Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
10 878 587 € 9 092 888 € 11 751 100 € 13 763 885 € 10 169 867 € 14 166 346 € 9 940 399 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0 € 0 €
005
A.I.2
Software
0 € 0 €
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0 € 0 €
007
A.I.4
Goodwill
0 € 0 €
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0 € 0 €
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0 € 0 €
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0 € 0 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
012
A.II.1
Pozemky
0 € 0 €
013
A.II.2
Stavby
0 € 0 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0 € 0 €
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0 € 0 €
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0 € 0 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0 € 0 €
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0 € 0 €
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0 € 0 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0 € 0 €
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0 € 0 €
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0 € 0 €
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0 € 0 €
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0 € 0 €
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0 € 0 €
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0 € 0 €
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0 € 0 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
10 823 301 € 9 030 849 € 11 736 844 € 13 761 891 € 10 168 075 € 14 022 577 € 9 920 652 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
3 219 184 € 1 042 704 € 548 353 € 809 885 € 1 807 190 € 3 701 549 € 1 075 952 €
032
B.I.1
Materiál
0 € 0 €
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0 € 0 €
034
B.I.3
Výrobky
0 € 0 €
035
B.I.4
Zvieratá
0 € 0 €
036
B.I.5
Tovar
3 219 184 € 1 042 704 € 548 353 € 809 885 € 1 807 190 € 3 701 549 € 1 075 952 €
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0 € 0 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
18 792 € 22 586 € 32 641 € 21 669 € 82 766 € 761 548 € 1 610 361 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
36 751 € 569 057 € 1 092 650 €
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0 € 0 €
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0 € 0 €
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0 € 0 €
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0 € 0 €
044
B.II.6
Iné pohľadávky
46 015 € 190 735 € 517 711 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
18 792 € 22 586 € 32 641 € 21 669 € 1 756 € 0 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
6 478 123 € 7 416 124 € 10 594 362 € 11 051 532 € 6 938 439 € 8 881 154 € 6 901 590 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
6 369 831 € 7 324 775 € 10 563 898 € 10 991 087 € 6 659 978 € 8 456 641 € 6 363 289 €
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0 € 0 €
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0 € 0 €
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0 € 0 €
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0 € 0 €
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0 € 0 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
108 292 € 91 349 € 15 636 € 3 057 € 58 458 € 2 570 € 91 501 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
14 828 € 57 388 € 220 003 € 421 943 € 446 800 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
1 107 202 € 549 435 € 561 488 € 1 878 805 € 1 339 680 € 678 326 € 332 749 €
056
B.IV.1
Peniaze
743 € 971 € 527 € 1 730 € 589 € 108 € 119 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 106 459 € 548 464 € 560 961 € 1 877 075 € 1 339 091 € 678 218 € 332 630 €
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0 € 0 €
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0 € 0 €
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0 € 0 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
55 286 € 62 039 € 14 256 € 1 994 € 1 792 € 143 769 € 19 747 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0 € 0 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 600 € 3 287 € 1 431 € 1 994 € 1 792 € 194 € 981 €
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0 € 0 €
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
52 686 € 58 752 € 12 825 € 143 575 € 18 766 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
10 878 587 € 9 092 888 € 11 751 100 € 13 763 885 € 10 169 867 € 14 166 346 € 9 940 399 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
2 105 408 € 2 119 450 € 1 662 307 € 1 102 919 € 636 045 € 2 191 443 € 1 706 973 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
39 833 € 39 833 € 39 833 € 39 833 € 39 833 € 39 833 € 39 833 €
069
A.I.1
Základné imanie
39 833 € 39 833 € 39 833 € 39 833 € 39 833 € 39 833 € 39 833 €
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
0 €
071
A.I.3
Zmena základného imania
0 €
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
0 € 0 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
0 €
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
0 €
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0 €
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0 €
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
3 983 € 3 983 € 3 983 € 3 983 € 3 983 € 3 983 € 3 983 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
3 983 € 3 983 € 3 983 € 3 983 € 3 983 € 3 983 € 3 983 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
0 €
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
1 675 635 € 1 618 490 € 1 059 103 € 592 229 € 147 627 € 1 663 157 € 1 243 519 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 675 635 € 1 618 490 € 1 059 103 € 592 229 € 147 627 € 1 663 157 € 1 243 519 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
0 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
385 957 € 457 144 € 559 388 € 466 874 € 444 602 € 484 470 € 419 638 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
8 773 179 € 6 973 438 € 10 083 793 € 12 655 966 € 9 525 372 € 11 948 694 € 8 135 612 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
40 499 € 58 323 € 49 183 € 22 902 € 13 014 € 21 334 € 32 000 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 072 € 225 € 13 014 € 16 584 € 16 580 €
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
39 427 € 58 098 € 49 183 € 22 902 € 4 750 € 15 420 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
75 € 160 553 € 850 357 € 1 774 893 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0 €
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0 €
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
0 €
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0 €
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
150 000 € 850 000 € 1 750 000 €
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0 €
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
75 € 209 € 357 € 78 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
0 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
10 344 € 24 815 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
8 732 680 € 6 915 115 € 10 034 610 € 12 632 989 € 9 351 805 € 11 077 003 € 6 328 719 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
2 392 588 € 329 374 € 310 479 € 575 395 € 342 691 € 1 781 792 € 927 537 €
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0 €
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
2 181 €
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
5 997 806 € 6 205 180 € 9 205 693 € 11 176 731 € 0 € 4 646 748 €
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
8 725 769 € 8 354 343 € 450 000 €
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 429 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 510 € 1 277 € 1 096 € 957 € 934 € 904 € 0 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 043 € 893 € 769 € 672 € 654 € 632 € 0 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
339 733 € 378 391 € 516 255 € 879 234 € 281 757 € 939 332 € 300 824 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
318 € 0 € 0 €
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 € 0 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
0 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
5 000 € 5 000 € 8 450 € 26 209 € 97 814 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 0 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
38 894 €
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
58 920 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
3 450 € 21 209 € 0 €