Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.03.2019
29.02.2020
01.03.2018
28.02.2019
01.03.2017
28.02.2018
01.03.2016
28.02.2017
01.03.2015
29.02.2016
01.03.2014
28.02.2015
01.03.2013
28.02.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
47 745 583 € 26 635 720 € 33 643 414 € 30 301 578 € 28 881 145 € 25 831 589 € 23 459 745 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
25 084 806 € 8 666 124 € 3 159 407 € 2 613 526 € 2 848 608 € 3 278 885 € 4 172 222 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
229 € 608 € 3 042 € 5 479 € 2 690 € 6 951 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
229€ 608€ 3 042€ 5 479€ 2 690€ 6 951€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
25 084 577 € 8 666 124 € 3 158 799 € 2 610 484 € 2 843 129 € 3 276 195 € 4 165 271 €
012
A.II.1
Pozemky
5 133 307€ 0€
013
A.II.2
Stavby
12 678 685€ 607 568€ 226 774€ 251 046€ 249 960€ 63 450€ 65 821€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
5 773 420€ 2 134 143€ 2 594 418€ 2 329 307€ 2 505 310€ 3 022 555€ 4 056 055€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 072 465€ 5 155 148€ 224 132€ 13 469€ 87 859€ 190 190€ 43 395€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
426 700€ 769 265€ 113 475€ 16 662€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
22 586 311 € 17 799 070 € 30 176 650 € 27 643 637 € 25 981 662 € 22 499 360 € 19 225 948 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
18 279 168 € 13 514 917 € 12 132 434 € 11 465 099 € 11 592 681 € 11 046 979 € 11 043 586 €
035
B.I.1
Materiál
70 089€ 34 396€ 28 565€ 25 069€ 26 919€ 27 468€ 41 889€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
037
B.I.3
Výrobky
0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€
039
B.I.5
Tovar
18 209 079€ 13 480 521€ 12 103 869€ 11 440 030€ 11 565 762€ 11 019 511€ 11 001 697€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
461 244 € 247 141 € 255 462 € 200 630 € 366 183 € 277 590 € 123 238 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
461 244€ 247 141€ 255 462€ 200 630€ 366 183€ 277 590€ 123 238€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
497 781 € 817 452 € 14 030 473 € 12 895 497 € 11 077 564 € 6 968 226 € 7 034 213 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
413 358 € 594 476 € 494 253 € 377 989 € 305 862 € 259 840 € 231 451 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
1 404€ 76€ 1 042€ 5 664€ 10 153€ 797€ 3 038€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
411 954€ 594 400€ 493 211€ 372 325€ 295 709€ 259 043€ 228 413€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
39 616€ 123 275€ 13 499 112€ 12 310 014€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 10 737 898€ 6 691 052€ 6 514 887€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
60 057€ 0€ 173 001€ 263 187€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
44 807€ 39 644€ 37 108€ 34 493€ 33 804€ 17 334€ 24 688€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
3 348 118 € 3 219 560 € 3 758 281 € 3 082 411 € 2 945 234 € 4 206 565 € 1 024 911 €
072
B.V.1.
Peniaze
162 043€ 138 667€ 137 029€ 147 140€ 175 480€ 163 916€ 198 529€
073
B.V.2.
Účty v bankách
3 186 075€ 3 080 893€ 3 621 252€ 2 935 271€ 2 769 754€ 4 042 649€ 826 382€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
74 466 € 170 526 € 307 357 € 44 415 € 50 875 € 53 344 € 61 575 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
42 472€ 42 472€ 144 406€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
3 937€ 114 750€ 141 823€ 28 447€ 27 437€ 12 293€ 17 408€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
28 057€ 13 304€ 21 128€ 15 968€ 23 438€ 41 051€ 44 167€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
47 745 583 € 26 635 720 € 33 643 414 € 30 301 578 € 28 881 145 € 25 831 589 € 23 459 745 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
23 080 539 € 19 867 058 € 27 171 481 € 24 533 549 € 21 729 003 € 19 245 643 € 17 644 595 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
085
A.II
Emisné ážio
0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
3 551 749€ 3 551 749€ 3 551 749€ 3 551 749€ 3 551 749€ 3 551 749€ 3 551 749€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
16 308 005 € 13 612 429 € 20 974 497 € 18 169 951 € 15 686 591 € 14 085 543 € 13 789 508 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
16 308 005€ 13 612 429€ 20 974 497€ 18 169 951€ 15 686 591€ 14 085 543€ 13 789 508€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
3 213 482 € 2 695 577 € 2 637 932 € 2 804 546 € 2 483 360 € 1 601 048 € 296 035 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
24 473 779 € 6 584 127 € 6 280 713 € 5 543 931 € 7 094 600 € 6 548 281 € 5 772 642 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
11 159 726 € 42 049 € 52 569 € 68 917 € 74 231 € 55 390 € 35 918 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
11 130 210€ 0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
29 516€ 42 049€ 52 569€ 68 917€ 74 231€ 55 390€ 35 918€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
107 768 € 92 507 € 89 241 € 81 114 € 171 697 € 149 510 € 53 282 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
107 768€ 92 507€ 89 241€ 81 114€ 171 697€ 149 510€ 53 282€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
11 486 270 € 5 314 761 € 5 032 176 € 4 563 977 € 5 452 822 € 5 215 518 € 4 953 509 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
5 009 350 € 4 317 068 € 3 453 188 € 3 263 343 € 3 916 155 € 3 848 783 € 3 877 324 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
740 476€ 471 316€ 758 937€ 339 082€ 431 278€ 471 978€ 470 957€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
4 268 874€ 3 845 752€ 2 694 251€ 2 924 261€ 3 484 877€ 3 376 805€ 3 406 367€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
4 231 442€ 243 656€ 117 493€ 109 139€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 301 380€ 175 437€ 225 683€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
519 355€ 424 899€ 368 018€ 337 166€ 347 212€ 321 071€ 305 581€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
349 579€ 280 069€ 254 535€ 220 333€ 205 633€ 197 084€ 188 711€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 365 427€ 41 780€ 830 548€ 624 273€ 672 684€ 662 583€ 350 334€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
11 117€ 7 289€ 8 394€ 9 723€ 9 758€ 10 560€ 5 876€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 720 015 € 1 134 810 € 1 106 727 € 829 923 € 1 395 850 € 1 127 863 € 729 933 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
220 412€ 159 720€ 169 838€ 143 813€ 208 801€ 270 518€ 269 115€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 499 603€ 975 090€ 936 889€ 686 110€ 1 187 049€ 857 345€ 460 818€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
0€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
191 265 € 184 535 € 191 220 € 224 098 € 57 542 € 37 665 € 42 508 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
2 490€ 2 490€ 2 490€ 2 490€ 2 490€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
191 265€ 184 535€ 188 730€ 221 608€ 55 052€ 35 175€ 40 018€