Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01
*
Čistý obrat
(časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
23 966 850€ 24 728 350€ 22 852 955€ 36 516 584€ 32 662 475€ 24 162 136€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03+...+09]
24 225 752 € 24 815 650 € 22 987 510 € 36 613 497 € 32 771 220 € 24 243 330 € 23 394 888 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
23 932 674€ 24 671 968€ 22 751 752€ 36 516 584€ 32 662 475€ 24 162 136€ 23 190 272€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
0€ 0€
05
III.
Tržby z predaja služieb
34 176€ 56 381€ 101 203€ 280€ 296€ 0€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€
07
V.
Aktivácia
0€ 0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
0€ 0€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
258 902€ 87 301€ 134 555€ 96 913€ 108 465€ 80 898€ 204 616€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
23 892 126 € 24 400 288 € 22 484 286 € 36 041 181 € 32 311 187 € 23 759 511 € 22 981 739 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
23 411 228€ 24 170 563€ 22 294 790€ 35 789 059€ 31 871 240€ 23 662 069€ 22 780 390€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
386€ 46€ 223€ 236€ 387€ 361€ 107€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 0€
14
D.
Služby
243 143€ 217 003€ 223 009€ 181 439€ 347 503€ 113 195€ 90 956€
15
E.
Osobné náklady
[16+...+19]
34 492 € 33 976 € 32 354 € 24 253 € 22 691 € 22 909 € 30 309 €
16
E.1.
Mzdové náklady
25 544€ 23 927€ 23 335€ 17 507€ 16 370€ 15 891€ 23 755€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
8 318€ 9 389€ 8 250€ 6 162€ 5 762€ 6 463€ 5 757€
19
E.4.
Sociálne náklady
630€ 660€ 769€ 584€ 559€ 555€ 797€
20
F.
Dane a poplatky
442€ 223€ 24€ 1 037€ 905€ 276€ 51€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€ 0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
41 602€ -21 951€ -81 421€ 45 154€ 67 937€ -47 516€ 55 441€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
160 833€ 428€ 15 307€ 3€ 524€ 8 217€ 24 485€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
333 626 € 415 362 € 503 224 € 572 316 € 460 033 € 483 819 € 413 149 €
28
*
Pridaná hodnota
[
(03+04+05+06+07)-
(11+12+13+14)]
312 093 € 340 737 € 334 933 € 545 850 € 443 625 € 386 807 € 318 819 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
332 951 € 160 489 € 210 300 € 351 374 € 308 246 € 333 729 € 381 530 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32+33+34]
0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36+37+38]
0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
195 932 € 418 € 23 530 € 69 218 € 113 598 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
195 932€ 418€ 23 530€ 69 218€ 113 598€
42
XII.
Kurzové zisky
0€ 0€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
137 019€ 160 489€ 210 300€ 350 956€ 284 716€ 264 511€ 267 932€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
126 291 € 85 800 € 134 187 € 200 520 € 169 609 € 246 778 € 159 206 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
118 216 € 78 563 € 132 428 € 198 867 € 168 195 € 245 194 € 157 874 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
132 408€ 198 867€ 168 195€ 245 194€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
118 216€ 78 563€ 20€ 0€ 157 874€
52
O.
Kurzové straty
199€ 53€ 49€ 0€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
8 075€ 7 237€ 1 560€ 1 653€ 1 361€ 1 535€ 1 332€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
206 660 € 74 689 € 76 113 € 150 854 € 138 637 € 86 951 € 222 324 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
540 286 € 490 051 € 579 337 € 723 170 € 598 670 € 570 770 € 635 473 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
121 169 € 104 094 € 122 193 € 163 782 € 131 796 € 126 168 € 151 003 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
123 232€ 100 299€ 112 139€ 174 754€ 163 809€ 114 069€ 177 574€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-2 063€ 3 795€ 10 054€ -10 972€ -32 013€ 12 099€ -26 571€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
419 117 € 385 957 € 457 144 € 559 388 € 466 874 € 444 602 € 484 470 €