Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2018
31.12.2018
01.05.2017
31.12.2017
01.05.2016
30.04.2017
01.05.2015
30.04.2016
01.05.2014
30.04.2015
01.05.2013
30.04.2014
01.05.2012
30.04.2013
01.05.2011
30.04.2012
01.05.2009
30.04.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
7 495 359 € 9 931 975 € 8 844 819 € 7 879 016 € 9 350 699 € 9 046 323 € 7 272 020 € 4 585 902 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
5 609 158 € 5 612 689 € 5 798 904 € 5 999 409 € 6 292 146 € 6 559 080 € 5 997 411 € 3 742 517 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
71 857 € 36 830 € 47 560 € 41 256 € 571 € 571 € 1 139 315 €
005
A.I.2
Software
71 286 € 36 259 € 46 989 € 40 685 €
006
A.I.3
Oceniteľné práva
571 € 571 € 571 € 571 € 571 € 571 € 1 139 315 €
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
2 268 899 € 1 932 634 € 2 106 333 € 2 297 163 € 2 625 732 € 2 920 387 € 2 323 980 € 2 583 451 €
013
A.II.2
Stavby
927 091 € 984 953 € 1 036 559 € 1 113 972 € 1 191 384 € 1 268 796 € 1 346 208 € 1 339 681 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 000 008 € 492 613 € 501 440 € 616 857 € 794 141 € 1 092 516 € 977 772 € 1 243 770 €
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
2 000 € 2 000 € 2 000 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
339 800 € 453 068 € 566 334 € 566 334 € 640 207 € 559 075 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
3 268 402 € 3 643 225 € 3 645 011 € 3 660 990 € 3 665 843 € 3 638 122 € 3 673 431 € 19 751 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
3 264 418 € 3 631 898 € 3 633 182 € 3 648 547 € 3 655 844 € 3 620 206 € 3 657 000 €
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
16 431 €
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
3 984 € 11 327 € 11 829 € 12 443 € 9 999 € 17 916 € 16 431 € 3 320 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 455 953 € 2 545 491 € 2 858 975 € 1 836 726 € 2 148 513 € 2 281 594 € 822 382 € 573 992 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
53 618 € 105 054 € 111 543 € 116 243 € 163 969 € 51 469 € 13 387 € 21 862 €
032
B.I.1
Materiál
30 269 € 105 054 € 111 543 € 116 243 € 163 969 € 51 469 € 706 € 706 €
036
B.I.5
Tovar
23 349 € 12 681 € 21 156 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
6 941 € 620 331 € 323 646 € 36 592 € 381 716 € 131 164 € 75 673 € 124 988 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
34 490 € 59 863 € 54 863 € 109 725 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
6 941 € 620 331 € 323 646 € 36 592 € 347 226 € 71 301 € 20 810 € 15 263 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 379 088 € 1 782 582 € 2 377 859 € 1 644 488 € 1 544 928 € 1 854 547 € 558 445 € 417 420 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 155 790 € 1 627 172 € 2 145 830 € 1 642 376 € 1 529 650 € 1 854 386 € 558 445 € 407 254 €
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
402 € 2 112 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
18 850 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
204 448 € 155 008 € 232 029 € 15 278 € 161 € 10 166 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
16 306 € 37 524 € 45 927 € 39 403 € 57 900 € 244 414 € 174 877 € 9 722 €
056
B.IV.1
Peniaze
5 079 € 9 509 € 5 080 € 3 549 € 3 213 € 62 417 € 124 978 € 5 146 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
11 227 € 28 015 € 40 847 € 35 854 € 54 687 € 181 997 € 49 899 € 4 576 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
430 248 € 1 773 795 € 186 940 € 42 881 € 910 040 € 205 649 € 452 227 € 269 393 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
131 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
159 331 € 147 636 € 13 437 € 9 293 € 53 293 € 5 664 € 4 889 € 5 202 €
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
33 588 €
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
270 917 € 1 626 159 € 173 503 € 856 747 € 199 985 € 447 207 € 264 191 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
7 495 359 € 9 931 975 € 8 844 819 € 7 879 016 € 9 350 699 € 9 046 323 € 7 272 020 € 4 585 902 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-5 423 388 € -2 982 417 € -1 106 412 € -1 853 651 € 40 690 € 1 442 196 € 1 340 734 € -1 327 841 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
520 908 € 520 908 € 520 908 € 520 908 € 520 908 € 520 908 € 520 908 € 520 908 €
