Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

O2 Slovakia, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
31.12.2013
30.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
430 842 000 € 330 887 000 € 281 230 000 € 221 724 000 € 191 456 222 € 155 953 684 € 124 312 826 € 139 277 349 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
270 359 000 € 198 670 000 € 182 892 000 € 157 777 000 € 102 865 589 € 104 351 204 € 105 318 082 € 113 198 565 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
53 510 000 € 54 763 000 € 58 592 000 € 61 938 000 € 18 172 179 € 19 267 995 € 21 016 727 € 25 038 787 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
20 399 000€ 17 780 000€ 12 627 000€ 4 026 000€ 1 582 454€ 3 389 884€ 4 569 440€ 4 427 744€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
12 173 432€ 14 215 358€ 14 047 735€ 9 276 776€
007
A.I.4
Goodwill
159 000€ 394 000€ 5 119 000€ 9 844 000€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
29 176 000€ 32 646 000€ 39 129 000€ 41 824 000€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
3 776 000€ 3 943 000€ 1 717 000€ 6 244 000€ 4 416 293€ 1 662 753€ 2 399 552€ 9 823 725€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 1 510 542€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
209 912 000 € 136 970 000 € 117 363 000 € 92 802 000 € 84 690 910 € 85 080 709 € 84 298 855 € 88 159 778 €
012
A.II.1
Pozemky
0€
013
A.II.2
Stavby
57 100 000€ 48 685 000€ 29 191 000€ 28 053 000€ 32 117 959€ 32 604 047€ 29 428 464€ 23 861 489€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
53 135 000€ 45 890 000€ 37 464 000€ 32 740 000€ 43 559 009€ 43 947 928€ 45 687 616€ 37 224 159€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
59 349 000€ 66 000€ 57 000€ 68 000€ 222 317€ 266 155€ 142 059€ 131 726€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
40 328 000€ 42 329 000€ 50 651 000€ 31 941 000€ 8 791 625€ 8 262 579€ 9 040 716€ 26 942 404€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
6 937 000 € 6 937 000 € 6 937 000 € 3 037 000 € 2 500 € 2 500 € 2 500 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
6 934 000€ 6 934 000€ 6 934 000€ 3 028 000€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
3 000€ 3 000€ 3 000€ 9 000€ 2 500€ 2 500€ 2 500€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
158 909 000 € 129 132 000 € 96 528 000 € 62 228 000 € 87 885 858 € 50 908 940 € 18 639 362 € 24 928 696 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
8 830 000 € 8 454 000 € 7 631 000 € 4 013 000 € 1 791 669 € 1 469 513 € 1 143 182 € 839 005 €
032
B.I.1
Materiál
532 000€ 577 000€ 573 000€ 576 000€ 577 433€ 906 759€ 490 664€ 525 539€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
034
B.I.3
Výrobky
0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€
036
B.I.5
Tovar
8 298 000€ 7 877 000€ 7 058 000€ 3 437 000€ 1 214 236€ 562 754€ 652 518€ 313 466€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
23 010 000 € 24 841 000 € 22 004 000 € 8 931 000 € 26 878 624 € 28 923 691 € 86 707 € 86 430 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
19 807 000€ 20 794 000€ 16 508 000€ 1 506 000€ 99 822€ 100 691€ 86 707€ 86 430€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€ 669 000€ 0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
3 203 000€ 3 378 000€ 5 496 000€ 7 425 000€ 26 778 802€ 28 823 000€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
95 848 000 € 85 577 000 € 57 784 000 € 30 117 000 € 58 501 071 € 20 139 680 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
87 749 000€ 79 408 000€ 57 284 000€ 25 761 000€ 30 434 466€ 19 653 220€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
1 000 000€ 1 000 000€ 500 000€ 2 900 000€ 27 000 000€ 8 964€ 16 895€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
0€ 1 456 000€ 2 313€ 120€ 696€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
7 099 000€ 5 169 000€ 1 066 605€ 475 183€ 459 393€ 543 051€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
31 221 000 € 10 260 000 € 9 109 000 € 19 167 000 € 714 494 € 376 056 € 321 282 € 413 119 €
056
B.IV.1
Peniaze
36 130€ 44 471€ 132 378€ 7 287€
057
B.IV.2
Účty v bankách
678 364€ 331 585€ 188 904€ 405 832€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
1 574 000 € 3 085 000 € 1 810 000 € 1 719 000 € 704 775 € 693 540 € 355 382 € 1 150 088 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 574 000€ 3 085 000€ 1 810 000€ 1 719 000€ 704 381€ 693 540€ 355 382€ 1 148 506€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
