Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SCTC s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
493 722 € 428 480 € 10 026 027 € 10 641 938 € 41 071 534 € 39 528 664 € 41 168 409 € 42 532 503 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
13 958 € 30 708 € 47 458 € 64 208 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
13 958 € 30 708 € 47 458 € 64 208 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
13 958€ 30 708€ 47 458€ 64 208€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
493 722 € 428 480 € 9 894 529 € 10 641 692 € 41 057 332 € 39 497 056 € 41 120 708 € 42 466 581 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
120 € 1 115 € 496 166 € 1 736 637 € 3 116 010 € 1 701 540 € 6 279 351 € 1 564 190 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
120€ 1 115€ 496 166€ 1 736 637€ 3 116 010€ 1 701 540€ 6 279 351€ 1 564 190€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
483 778 € 411 281 € 4 085 189 € 2 816 484 € 32 457 452 € 32 451 735 € 33 142 231 € 31 682 506 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
1 271 785 € 3 080 € 18 313 862 € 18 234 317 € 18 368 251 € 16 184 700 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 271 785€ 3 080€ 18 313 862€ 18 234 317€ 18 368 251€ 16 184 700€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
483 778€ 410 681€ 20 000€ 20 000€ 963€ 963€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
600€ 2 793 404€ 2 793 404€ 14 143 590€ 14 217 418€ 14 773 017€ 15 496 843€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
6 298 € 10 367 € 4 830 119 € 4 852 806 € 5 015 303 € 4 306 176 € 886 757 € 7 980 986 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
5 680 € 4 824 649 € 4 850 908 € 5 011 171 € 4 303 612 € 879 238 € 7 975 766 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
5 680€ 4 824 649€ 4 850 908€ 5 011 171€ 4 303 612€ 879 238€ 7 975 766€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
618€ 10 367€ 5 470€ 1 898€ 4 132€ 2 564€ 7 519€ 5 220€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
3 526 € 5 717 € 483 055 € 1 235 765 € 468 567 € 1 037 605 € 812 369 € 1 238 899 €
072
B.V.1.
Peniaze
2 852€ 2 852€ 6 635€ 7 213€ 7 375€ 8 627€ 8 628€ 8 691€
073
B.V.2.
Účty v bankách
674€ 2 865€ 476 420€ 1 228 552€ 461 192€ 1 028 978€ 803 741€ 1 230 208€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
131 498 € 246 € 244 € 900 € 243 € 1 714 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
493€ 246€ 244€ 243€ 1 714€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
131 005€ 900€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
493 722 € 428 480 € 10 026 027 € 10 641 938 € 41 071 534 € 39 528 664 € 41 168 409 € 42 532 503 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-210 417 € -188 031 € 322 739 € -858 840 € -1 135 617 € -454 752 € -618 955 € -756 993 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-194 670 € 451 298 € 136 054 € -1 150 399 € -461 391 € -625 594 € -763 632 € -336 050 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
451 298€ 451 298€ 136 054€ 476 084€ 471 017€ 306 814€ 168 776€ 168 776€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-645 968€ -1 626 483€ -932 408€ -932 408€ -932 408€ -504 826€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-22 386 € -645 968 € 180 046 € 284 920 € -680 865 € 164 203 € 138 038 € -427 582 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
704 139 € 616 511 € 9 703 288 € 11 500 778 € 42 207 151 € 39 983 416 € 41 787 364 € 43 289 496 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
33 € 33 € 33 € 33 € 31 709 827 € 31 738 663 € 32 263 645 € 31 875 978 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
31 709 794 € 31 738 630 € 32 263 624 € 31 875 978 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
31 709 794€ 31 738 630€ 32 263 624€ 31 875 978€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
33€ 33€ 33€ 33€ 33€ 33€ 21€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
704 106 € 616 478 € 9 703 255 € 11 500 745 € 10 497 324 € 8 244 753 € 9 519 419 € 11 411 718 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
504 € 6 247 € 6 465 694 € 7 593 927 € 10 490 432 € 8 242 801 € 9 503 345 € 11 383 509 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
504€ 6 247€ 6 465 694€ 7 593 927€ 10 490 432€ 8 242 801€ 9 503 345€ 11 383 509€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
607 131€ 606 076€ 7 206€ 681 638€ 5 624€ 1 817€ 3 606€ 3 605€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
1 042€ 2 069€ 1 032€ 1 032€ 1 032€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
71€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
158€ 166€ 5 153€ 168€ 236€ 135€ 197€ 204€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
95 271€ 1 920€ 3 224 170€ 3 223 980€ 12 200€ 24 400€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 800 € 1 800 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 800€ 1 800€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
2 500€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé