Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
4 765 614 € 14 980 136 € 13 549 008 € 12 403 758 € 14 361 325 € 10 244 506 € 11 199 176 € 11 325 827 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
4 606 € 23 430 € 71 836 € 134 316 € 200 104 € 256 750 € 255 622 € 136 366 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
19 787 € 52 973 € 86 159 € 119 344 € 179 124 € 216 185 € 99 266 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
19 787€ 52 973€ 86 159€ 117 594€ 179 124€ 216 185€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
1 750€ 99 266€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
4 606 € 3 643 € 18 863 € 48 157 € 80 760 € 77 626 € 39 437 € 37 100 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
4 220€ 3 257€ 18 477€ 47 771€ 77 502€ 67 626€ 39 437€ 37 100€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
386€ 386€ 386€ 386€ 258€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
3 000€ 10 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
4 739 212 € 14 430 455 € 13 380 870 € 12 182 413 € 14 109 074 € 9 968 418 € 10 920 789 € 11 170 622 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
308 690 € 320 375 € 1 547 242 € 2 131 042 € 581 938 € 2 248 688 € 991 911 €
035
B.I.1
Materiál
109€ 151€ 131€ 135€ 129€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
308 690€ 320 375€ 1 547 133€ 2 130 891€ 581 807€ 2 248 553€ 991 782€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
52 309 € 249 457 € 188 417 € 22 200 € 22 200 € 22 200 € 22 200 € 22 200 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
22 200 € 51 560 € 22 200 € 22 200 € 22 200 € 22 200 € 22 200 € 22 200 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
22 200€ 51 560€ 22 200€ 22 200€ 22 200€ 22 200€ 22 200€ 22 200€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
30 109€ 197 897€ 166 217€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
2 944 709 € 12 417 272 € 11 635 893 € 9 725 360 € 13 404 246 € 6 490 392 € 9 203 947 € 10 650 948 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
2 942 189 € 12 417 272 € 11 635 893 € 9 725 253 € 13 395 381 € 6 467 295 € 9 199 290 € 10 650 948 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
457 426€ 729 883€ 2 581 339€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
2 484 763€ 11 687 389€ 11 635 893€ 9 725 253€ 10 814 042€ 6 467 295€ 9 199 290€ 10 650 948€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
21 485€ 4 657€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 520€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
8 640€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
107€ 225€ 1 612€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 433 504 € 1 443 351 € 9 318 € 303 811 € 100 690 € 1 207 138 € 702 731 € 497 474 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 452€ 3 293€ 2 217€ 2 917€ 608€ 962€ 487€ 2 098€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 432 052€ 1 440 058€ 7 101€ 300 894€ 100 082€ 1 206 176€ 702 244€ 495 376€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
21 796 € 526 251 € 96 302 € 87 029 € 52 147 € 19 338 € 22 765 € 18 839 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
11 053€ 7 846€ 8 820€ 18€ 4€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
4 624€ 6 036€ 7 294€ 16 750€ 11 440€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
17 172€ 520 215€ 85 249€ 79 183€ 43 327€ 12 044€ 5 997€ 7 395€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
4 765 614 € 14 980 136 € 13 549 008 € 12 403 758 € 14 361 325 € 10 244 506 € 11 199 176 € 11 325 827 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 172 995 € 1 115 667 € 146 061 € 1 132 598 € 2 523 604 € 1 723 827 € 976 009 € 893 896 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
7 500 000 € 7 500 000 € 7 500 000 € 7 500 000 € 7 500 000 € 7 500 000 € 7 500 000 € 7 500 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
7 500 000€ 7 500 000€ 7 500 000€ 7 500 000€ 7 500 000€ 7 500 000€ 7 500 000€ 706 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
6 793 361€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
3 500 000€ 3 500 000€ 3 500 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
77 380 € 37 391 € 5 583 € 5 583 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
77 380€ 37 391€ 5 583€ 5 583€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-9 884 333 € -10 853 939 € -6 255 514 € -5 053 776 € -5 813 564 € -6 523 993 € -6 611 686 € -654 021 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
969 606€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-10 853 939€ -10 853 939€ -6 255 514€ -5 053 776€ -5 813 564€ -6 523 993€ -6 611 686€ -654 021€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
57 328 € 969 606 € -4 598 425 € -1 391 006 € 799 777 € 747 820 € 82 112 € -5 957 666 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
3 575 592 € 13 808 439 € 13 317 815 € 11 187 418 € 11 837 721 € 8 520 679 € 10 223 167 € 10 431 931 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 061 € 858 € 426 € 437 € 422 € 551 € 107 € 1 121 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 061€ 858€ 426€ 437€ 422€ 551€ 95€ 1 121€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
12€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
104 104 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
104 104€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
3 494 004 € 13 678 860 € 8 411 115 € 8 415 320 € 10 370 189 € 5 882 889 € 7 330 491 € 8 713 693 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
2 505 891 € 5 003 771 € 6 861 877 € 7 298 111 € 7 599 375 € 5 130 550 € 6 711 408 € 7 003 066 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
1 088 029€ 2 946 847€ 4 541 200€ 4 302 304€ 2 963 903€ 3 165 821€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 417 862€ 2 056 924€ 2 320 677€ 2 995 807€ 4 635 472€ 1 964 729€ 6 711 408€ 7 003 066€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
664 787€ 7 515 729€ 350 313€ 153€ 1 500 000€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
557 482€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
4 105€ 12 054€ 13 877€ 18 994€ 18 520€ 6 127€ 18 398€ 10 237€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
4 870€ 11 170€ 14 947€ 17 073€ 17 568€ 22 708€ 13 941€ 19 024€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
277 052€ 963 884€ 1 007 261€ 945 516€ 1 027 602€ 629 955€ 471 152€ 974 731€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
37 299€ 172 252€ 162 840€ 135 473€ 207 124€ 93 549€ 115 592€ 149 153€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
80 527 € 24 617 € 1 098 095 € 126 761 € 112 252 € 15 829 € 16 946 € 26 654 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
8 655€ 2 617€ 2 448€ 13 785€ 10 912€ 11 679€ 16 946€ 26 654€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
71 872€ 22 000€ 1 095 647€ 112 976€ 101 340€ 4 150€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
3 808 179€ 2 644 900€ 1 354 858€ 2 621 410€ 2 875 623€ 1 690 463€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
17 027 € 56 030 € 85 132 € 83 742 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
17 027€ 56 030€ 85 132€ 83 742€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé