Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Ovocinárske družstvo Bonum

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
21 763 643€ 22 778 898€ 23 387 292€ 18 045 698€ 20 273 171€ 16 552 443€ 13 533 811€ 14 464 029€ 11 617 514€ 11 404 797€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
22 749 873 € 23 653 155 € 24 212 399 € 18 841 065 € 20 996 126 € 17 625 700 € 14 852 090 € 15 244 434 € 12 315 419 € 11 729 053 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
20 569 076€ 21 639 008€ 22 478 200€ 17 331 131€ 19 552 339€ 15 860 966€ 12 885 137€ 13 917 378€ 11 213 698€ 11 062 403€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 194 567€ 1 139 890€ 909 092€ 714 567€ 720 832€ 691 477€ 648 674€ 546 651€ 403 816€ 342 394€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
29 716€ 24 935€ 15 336€ 29 580€ 13 582€ 14 818€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
0€ 1 802€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
956 514€ 849 322€ 807 969€ 765 787€ 709 373€ 1 058 439€ 1 318 279€ 780 405€ 697 905€ 324 256€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
22 744 535 € 23 649 261 € 24 209 451 € 18 837 482 € 20 992 143 € 17 621 198 € 14 849 033 € 15 241 911 € 12 315 063 € 11 726 103 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
14 857 069€ 16 278 325€ 17 227 256€ 13 134 427€ 15 382 110€ 12 666 841€ 9 815 525€ 11 114 039€ 8 463 626€ 9 021 987€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
835 243€ 589 485€ 534 609€ 235 636€ 168 286€ 584 794€ 284 109€ 262 696€ 146 939€ 187 134€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
6 214 335€ 5 943 447€ 5 668 494€ 4 679 362€ 4 708 905€ 3 787 527€ 4 166 519€ 3 341 187€ 3 329 299€ 2 250 680€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
77 663 € 76 145 € 56 232 € 53 870 € 45 534 € 36 847 €
16
E.1.
Mzdové náklady
56 974€ 55 553€ 40 885€ 39 140€ 33 003€ 26 908€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
19 203€ 19 313€ 14 150€ 13 520€ 11 356€ 9 230€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 486€ 1 279€ 1 197€ 1 210€ 1 175€ 709€
20
F.
Dane a poplatky
152€ 126€ 122€ 118€ 69€ 0€ 30€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
756 292€ 758 119€ 714 425€ 733 013€ 665 498€ 544 988€ 582 680€ 523 675€ 375 002€ 267 140€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
756 292€ 758 119€ 714 425€ 733 013€ 665 498€ 544 988€ 582 680€ 523 675€ 375 002€ 267 140€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€ 3 602€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
2 564€ 2 564€ 0€ -1 323€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 217€ 1 050€ 4 711€ 1 056€ 21 741€ 201€ 200€ 314€ 197€ 455€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
5 338 € 3 894 € 2 948 € 3 583 € 3 983 € 4 502 € 3 057 € 2 523 € 356 € 2 950 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-113 288 € -7 424 € -27 731 € 25 853 € 27 452 € -471 901 € -732 342 € -253 893 € -322 350 € -55 004 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
0 € 107 € 355 € 569 € 273 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
0 € 107 € 355 € 569 € 273 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
0€ 107€ 355€ 569€ 273€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
3 539 € 1 290 € 438 € 485 € 485 € 475 € 455 € 714 € 639 € 579 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
3 115 € 857 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
3 115€ 857€
52
O.
Kurzové straty
0€ 13€ 0€ 2€ 0€ 34€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
424€ 433€ 438€ 485€ 485€ 462€ 455€ 712€ 639€ 545€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-3 539 € -1 290 € -438 € -485 € -485 € -475 € -348 € -359 € -70 € -306 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 799 € 2 604 € 2 510 € 3 098 € 3 498 € 4 027 € 2 709 € 2 164 € 286 € 2 644 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
433 € 583 € 696 € 784 € 920 € 1 302 € 1 316 € 1 540 € 125 € 739 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
564€ 198€ 1 311€ 962€ 692€ 2 880€ 2 900€ 2 956€ 3 264€ 51€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-131€ 385€ -615€ -178€ 228€ -1 578€ -1 584€ -1 416€ -3 139€ 688€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 366 € 2 021 € 1 814 € 2 314 € 2 578 € 2 725 € 1 393 € 624 € 161 € 1 905 €