Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
25 313 171 € 27 551 816 € 27 515 170 € 27 604 029 € 27 362 677 € 27 476 429 € 27 701 095 € 27 964 426 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
23 930 828 € 24 176 165 € 24 549 932 € 24 966 253 € 25 240 232 € 25 649 854 € 26 173 613 € 26 637 232 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
10 126 € 9 115 € 12 951 € 19 992 € 26 590 € 20 114 € 15 183 € 5 210 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
3 732€ 1 808€ 4 519€ 10 320€ 15 105€ 18 624€ 10 506€ 5 210€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
43€ 299€ 555€ 811€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
6 394€ 7 264€ 8 133€ 9 117€ 10 674€ 1 490€ 2 177€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
2 500€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
23 920 702 € 24 167 050 € 24 536 981 € 24 946 261 € 25 213 642 € 25 629 740 € 26 158 430 € 26 632 022 €
012
A.II.1
Pozemky
1 392 485€ 1 392 485€ 1 392 485€ 1 392 485€ 1 392 485€ 1 392 485€ 1 392 485€ 1 392 485€
013
A.II.2
Stavby
22 240 420€ 22 289 516€ 22 708 273€ 23 215 166€ 23 455 332€ 23 975 820€ 24 480 019€ 24 900 670€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
206 215€ 292 974€ 209 320€ 250 810€ 254 591€ 213 484€ 234 468€ 290 916€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
48 060€ 60 798€ 74 299€ 87 800€ 101 301€ 47 951€ 47 951€ 47 951€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
33 522€ 131 277€ 152 604€ 9 933€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
3 507€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 333 125 € 3 276 255 € 2 887 399 € 2 553 007 € 2 057 940 € 1 776 103 € 1 455 520 € 1 282 137 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
45 308 € 62 096 € 45 554 € 43 941 € 49 267 € 52 419 € 52 919 € 48 411 €
035
B.I.1
Materiál
44 503€ 60 776€ 44 795€ 43 215€ 48 139€ 51 888€ 51 733€ 47 510€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
805€ 1 320€ 759€ 726€ 1 128€ 531€ 1 186€ 901€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
518 018 € 252 698 € 234 232 € 151 527 € 352 433 € 324 696 € 669 927 € 620 131 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
111 809 € 235 507 € 211 591 € 146 487 € 350 046 € 312 447 € 669 112 € 584 766 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
4 963€ 4 948€ 7 951€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
106 846€ 230 559€ 203 640€ 146 487€ 350 046€ 312 447€ 669 112€ 584 766€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
404 009€ 26 115€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
2 200€ 17 191€ 22 641€ 5 040€ 2 387€ 12 249€ 815€ 9 250€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
769 799 € 2 961 461 € 2 607 613 € 2 357 539 € 1 656 240 € 1 398 988 € 732 674 € 613 595 €
072
B.V.1.
Peniaze
14 220€ 48 385€ 43 839€ 31 320€ 28 701€ 32 648€ 30 427€ 34 159€
073
B.V.2.
