Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
-
-
-
-
-
-
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
1 271 083 € 1 300 937 € 1 364 818 € 1 397 821 € 1 568 303 € 1 611 685 € 1 705 539 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
1 217 243 € 1 265 103 € 1 316 572 € 1 368 818 € 1 548 985 € 1 598 841 € 1 694 620 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
1€ 1€ 1€ 1€ 1€ 1€ 1€
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
1 217 242 € 1 265 102 € 1 316 571 € 1 368 817 € 1 548 984 € 1 598 840 € 1 694 619 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
1 217 242€ 1 264 319€ 1 311 397€ 1 358 475€ 1 547 307€ 1 594 332€ 1 687 280€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
783€ 5 174€ 10 342€ 1 677€ 4 508€ 7 339€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
53 840 € 35 834 € 48 246 € 29 003 € 19 318 € 12 844 € 10 919 €
015
B.I.
Zásoby
3 786€ 5 694€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
16 556 € 28 776 € 47 062 € 22 608 € 10 995 € 6 227 € 6 521 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
15 681€ 10 428€ 12 816€ 11 980€ 10 073€ 5 378€ 5 128€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
17 472€ 33 370€ 9 281€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
875€ 876€ 876€ 1 347€ 922€ 849€ 1 393€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
37 284 € 7 058 € 1 184 € 6 395 € 4 537 € 923 € 4 398 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
37 284€ 7 058€ 1 184€ 6 395€ 4 537€ 923€ 4 398€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
1 271 083 € 1 300 937 € 1 364 818 € 1 397 821 € 1 568 303 € 1 611 685 € 1 705 539 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
683 210 € 652 180 € 652 865 € 650 657 € 569 480 € 586 870 € 662 640 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
519 950 € 519 950 € 519 950 € 519 950 € 519 950 € 519 950 € 519 950 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
519 950€ 519 950€ 519 950€ 519 950€ 519 950€ 519 950€ 519 950€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
165 970€ 165 970€ 165 970€ 165 970€ 165 970€ 165 969€ 165 969€
030
A.III.
Fondy zo zisku
27 152€ 27 152€ 27 152€ 27 152€ 27 152€ 27 152€ 27 152€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-60 892€ -60 208€ -62 415€ -61 176€ -126 201€ -50 431€ 32 703€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
31 030 € -684 € 2 208 € -1 239 € -17 391 € -75 770 € -83 134 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
587 873 € 648 757 € 711 953 € 747 164 € 998 823 € 1 024 815 € 1 042 899 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
564 909€ 636 548€ 707 785€ 696 722€ 922 380€ 958 841€ 1 003 267€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
22 964 € 12 209 € 16 954 € 23 429 € 23 415 € 36 264 € 23 662 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
409€ 353€ 256€ 4 127€ 3 268€ 11 321€ 10 387€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
885€ 11 878€ 8 496€ 10 375€ 9 022€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
11 555€ 856€ 4 813€ 5 912€ 9 856€ 14 076€ 4 253€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
11 000€ 11 000€ 11 000€ 1 512€ 1 795€ 492€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
3 360€ 2 385€ 4 452€ 969€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
-12 786€ 23 653€ 50 643€ 25 258€ 15 001€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci