Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Ingka Centres Slovensko s.r.o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.09.2022
31.08.2023
01.09.2021
31.08.2022
01.09.2020
31.08.2021
01.09.2019
31.08.2020
01.09.2018
31.08.2019
01.09.2017
31.08.2018
01.09.2016
31.08.2017
01.09.2015
31.08.2016
01.01.2015
31.08.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
89 722 545 € 96 705 075 € 99 124 173 € 104 991 492 € 109 587 686 € 105 770 865 € 109 006 281 € 105 327 764 € 101 537 535 € 99 835 500 € 102 547 852 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
73 914 930 € 78 824 233 € 83 316 311 € 89 451 397 € 93 745 829 € 96 621 819 € 89 726 610 € 90 217 449 € 94 980 491 € 93 516 476 € 97 420 662 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
73 914 930 € 78 824 233 € 83 316 311 € 89 451 397 € 93 745 829 € 96 621 819 € 89 726 610 € 90 217 449 € 94 980 491 € 93 516 476 € 97 420 662 €
012
A.II.1
Pozemky
10 635 959€ 10 635 959€ 10 635 959€ 10 635 959€ 10 635 959€ 10 635 959€ 10 635 959€ 10 635 959€ 12 139 956€ 12 139 906€ 12 139 906€
013
A.II.2
Stavby
60 557 773€ 65 269 963€ 70 213 011€ 76 759 104€ 81 736 503€ 71 214 769€ 73 427 893€ 77 297 330€ 76 771 414€ 79 719 171€ 84 067 020€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 453 012€ 1 713 259€ 1 938 035€ 1 652 394€ 557 344€ 685 188€ 844 437€ 365 213€ 477 486€ 554 016€ 683 880€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 254 832€ 1 205 052€ 529 306€ 403 940€ 816 023€ 14 072 234€ 4 746 377€ 1 918 947€ 5 591 635€ 1 103 383€ 529 856€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
13 354€ 13 669€ 71 944€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
12 275 621 € 13 958 583 € 11 429 927 € 10 621 501 € 10 891 105 € 7 907 638 € 18 358 012 € 14 076 175 € 5 456 880 € 4 994 183 € 3 869 373 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
78 € 110 € 82 € 51 € 11 499 € 15 167 € 386 € 42 327 € 42 443 € 510 € 467 €
035
B.I.1
Materiál
78€ 110€ 82€ 51€ 11 499€ 15 167€ 386€ 42 327€ 42 443€ 510€ 467€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
8 901 897 € 10 663 135 € 3 543 137 € 3 199 732 € 1 223 244 € 1 049 268 € 926 358 € 390 027 € 605 817 € 417 045 € 406 367 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
593 999 € 822 872 € 1 752 258 € 2 025 659 € 837 464 € 576 276 € 451 701 € 283 088 € 354 433 € 389 439 € 379 526 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
3 190€ 14 186€ 21 457€ 194 470€ 88 487€ 28 995€ 11 260€ 3 170€ 53 135€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
590 809€ 808 686€ 1 730 801€ 1 831 189€ 748 977€ 547 281€ 440 441€ 279 918€ 301 298€ 389 439€ 379 526€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
7 702 558€ 8 559 377€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 111€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
600 000€ 1 274 799€ 1 786 131€ 1 168 486€ 361 850€ 464 642€ 463 364€ 0€ 245 799€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
5 340€ 6 087€ 4 748€ 5 587€ 23 930€ 8 350€ 11 293€ 106 939€ 5 585€ 27 606€ 26 730€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
3 373 646 € 3 295 338 € 7 886 708 € 7 421 718 € 9 656 362 € 6 843 203 € 17 431 268 € 13 643 821 € 4 808 620 € 4 576 628 € 3 462 539 €
072
B.V.1.
Peniaze
0€ 2 056€ 694€ 356€ 765€ 4 147€ 7 729€ 2 952€ 5 367€ 10 126€ 11 764€
073
B.V.2.
