Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
22 819 464 € 22 959 579 € 26 252 679 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
909 637 € 876 481 € 781 316 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
2 376 € 2 799 € 3 243 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
2 376€ 2 689€ 3 001€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
110€ 242€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
907 261 € 873 682 € 778 073 €
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
4 066€ 4 066€ 4 066€
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
903 195€ 869 616€ 774 007€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
21 909 827 € 22 083 098 € 25 471 363 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
21 350 961€ 24 726 595€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
21 907 645 € 729 190 € 740 844 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
21 759 977€ 574 376€ 574 376€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
147 668€ 154 814€ 166 468€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
2 182 € 2 947 € 3 924 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
2 182€ 2 947€ 3 924€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
22 819 464 € 22 959 579 € 26 252 679 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
17 877 390 € 17 958 852 € 18 001 544 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
18 820 998 € 18 820 998 € 18 820 998 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
18 820 998€ 18 820 998€ 18 820 998€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
38 935€ 38 935€ 35 403€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
-754 831€ -754 831€ -754 831€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-146 251€ -122 242€ -170 649€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-81 461 € -24 008 € 70 623 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
4 942 074 € 5 000 727 € 8 251 135 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
192€ 491€ 1 395 705€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
4 497 159 € 4 556 687 € 6 428 584 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
738 680€ 799 400€ 2 670 815€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
3 722€ 2 306€ 2 049€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
550€ 774€ 1 513€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
3 754 207€ 3 754 207€ 3 754 207€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
308€ 7 213€ 11 732€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
444 415€ 436 336€ 415 114€