 382 € 1 835 462 € 1 293 855 € 1 457 961 € 2 495 164 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
2 177 833€ 241 572€ 327 769€ 0€ 1 280 478€ 607 800€ 459 399€ 360 951€ 1 497 119€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 186 938€ 1 508 936€ 906 883€ 1 090 293€ 1 388 904€ 1 227 662€ 834 456€ 1 097 010€ 998 045€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
10 387 015€ 1 066 423€ 0€ 181 203€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
1 991 637€ 0€ 931 951€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
13 700€ 14 100€ 0€ 12 150€ 258 150€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
27 343€ 122 680€ 54 690€ 958€ 741€ 576€ 463€ 63€ 3 729€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€ 0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 472 619 € 536 943 € 1 173 594 € 9 012 823 € 908 614 € 764 383 € 1 301 360 € 3 640 467 € 15 795 895 €
072
B.V.1.
Peniaze
14 473€ 5 824€ 5 518€ 6 358€ 15 360€ 16 125€ 23 915€ 16 200€ 15 921€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 458 146€ 531 119€ 1 168 076€ 9 006 465€ 893 254€ 748 258€ 1 277 445€ 3 624 267€ 15 779 974€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
6 841 625 € 552 984 € 498 238 € 341 395 € 166 532 € 155 714 € 172 512 € 157 879 € 155 220 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
12 919€ 12 889€ 17 102€ 23 411€ 34 967€ 36 330€ 50 108€ 43 503€ 46 712€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
102 937€ 83 785€ 80 384€ 84 875€ 123 713€ 114 113€ 111 383€ 107 658€ 103 678€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
6 725 769€ 456 310€ 400 752€ 233 109€ 7 852€ 5 271€ 11 021€ 6 718€ 4 830€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
42 509 678 € 27 044 895 € 20 975 804 € 30 169 508 € 32 070 715 € 29 514 788 € 25 404 548 € 25 673 637 € 36 351 324 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
17 432 129 € 16 523 049 € 15 391 439 € 15 367 665 € 15 240 067 € 15 812 912 € 17 413 671 € 17 315 160 € 28 975 358 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
7 029 345 € 7 029 345 € 7 029 345 € 7 029 345 € 7 029 345 € 7 029 345 € 7 029 345 € 7 029 345 € 7 029 345 €
082
A.I.1
Základné imanie
7 029 345€ 7 029 345€ 7 029 345€ 7 029 345€ 7 029 345€ 7 029 345€ 7 029 345€ 7 029 345€ 7 029 345€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€ 0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€
085
A.II
Emisné ážio
169 023€ 169 023€ 169 023€ 169 023€ 169 023€ 169 023€ 169 023€ 169 023€ 169 023€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
24 246€ 24 246€ 24 246€ 24 246€ 24 246€ 24 246€ 24 246€ 24 246€ 24 246€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
702 935 € 702 935 € 702 935 € 702 935 € 702 935 € 702 935 € 702 935 € 702 935 € 702 935 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
702 935€ 702 935€ 702 935€ 702 935€ 702 935€ 702 935€ 702 935€ 702 935€ 702 935€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€ 0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€ 0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€ 0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€ 0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
6 983 637 € 7 359 890 € 7 442 116 € 7 314 517 € 7 887 363 € 7 996 560 € 8 182 033 € 8 307 549 € 20 342 477 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
6 983 637€ 7 359 890€ 8 124 159€ 7 996 560€ 7 996 560€ 7 996 560€ 8 182 033€ 8 307 549€ 20 342 477€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-682 043€ -682 043€ -109 197€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
2 522 943 € 1 237 610 € 23 774 € 127 599 € -572 845 € -109 197 € 1 306 089 € 1 082 062 € 707 332 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
25 077 549 € 10 521 846 € 5 584 365 € 14 801 843 € 16 830 648 € 13 701 876 € 7 990 877 € 8 358 477 € 7 375 966 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
25 173 € 27 509 € 34 900 € 34 921 € 38 313 € 47 957 € 84 201 € 52 208 € 73 218 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€ 0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 0€ 26 827€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€ 0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
25 173€ 27 509€ 34 900€ 34 072€ 38 313€ 47 957€ 55 853€ 52 208€ 46 391€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€ 0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
849€ 28 348€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
1 052 224 € 606 987 € 0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
1 052 224€ 606 987€ 0€ 0€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€ 0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
22 074 239 € 8 692 406 € 4 448 366 € 14 066 717 € 16 321 680 € 13 383 608 € 7 632 970 € 8 015 144 € 7 012 857 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
13 423 538 € 7 045 750 € 2 900 521 € 3 835 925 € 5 239 791 € 5 108 012 € 4 824 693 € 6 904 708 € 5 974 425 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 187 861€ 69 135€ 57 198€ 1 188€ 85 750€ 91 702€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
13 423 538€ 7 045 750€ 2 900 521€ 3 648 064€ 5 170 656€ 5 050 814€ 4 823 505€ 6 818 958€ 5 882 723€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
755 877€ 0€ 1 346 025€ 1 771 686€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
6 021 557€ 0€ 9 746 780€ 10 005 210€ 5 853 623€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ 0€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
67 788€ 56 701€ 53 859€ 61 514€ 148 607€ 75 416€ 78 852€ 78 300€ 76 503€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
44 630€ 51 934€ 43 450€ 46 764€ 76 237€ 57 442€ 52 745€ 49 312€ 42 107€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
2 514 461€ 1 538 021€ 694 057€ 368 299€ 851 345€ 942 332€ 903 743€ 934 681€ 850 977€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
2 265€ 602€ 7 435€ 490€ 758€ 1 251€ 48 143€ 68 845€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 925 913 € 1 194 944 € 1 101 099 € 700 205 € 470 655 € 270 311 € 273 706 € 291 125 € 289 891 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
36 977€ 38 054€ 51 770€ 45 177€ 89 191€ 85 021€ 90 539€ 87 438€ 110 518€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 888 936€ 1 156 890€ 1 049 329€ 655 028€ 381 464€ 185 290€ 183 167€ 203 687€ 179 373€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
0€ 0€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
0 € 0 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€ 0€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€ 0€