Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave, s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
3 147 990 € 3 136 836 € 3 545 140 € 3 887 429 € 4 544 308 € 5 054 692 € 5 116 508 € 2 361 997 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
2 579 477 € 2 498 902 € 2 693 187 € 2 695 650 € 2 756 192 € 2 701 065 € 2 627 952 € 142 784 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 € 4 582 € 9 582 € 14 583 € 19 583 € 24 584 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 4 582€ 9 582€ 14 583€ 19 583€ 24 584€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
87 175 € 14 700 € 15 743 € 16 786 € 18 322 € 23 200 € 34 552 € 142 784 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
87 175€ 14 700€ 15 743€ 16 786€ 17 829€ 18 872€ 19 914€ 104 957€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
0€ 0€ 0€ 0€ 493€ 4 328€ 14 638€ 37 827€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
2 492 302 € 2 484 202 € 2 672 862 € 2 669 282 € 2 723 287 € 2 658 282 € 2 568 816 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
658 282€ 658 282€ 658 282€ 658 282€ 658 282€ 658 282€ 568 816€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
2 000 000€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
1 834 020€ 1 825 920€ 2 014 580€ 2 011 000€ 2 065 005€ 2 000 000€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
564 925 € 629 981 € 848 963 € 1 160 042 € 1 786 937 € 2 345 935 € 2 486 664 € 2 136 980 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
904 € 547 € 155 258 € 297 075 € 506 889 € 599 122 € 605 869 € 751 621 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 € 154 820 € 296 747 € 437 817 € 576 196 € 579 891 € 750 504 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
154 820€ 296 747€ 420 076€ 547 830€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 17 741€ 28 366€ 579 891€ 750 504€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
904€ 547€ 438€ 328€ 69 072€ 22 926€ 25 978€ 1 117€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
128 895 € 320 842 € 219 455 € 180 030 € 237 075 € 515 470 € 501 620 € 511 445 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
94 353 € 259 066 € 191 058 € 150 094 € 167 730 € 122 251 € 321 021 € 372 943 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
35 342€ 159 235€ 140 300€ 141 121€ 130 420€ 11 708€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
59 011€ 99 831€ 50 758€ 8 973€ 37 310€ 110 543€ 321 021€ 372 943€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
0€ 35 865€ 0€ 28 936€ 50 372€ 81 748€ 6 278€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
34 542€ 25 911€ 28 397€ 1 000€ 18 973€ 311 471€ 180 598€ 132 224€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
435 126 € 308 592 € 474 250 € 682 937 € 1 042 973 € 1 231 343 € 1 379 175 € 873 914 €
072
B.V.1.
Peniaze
3 304€ 12 949€ 1 427€ 10 888€ 1 070€ 3 605€ 7 262€ 1 349€
073
B.V.2.
Účty v bankách
431 822€ 295 643€ 472 823€ 672 049€ 1 041 903€ 1 227 738€ 1 371 913€ 872 565€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
3 588 € 7 953 € 2 990 € 31 737 € 1 179 € 7 692 € 1 892 € 82 233 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
3 588€ 7 953€ 2 990€ 31 737€ 1 179€ 7 692€ 1 892€ 82 233€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
3 147 990 € 3 136 836 € 3 545 140 € 3 887 429 € 4 544 308 € 5 054 692 € 5 116 508 € 2 361 997 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 442 742 € 1 451 838 € 1 416 931 € 1 475 495 € 1 715 624 € 1 603 228 € 1 213 362 € 168 135 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
33 200 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
082
A.I.1
Základné imanie
33 200€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
658 940€ 806 500€ 926 500€ 1 011 500€ 1 191 500€ 1 361 500€ 1 541 500€ 1 721 500€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
624 282 € 624 282 € 624 282 € 624 282 € 624 282 € 624 282 € 534 815 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
624 282€ 624 282€ 624 282€ 624 282€ 624 282€ 624 282€ 534 815€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
13 752 € -141 155 € -167 590 € -107 462 € -389 857 € -870 258 € -1 560 668 € -1 759 023 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 832 903€ 1 677 996€ 1 651 561€ 1 651 561€ 1 369 166€ 888 765€ 198 355€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 819 151€ -1 819 151€ -1 819 151€ -1 759 023€ -1 759 023€ -1 759 023€ -1 759 023€ -1 759 023€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
111 904 € 154 907 € 26 435 € -60 129 € 282 395 € 480 400 € 690 411 € 198 354 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
651 849 € 634 464 € 1 061 344 € 1 183 869 € 1 477 064 € 1 942 053 € 2 521 951 € 664 479 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
0 € 0 € 0 € 1 723 € 4 356 € 1 602 € 1 217 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 723€ 4 356€ 1 602€ 1 217€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 0 € 0 € 0 € 9 853 € 12 360 € 13 207 € 14 945 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
9 853€ 12 360€ 13 207€ 14 945€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
120 000€ 120 000€ 120 000€ 200 000€ 600 000€ 1 000 000€ 1 400 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
325 426 € 183 398 € 490 339 € 455 854 € 320 962 € 351 139 € 488 211 € 445 506 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
193 016 € 72 930 € 335 718 € 300 672 € 135 576 € 87 216 € 89 699 € 188 862 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 143 300€ 50 295€ 1 682€ 1 682€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
193 016€ 72 930€ 192 418€ 250 377€ 133 894€ 85 534€ 89 699€ 188 862€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
426€ 367€ 363€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
61 098€ 61 064€ 66 590€ 87 184€ 103 947€ 146 934€ 145 288€ 141 773€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
37 075€ 35 751€ 45 473€ 50 774€ 60 551€ 84 546€ 81 303€ 83 611€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
33 811€ 12 001€ 42 091€ 17 224€ 20 504€ 31 445€ 171 691€ 29 102€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 285€ 104€ 384€ 998€ 230€ 2 158€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
86 423 € 91 066 € 91 005 € 126 292 € 141 893 € 176 952 € 219 316 € 204 028 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
85 139€ 88 294€ 91 005€ 126 292€ 141 893€ 170 332€ 215 616€ 201 100€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 284€ 2 772€ 6 620€ 3 700€ 2 928€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
120 000€ 240 000€ 360 000€ 400 000€ 400 000€ 400 000€ 400 000€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
1 053 399 € 1 050 534 € 1 066 865 € 1 228 065 € 1 351 620 € 1 509 411 € 1 381 195 € 1 529 383 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
1 053 399€ 1 050 534€ 1 066 865€ 1 228 065€ 1 351 620€ 1 509 411€ 1 381 195€ 1 529 383€