Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

IBM International Services Centre s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Všetky hodnoty výkazu ziskov a strát sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
207 749 000 € 252 426 000 € 239 730 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
207 713 000€ 244 856 000€ 239 470 000€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
36 000€ 7 570 000€ 260 000€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
200 617 000 € 240 292 000 € 227 973 000 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
48 734 000€ 61 902 000€ 47 807 000€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
150 179 000 € 174 840 000 € 177 878 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
108 566 000€ 122 286 000€ 126 983 000€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
41 613 000€ 50 303 000€ 49 833 000€
19
E.4.
Sociálne náklady
0€ 2 251 000€ 1 062 000€
20
F.
Dane a poplatky
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
884 000€ 1 687 000€ 1 697 000€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
820 000€ 1 863 000€ 591 000€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
7 132 000 € 12 134 000 € 11 757 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
158 979 000 € 182 954 000 € 191 663 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
223 000 € 147 000 € 184 000 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
223 000 € 147 000 € 184 000 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
223 000€ 147 000€ 184 000€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
386 000 € 261 000 € 218 000 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
386 000 € 261 000 € 218 000 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
386 000€ 261 000€ 218 000€
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-163 000 € -114 000 € -34 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
6 969 000 € 12 020 000 € 11 724 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 612 000 € 2 354 000 € 2 360 000 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 907 000€ 2 938 000€ 2 406 000€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
705 000€ -584 000€ -46 000€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
4 357 000 € 9 666 000 € 9 363 000 €