Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
6 559 116 € 6 085 160 € 1 869 489 € 1 152 660 € 3 436 353 € 3 372 389 € 824 439 € 718 153 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
2 653 304 € 2 716 824 € 1 586 275 € 491 794 € 577 617 € 422 306 € 430 930 € 414 791 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
613 409 € 676 929 € 1 325 753 € 491 794 € 570 617 € 415 306 € 430 930 € 414 791 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
460 172€ 458 608€ 1 211 025€ 455 376€ 479 734€ 281 382€ 270 415€ 282 961€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
146 414€ 211 498€ 107 905€ 29 595€ 84 060€ 127 101€ 153 692€ 131 830€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
6 823€ 6 823€ 6 823€ 6 823€ 6 823€ 6 823€ 6 823€
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
2 039 895 € 2 039 895 € 260 522 € 7 000 € 7 000 €
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
7 000€ 7 000€
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
2 039 895€ 2 039 895€ 260 522€
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
3 905 812 € 3 368 336 € 283 214 € 660 866 € 2 858 736 € 2 950 083 € 393 509 € 303 362 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
2 260 311€ 2 018 913€ 25 374€ 17€ 2 524 630€ 2 499 909€ 4 297€ 27 578€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
1 262 053 € 61 018 € 153 723 € 84 597 € 127 588 € 155 462 € 237 363 € 145 529 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
194 370€ 58 942€ 73 805€ 82 665€ 121 181€ 155 132€ 232 594€ 131 181€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
66 899€ 77 723€ 5 516€ 88€ 13 716€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
1 000 784€ 2 076€ 2 195€ 1 932€ 891€ 330€ 4 681€ 632€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
383 448 € 1 288 405 € 104 117 € 576 252 € 206 518 € 294 712 € 151 849 € 130 255 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
383 448€ 1 288 405€ 104 117€ 576 252€ 206 518€ 294 712€ 151 849€ 130 255€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
6 559 116 € 6 085 160 € 1 869 489 € 1 152 660 € 3 436 353 € 3 372 389 € 824 439 € 718 153 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
2 251 792 € 1 785 384 € 1 097 741 € 747 546 € 303 458 € 905 794 € 588 183 € 312 946 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
1 778 080€ 1 090 438€ 740 243€ 580 880€ 305 644€ 185 054€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
466 409 € 687 643 € 350 195 € 740 243 € 296 155 € 317 611 € 275 236 € 120 589 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
4 307 324 € 4 299 776 € 771 748 € 405 114 € 3 132 895 € 2 466 595 € 236 256 € 405 207 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
48€ 2€ 38€ 2 260 543€ 2 238 220€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
4 306 946 € 4 299 444 € 771 380 € 404 784 € 872 022 € 228 045 € 235 926 € 404 877 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
2 388€ 11 815€ 14 680€ 19 406€ 14 327€ 20 366€ 3 473€ 33 975€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
3 282€ 816€ 751€ 654€ 1 281€ 6 886€ 5 978€ 6 377€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
493€ 284 080€ 366€ 129 141€ 3 696€ 14 490€ 40 172€ 4 746€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
4 300 783€ 4 002 733€ 755 583€ 255 583€ 852 718€ 186 303€ 186 303€ 359 779€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
330€ 330€ 330€ 330€ 330€ 330€ 330€ 330€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci