Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

O2 Slovakia, s.r.o. [zrušená]

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Všetky hodnoty výkazu ziskov a strát sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
307 172 000 € 289 816 000 € 298 369 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
52 680 000€ 46 154 000€ 56 274 000€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
245 517 000€ 236 927 000€ 235 750 000€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
3 390 000€ 2 986 000€ 3 010 000€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
2 059 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 526 000€ 3 749 000€ 3 335 000€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
233 302 000 € 211 907 000 € 223 236 000 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
45 005 000€ 38 249 000€ 45 811 000€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
5 957 000€ 5 172 000€ 4 403 000€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
92 070 000€ 87 474 000€ 96 214 000€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
26 729 000 € 26 258 000 € 26 264 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
20 156 000€ 19 717 000€ 19 921 000€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
6 573 000€ 6 541 000€ 6 343 000€
19
E.4.
Sociálne náklady
20
F.
Dane a poplatky
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
55 671 000€ 45 087 000€ 42 098 000€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
55 671 000€ 45 087 000€ 42 098 000€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
67 000€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
2 213 000€ 4 469 000€ 3 530 000€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5 590 000€ 5 198 000€ 4 916 000€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
73 870 000 € 77 909 000 € 75 133 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
158 555 000 € 155 172 000 € 148 606 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
365 000 € 318 000 € 215 000 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
26 000 € 33 000 € 35 000 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
339 000€ 285 000€ 180 000€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
7 336 000 € 6 910 000 € 3 955 000 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
3 690 000 € 4 072 000 € 3 460 000 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
313 000€ 318 000€ 226 000€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
2 999 000€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
334 000€ 2 520 000€ 269 000€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-6 971 000 € -6 592 000 € -3 740 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
66 899 000 € 71 317 000 € 71 393 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
16 005 000 € 18 342 000 € 18 245 000 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
15 964 000€ 15 733 000€ 14 890 000€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
41 000€ 2 609 000€ 3 355 000€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
50 894 000 € 52 975 000 € 53 148 000 €