Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Dong Jin Precision Slovakia, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
6 990 946 € 14 859 916 € 15 134 498 € 16 025 278 € 16 323 662 € 19 052 133 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
3 005 570 € 4 688 494 € 5 902 764 € 5 689 801 € 4 829 080 € 4 581 995 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
2 120 € 2 972 € 4 053 € 5 465 € 1 349 € 2 013 €
005
A.I.2
Software
2 120€ 2 972€ 4 053€ 5 465€ 1 349€ 2 013€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
3 003 450 € 4 685 522 € 5 898 711 € 5 684 336 € 4 827 731 € 4 579 982 €
012
A.II.1
Pozemky
88 083€ 88 083€ 88 083€ 88 082€ 88 083€ 88 083€
013
A.II.2
Stavby
1 792 123€ 2 390 609€ 2 697 096€ 2 912 133€ 2 705 139€ 2 660 703€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 123 244€ 2 206 830€ 3 113 532€ 2 461 408€ 2 013 999€ 1 559 151€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
222 713€ 20 510€ 272 045€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
3 981 845 € 10 160 962 € 9 203 565 € 10 314 921 € 11 482 325 € 14 441 166 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
2 499 876 € 2 414 955 € 3 176 849 € 2 459 840 € 3 133 801 €
032
B.I.1
Materiál
1 622 611€ 1 542 414€ 2 195 421€ 1 672 926€ 1 960 695€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
435 825€ 345 269€ 536 105€ 309 113€ 709 657€
034
B.I.3
Výrobky
441 440€ 527 272€ 445 323€ 477 801€ 463 449€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
54 198 € 11 115 € 69 215 € 35 045 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
54 198€ 11 115€ 69 215€ 35 045€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
133 443 € 1 851 077 € 3 644 927 € 4 517 422 € 5 487 845 € 7 489 468 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
81 908€ 1 843 710€ 2 969 016€ 4 488 911€ 5 175 678€ 7 468 251€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
51 446€ 658 729€ 295 143€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
89€ 7 367€ 17 182€ 28 511€ 17 024€ 21 217€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
3 848 402 € 5 755 811 € 3 132 568 € 2 551 435 € 3 499 595 € 3 817 897 €
056
B.IV.1
Peniaze
326€ 2 702€ 4 194€ 4 050€ 4 196€ 1 962€
057
B.IV.2
Účty v bankách
3 848 076€ 5 753 109€ 3 128 374€ 2 547 385€ 3 495 399€ 3 815 935€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
3 531 € 10 460 € 28 169 € 20 556 € 12 257 € 28 972 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
412€ 1 650€ 2 837€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
3 531€ 10 048€ 13 872€ 14 561€ 11 346€ 8 183€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
12 647€ 3 158€ 911€ 20 789€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
6 990 946 € 14 859 916 € 15 134 498 € 16 025 278 € 16 323 662 € 19 052 133 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
6 652 116 € 9 430 558 € 9 185 337 € 9 114 988 € 11 061 705 € 10 537 170 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
3 915 322 € 3 915 322 € 3 915 322 € 3 915 322 € 3 915 322 € 3 915 322 €
069
A.I.1
Základné imanie
3 915 322€ 3 915 322€ 3 915 322€ 3 915 322€ 3 915 322€ 3 915 322€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
391 532 € 391 532 € 391 532 € 391 532 € 391 532 € 391 532 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
391 532€ 391 532€ 391 532€ 391 532€ 391 532€ 391 532€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
3 123 703 € 4 878 483 € 4 808 133 € 1 722 619 € 6 230 316 € 4 222 618 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
7 888 998€ 9 643 778€ 9 573 428€ 6 487 914€ 10 995 611€ 8 987 913€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-4 765 295€ -4 765 295€ -4 765 295€ -4 765 295€ -4 765 295€ -4 765 295€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-778 441 € 245 221 € 70 350 € 3 085 515 € 524 535 € 2 007 698 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
338 830 € 5 428 930 € 5 948 610 € 6 910 290 € 5 261 957 € 8 514 963 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
242 894 € 456 077 € 468 760 € 690 272 € 407 321 € 432 701 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 406€ 67 064€ 91 625€ 103 484€ 102 452€ 187 659€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
165 570€ 171 743€ 181 010€ 183 733€ 182 524€ 128 191€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
75 918€ 217 270€ 196 125€ 403 055€ 122 345€ 116 851€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
20 961 € 324 912 € 541 411 € 49 588 € 140 637 € 368 982 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
20 961€ 25 767€ 34 020€ 49 588€ 65 717€ 84 376€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
299 145€ 507 391€ 74 920€ 247 226€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
37 380€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
74 975 € 2 772 949 € 2 438 439 € 6 170 430 € 4 713 999 € 7 713 280 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
58 755€ 2 247 309€ 1 968 772€ 4 831 239€ 3 997 017€ 6 265 134€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
10 428€ 91 271€ 113 254€ 119 315€ 124 295€ 146 707€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
3 150€ 52 165€ 65 970€ 69 867€ 74 481€ 89 147€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
2 642€ 171 755€ 80 881€ 1 060 222€ 341 368€ 928 997€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
210 449€ 209 562€ 89 787€ 176 838€ 283 295€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
1 874 992 € 2 500 000 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
1 249 984€ 1 874 992€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
625 008€ 625 008€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
428 € 551 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
428€ 551€