069
A.I.1
Základné imanie
520 908 € 520 908 € 520 908 € 520 908 € 520 908 € 520 908 € 520 908 € 520 908 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
1 567 587 € 1 560 280 € 1 562 065 € 1 578 045 € 1 586 882 € 1 559 161 € 1 589 470 € 1 589 470 €
074
A.II.1
Emisné ážio
449 014 € 449 014 € 449 014 € 449 014 € 449 014 € 449 014 € 449 014 € 449 014 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
6 141 € 6 141 € 6 141 € 6 141 € 6 141 € 6 141 € 6 141 € 6 141 €
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-26 883 € -34 190 € -32 405 € -16 425 € -7 588 € -35 309 € -5 000 € -5 000 €
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
1 139 315 € 1 139 315 € 1 139 315 € 1 139 315 € 1 139 315 € 1 139 315 € 1 139 315 € 1 139 315 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
104 182 € 104 182 € 104 182 € 104 182 € 104 182 € 104 182 € 53 009 € 53 009 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
104 182 € 104 182 € 104 182 € 104 182 € 104 182 € 104 182 € 53 009 € 53 009 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-4 576 321 € -3 293 567 € -4 056 786 € -2 171 283 € -742 054 € -922 089 € -3 491 228 € -2 424 945 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
14 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-4 576 335 € -3 293 567 € -4 056 786 € -2 171 283 € -742 054 € -922 089 € -3 491 228 € -2 424 945 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-3 039 744 € -1 874 220 € 763 219 € -1 885 503 € -1 429 228 € 180 034 € 2 668 575 € -1 066 283 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
10 042 993 € 12 553 566 € 8 209 485 € 9 067 352 € 8 701 563 € 5 894 067 € 5 214 496 € 5 051 947 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
27 995 € 85 098 € 44 462 € 37 733 € 62 626 € 52 167 € 48 297 € 37 735 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
85 098 € 44 462 € 35 667 € 62 626 € 52 167 € 48 297 € 37 735 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
27 995 € 2 066 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
43 672 € 156 400 € 58 255 € 446 343 € 406 981 € 634 038 € 577 442 € 816 749 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0 € 47 731 € 95 461 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
3 921 € 3 789 € 1 203 € 894 € 660 € 400 € 47 € 1 070 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
39 751 € 152 611 € 57 052 € 445 449 € 406 321 € 633 638 € 527 763 € 719 542 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
1 901 € 676 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
6 866 421 € 8 309 046 € 5 189 437 € 5 627 244 € 5 507 404 € 4 729 483 € 4 218 172 € 3 650 006 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
4 022 640 € 5 983 152 € 4 586 765 € 5 112 924 € 5 088 578 € 4 119 584 € 3 787 943 € 3 365 463 €
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
181 765 € 42 426 €
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
617 067 € 257 041 €
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
654 340 €
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
2 091 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 566 475 € 1 125 975 € 21 187 € 20 962 € 20 737 € 20 613 € 20 445 € 50 335 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
12 150 € 13 513 € 13 493 € 11 667 € 11 294 € 11 240 € 11 629 € 8 950 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
446 613 € 387 779 € 99 880 € 209 831 € 114 585 € 232 347 € 214 882 € 167 011 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
164 203 € 181 560 € 211 071 € 269 769 € 272 210 € 345 699 € 1 508 € 15 821 €
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
3 098 111 € 3 995 665 € 2 911 684 € 2 946 539 € 2 420 500 € 170 630 € 171 060 € 383 586 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
6 794 € 7 357 € 5 647 € 9 493 € 304 052 € 307 749 € 199 525 € 163 871 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
6 794 € 7 357 € 5 647 € 9 493 € 304 052 € 307 749 € 199 525 € 163 871 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
2 875 754 € 360 826 € 1 741 746 € 665 315 € 608 446 € 1 710 060 € 716 790 € 861 796 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
70 € 79 € 736 €
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
54 691 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
2 875 754 € 360 756 € 1 741 746 € 665 315 € 608 446 € 1 710 060 € 716 711 € 806 369 €