Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. [zrušená]

2014 2013
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
110 295 084€ 0€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
110 287 975 € 102 256 847 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
87 597 330€ 79 031 688€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
22 560 558€ 22 884 278€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
35 838€ 32 539€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
94 249€ 308 342€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
102 546 235 € 93 481 156 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
83 167 034€ 74 590 533€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
1 027 197€ 1 061 976€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-107 408€ 82 290€
14
D.
Služby
9 965 524€ 10 177 181€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
7 392 417 € 6 346 500 €
16
E.1.
Mzdové náklady
5 337 620€ 4 581 974€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 884 435€ 1 616 227€
19
E.4.
Sociálne náklady
170 362€ 148 299€
20
F.
Dane a poplatky
87 157€ 73 655€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
507 990€ 523 377€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
507 990€ 523 377€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
394€ 18 766€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
197 752€ -12 927€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
308 178€ 619 805€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
7 741 740 € 8 775 691 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
16 105 541 € 16 003 986 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
672 899 € 258 497 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
588 785 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
588 785€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
7 109 € 26 591 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
7 109€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
0€ 26 591€
42
XII.
Kurzové zisky
76 805€ 231 601€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
200€ 305€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
189 231 € 173 235 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
35 218 € 55 039 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
35 218€ 55 039€
52
O.
Kurzové straty
62 750€ 51 706€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
91 263€ 66 490€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
483 668 € 85 262 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
8 225 408 € 8 860 953 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 704 959 € 2 106 661 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 606 902€ 2 099 885€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
98 057€ 6 776€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
6 520 449 € 6 754 292 €