394€ 0€ 1 582€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
430 843 000 € 330 888 000 € 281 234 000 € 221 725 000 € 191 456 222 € 155 953 684 € 124 312 826 € 139 277 349 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
166 671 000 € 166 791 000 € 160 709 000 € 154 195 000 € 139 702 857 € 105 221 703 € 64 863 029 € 39 455 928 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
103 203 000 € 103 203 000 € 103 203 000 € 103 203 000 € 240 000 000 € 240 000 000 € 240 000 000 € 200 000 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
103 203 000€ 103 203 000€ 103 203 000€ 103 203 000€ 240 000 000€ 240 000 000€ 240 000 000€ 200 000 000€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
0€
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
0 € 2 493 000 € 332 € 332 € 332 € 332 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
0€ 2 493 000€ 0€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
332€ 332€ 332€ 332€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
10 320 000 € 10 320 000 € 10 320 000 € 9 287 000 € 2 017 934 € 0 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
10 320 000€ 10 320 000€ 10 320 000€ 9 287 000€ 2 017 934€ 0€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
0€
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
53 148 000 € 50 775 000 € 47 186 000 € 41 705 000 € -136 796 563 € -175 137 303 € -160 544 405 € -129 817 093 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
53 148 000€ 50 775 000€ 47 186 000€ 41 705 000€ 310 571€ 310 571€ 310 571€ 310 571€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-137 107 134€ -175 447 874€ -160 854 976€ -130 127 664€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
34 481 154 € 40 358 674 € -14 592 898 € -30 727 311 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
257 201 000 € 156 000 000 € 114 172 000 € 61 060 000 € 46 217 662 € 44 681 328 € 54 575 919 € 96 656 385 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
2 914 000 € 2 429 000 € 1 921 000 € 22 815 615 € 21 551 299 € 22 907 210 € 41 905 125 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
258 636€ 321 846€ 315 873€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
2 914 000€ 2 429 000€ 1 921 000€ 82 792€ 121 546€ 161 148€ 188 769€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
22 732 823€ 21 171 117€ 22 424 216€ 41 400 483€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
51 384 000 € 49 000 € 395 000 € 411 000 € 157 977 € 139 040 € 121 275 € 87 245 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
0€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
36 404€ 36 404€ 36 404€ 36 404€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
94 000€ 44 000€ 11 000€ 121 573€ 102 636€ 84 871€ 50 841€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
51 290 000€ 5 000€ 384 000€ 0€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
202 903 000 € 153 522 000 € 111 856 000 € 60 649 000 € 23 244 070 € 22 928 003 € 31 547 434 € 54 664 015 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
67 283 000€ 75 440 000€ 76 060 000€ 54 373 000€ 18 923 705€ 18 198 261€ 14 823 439€ 13 335 051€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
504 447€ 371 851€ 1 811 994€ 1 058 325€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
117 775 000€ 67 000 000€ 25 000 000€ 750 000€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
3 450 000€ 3 676 000€ 3 359 000€ 2 532 000€ 1 140 909€ 564 672€ 536 299€ 482 107€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
408 093€ 302 671€ 291 570€ 268 763€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
4 901 000€ 6 950 000€ 6 973 000€ 3 219 000€ 1 532 754€ 2 684 798€ 2 803 637€ 478 037€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
9 494 000€ 456 000€ 464 000€ 525 000€ 734 162€ 55 750€ 75 072€ 41 732€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
62 986 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
62 986€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
6 971 000 € 8 097 000 € 6 353 000 € 6 470 000 € 5 535 703 € 6 050 653 € 4 873 878 € 3 165 036 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 163€ 1 389€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
6 971 000€ 8 097 000€ 6 353 000€ 6 470 000€ 5 534 540€ 6 049 264€ 4 873 878€ 3 165 036€