Účty v bankách
3 373 646€ 3 293 282€ 7 886 014€ 7 421 362€ 9 655 597€ 6 839 056€ 17 423 539€ 13 640 869€ 4 803 253€ 4 566 502€ 3 450 775€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
3 531 994 € 3 922 259 € 4 377 935 € 4 918 594 € 4 950 752 € 1 241 408 € 921 659 € 1 034 140 € 1 100 164 € 1 324 841 € 1 257 817 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
2 638 389€ 3 042 723€ 3 449 041€ 3 866 860€ 3 963 261€ 278 522€ 296€ 1 154€ 3 226€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
400 984€ 403 496€ 646 138€ 677 943€ 542 899€ 229 930€ 128 014€ 131 918€ 182 809€ 312 296€ 312 112€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
393 777€ 436 735€ 479 692€ 522 650€ 551 288€ 594 245€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
492 621€ 476 040€ 282 756€ 373 791€ 444 592€ 339 179€ 356 614€ 421 376€ 391 479€ 461 257€ 351 460€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
89 722 545 € 96 705 075 € 99 124 173 € 104 991 492 € 109 587 686 € 105 770 865 € 109 006 281 € 105 327 764 € 101 537 535 € 99 835 500 € 102 547 852 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
54 452 208 € 53 830 745 € 50 528 846 € 48 439 522 € 46 907 173 € 43 785 301 € 39 383 139 € 33 562 063 € 25 702 197 € 21 373 517 € 15 463 597 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
4 052 978 € 4 052 978 € 4 052 978 € 4 052 978 € 4 052 978 € 4 052 978 € 4 052 978 € 4 052 978 € 4 052 978 € 4 052 978 € 4 052 978 €
082
A.I.1
Základné imanie
4 052 978€ 4 052 978€ 4 052 978€ 4 052 978€ 4 052 978€ 4 052 978€ 4 052 978€ 4 052 978€ 4 052 978€ 4 052 978€ 4 052 978€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
490 802 € 490 802 € 490 802 € 490 802 € 490 802 € 490 802 € 490 802 € 490 802 € 490 802 € 490 802 € 490 802 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
490 802€ 490 802€ 490 802€ 490 802€ 490 802€ 490 802€ 490 802€ 490 802€ 490 802€ 490 802€ 490 802€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € -184 972 € -534 097 € -927 340 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€ -184 972€ -534 097€ -927 340€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
46 286 965 € 45 985 066 € 43 895 742 € 42 363 393 € 39 241 521 € 34 839 359 € 29 018 283 € 21 343 389 € 17 363 834 € 11 847 157 € 7 478 215 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
46 286 965€ 45 985 066€ 43 895 742€ 42 363 393€ 39 241 521€ 34 839 359€ 29 018 283€ 21 343 389€ 17 363 834€ 11 847 157€ 7 478 215€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
3 621 463 € 3 301 899 € 2 089 324 € 1 532 349 € 3 121 872 € 4 402 162 € 5 821 076 € 7 674 894 € 3 979 555 € 5 516 677 € 4 368 942 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
35 128 294 € 42 727 465 € 48 409 004 € 56 410 770 € 62 528 736 € 61 824 644 € 69 446 415 € 71 583 696 € 75 680 663 € 78 453 668 € 87 075 739 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
22 223 968 € 29 822 264 € 37 580 243 € 28 470 286 € 51 704 241 € 24 670 725 € 33 328 348 € 34 818 883 € 6 768 750 € 5 861 474 € 5 515 853 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
15 185 714€ 22 871 429€ 30 557 143€ 21 714 286€ 44 657 143€ 17 800 000€ 27 800 000€ 27 800 000€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
3 288 511€ 2 964 122€ 3 074 049€ 2 986 387€ 3 408 696€ 3 384 976€ 2 188 052€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 3 519 983€ 3 471 147€ 3 098 551€ 3 031 931€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
18 300€ 3 917€ 4 324€ 5 126€ 5 463€ 6 185€ 7 869€ 9 112€ 10 514€ 8 183€ 5 284€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
3 731 443€ 3 982 796€ 3 944 727€ 3 764 487€ 3 632 939€ 3 479 564€ 3 332 427€ 3 489 788€ 3 287 089€ 2 754 740€ 2 478 638€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€ 9 925 712€ 14 372 967€ 15 096 594€ 45 845 373€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
11 034 670 € 11 947 686 € 10 068 565 € 24 789 124 € 9 465 292 € 2 924 395 € 2 073 339 € 2 028 982 € 1 416 615 € 1 909 734 € 2 967 961 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
2 403 462 € 1 679 778 € 1 447 808 € 361 974 € 477 662 € 1 502 139 € 504 505 € 164 678 € 767 402 € 341 812 € 1 322 188 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
655 895€ 349 226€ 367 324€ 93 991€ 430 373€ 253 543€ 442 455€ 91 627€ 390 348€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 747 567€ 1 330 552€ 1 080 484€ 267 983€ 47 289€ 1 248 596€ 62 050€ 73 051€ 377 054€ 341 812€ 1 322 188€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
7 852 135€ 9 767 044€ 7 978 704€ 23 315 763€ 5 569 275€ 68 638€ 52 895€ 70 156€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
0€ 35 398€ 29 916€ 35 257€ 109 040€ 1 883€ 0€ 40 314€ 0€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
0€ 23 863€ 20 124€ 24 572€ 41 723€ 358€ 0€ 111€ 26 436€ 0€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
554 280€ 7 562€ 174 344€ 367 579€ 233 024€ 430 194€ 441 131€ 1 794 148€ 411 957€ 737 099€ 377 542€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 237 145€ 684 740€ 1 188 898€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
224 793€ 434 041€ 417 669€ 683 979€ 3 034 568€ 921 183€ 1 074 808€ 0€ 79 333€ 79 333€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 869 551 € 955 540 € 760 196 € 1 151 360 € 1 359 203 € 2 229 524 € 2 106 195 € 1 348 174 € 1 323 029 € 837 088 € 725 399 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
22 624€ 24 712€ 31 465€ 30 333€ 65 380€ 47 087€ 47 680€ 41 990€ 30 282€ 54 696€ 57 902€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 846 927€ 930 828€ 728 731€ 1 121 027€ 1 293 823€ 2 182 437€ 2 058 515€ 1 306 184€ 1 292 747€ 782 392€ 667 497€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
105€ 1 975€ 9 938 533€ 1 461 945€ 29 799 302€ 30 748 778€ 3 264 435€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
2 000 000€ 32 000 000€ 22 000 000€ 22 000 000€ 22 000 000€ 24 000 000€ 28 756 718€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142 043 € 146 865 € 186 323 € 141 200 € 151 777 € 160 920 € 176 727 € 182 005 € 154 675 € 8 315 € 8 516 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
10 700€ 0€ 131 642€ 7 275€ 7 891€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
90 309€ 98 457€ 106 605€ 108 820€ 122 902€ 131 098€ 139 247€ 147 347€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
51 734€ 48 408€ 79 718€ 32 380€ 28 875€ 29 822€ 26 780€ 34 658€ 23 033€ 1 040€ 625€