Účty v bankách
755 579€ 2 913 076€ 2 563 774€ 2 326 219€ 1 627 539€ 1 366 340€ 702 247€ 579 436€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
49 218 € 99 396 € 77 839 € 84 769 € 64 505 € 50 472 € 71 962 € 45 057 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
7 756€ 8 755€ 9 757€ 10 757€ 11 756€ 12 754€ 13 757€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
41 462€ 69 206€ 54 670€ 42 723€ 37 220€ 35 538€ 47 571€ 45 057€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
21 435€ 13 412€ 31 289€ 15 529€ 2 180€ 10 634€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
25 313 171 € 27 551 816 € 27 515 170 € 27 604 029 € 27 362 677 € 27 476 429 € 27 701 095 € 27 964 426 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
7 533 898 € 9 016 638 € 8 273 281 € 7 905 100 € 7 363 387 € 6 904 949 € 7 248 298 € -1 676 358 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
1 334 396 € 1 334 396 € 1 334 396 € 1 334 396 € 1 334 396 € 1 334 396 € 1 334 396 € 1 334 396 €
082
A.I.1
Základné imanie
1 334 396€ 1 334 396€ 1 334 396€ 1 334 396€ 1 334 396€ 1 334 396€ 1 334 396€ 1 334 396€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
10 179 143€ 10 179 143€ 10 179 143€ 10 179 143€ 10 179 143€ 10 179 143€ 10 179 143€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
133 440 € 133 440 € 133 440 € 133 440 € 133 440 € 133 440 € 133 440 € 133 440 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
133 440€ 133 440€ 133 440€ 133 440€ 133 440€ 133 440€ 133 440€ 133 440€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-2 630 341 € -3 373 698 € -3 741 879 € -4 283 591 € -4 742 030 € -4 398 681 € -3 144 194 € -1 392 028 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
6 971 674€ 6 228 317€ 5 860 136€ 5 318 424€ 4 859 985€ 4 859 985€ 4 859 985€ 4 859 985€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-9 602 015€ -9 602 015€ -9 602 015€ -9 602 015€ -9 602 015€ -9 258 666€ -8 004 179€ -6 252 013€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-1 482 740 € 743 357 € 368 181 € 541 712 € 458 438 € -343 349 € -1 254 487 € -1 752 166 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
17 614 710 € 18 327 960 € 19 080 700 € 19 553 555 € 19 824 738 € 20 471 434 € 20 360 103 € 29 640 784 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
12 896 663 € 12 998 207 € 12 917 420 € 12 878 841 € 12 852 274 € 1 822 451 € 4 128 867 € 10 954 888 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
11 079 252€ 11 079 252€ 11 079 252€ 11 079 252€ 11 079 252€ 2 145 734€ 8 855 073€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
13 385€ 10 477€ 1 678€ 4 757€ 7 855€ 3 842€ 32€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
1 563€ 2 418€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
1 804 026€ 1 908 478€ 1 836 490€ 1 794 832€ 1 765 167€ 1 818 609€ 1 981 570€ 2 097 365€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
4 349 920€ 5 059 040€ 12 829 882€ 15 004 294€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
270 381 € 766 591 € 853 305 € 681 578 € 781 527 € 11 655 689 € 472 866 € 741 585 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
151 144 € 430 232 € 593 724 € 447 436 € 505 373 € 296 190 € 240 494 € 501 419 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
8 392€ 74 852€ 83 329€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
142 752€ 355 380€ 510 395€ 447 436€ 505 373€ 296 190€ 240 494€ 501 419€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
11 079 252€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
64 691€ 113 458€ 102 176€ 95 889€ 116 397€ 100 726€ 100 226€ 102 897€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
39 878€ 70 416€ 63 907€ 59 719€ 65 025€ 67 367€ 61 213€ 65 897€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
9 745€ 147 165€ 88 578€ 72 734€ 88 856€ 100 720€ 60 027€ 36 899€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
4 923€ 5 320€ 4 920€ 5 800€ 5 876€ 11 434€ 10 906€ 34 473€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
97 746 € 212 296 € 250 311 € 221 729 € 104 266 € 137 735 € 59 595 € 102 288 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
52 967€ 51 278€ 54 452€ 55 688€ 50 094€ 46 887€ 59 595€ 102 288€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
44 779€ 161 018€ 195 859€ 166 041€ 54 172€ 90 848€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
4 349 920€ 4 350 866€ 709 744€ 712 367€ 6 086 671€ 6 855 559€ 2 868 893€ 2 837 729€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
164 563 € 207 218 € 161 189 € 145 374 € 174 552 € 100 046 € 92 694 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
32 691€ 62 348€ 281€ 962€ 676€ 1 369€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
98 038€ 111 036€ 124 033€ 109 821€ 150 000€ 75 000€ 75 000€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
33 834€ 33 834€ 36 875€ 34 591€ 23 876€ 23 677€ 17 694€