Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Trenčianske minerálne vody, a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
3 983 868 € 4 982 958 € 4 960 612 € 5 616 368 € 5 935 250 € 5 972 803 € 5 411 361 € 6 118 633 € 6 844 599 € 5 674 982 € 5 195 023 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
2 620 476 € 3 027 920 € 3 241 983 € 3 680 072 € 4 211 250 € 4 665 227 € 4 373 321 € 4 376 460 € 4 820 543 € 3 993 975 € 3 864 312 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
82 366 € 108 741 € 135 561 € 162 734 € 189 981 € 201 471 € 212 865 € 37 527 € 72 075 € 106 623 € 134 835 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
1 080€ 4 830€ 8 580€ 12 372€ 16 174€ 5 268€ 37 527€ 72 075€ 106 623€ 134 835€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
81 286€ 103 911€ 126 981€ 150 362€ 173 807€ 186 410€ 207 597€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
15 061€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
2 538 110 € 2 919 179 € 3 106 422 € 3 517 338 € 4 021 269 € 4 463 756 € 4 160 456 € 4 338 933 € 4 748 468 € 3 887 352 € 3 729 477 €
012
A.II.1
Pozemky
194 697€ 194 697€ 194 697€ 194 697€ 194 697€ 194 697€ 194 697€ 194 697€ 194 697€ 194 697€ 194 697€
013
A.II.2
Stavby
1 702 419€ 1 845 474€ 1 990 036€ 2 144 806€ 2 300 002€ 2 453 071€ 2 576 854€ 2 720 809€ 2 737 818€ 2 855 744€ 2 966 080€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
623 282€ 862 857€ 908 782€ 1 164 163€ 1 512 130€ 1 805 831€ 1 141 873€ 1 423 427€ 1 717 403€ 504 078€ 566 180€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
11 394€ 12 151€ 12 907€ 13 672€ 14 440€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
6 318€ 4 000€ 9 827€ 7 050€ 98 550€ 4 990€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
330€ 239 982€ 327 843€ 2 520€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 348 292 € 1 937 357 € 1 704 168 € 1 920 958 € 1 689 072 € 1 242 647 € 1 025 567 € 1 726 321 € 2 011 213 € 1 665 232 € 1 318 528 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
337 109 € 396 238 € 415 108 € 315 980 € 334 400 € 388 747 € 395 156 € 372 608 € 394 168 € 388 630 € 438 033 €
032
B.I.1
Materiál
276 342€ 329 538€ 348 014€ 275 273€ 302 684€ 289 412€ 270 179€ 270 142€ 266 291€ 251 536€ 364 042€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
99€
034
B.I.3
Výrobky
52 014€ 58 353€ 67 094€ 40 707€ 31 716€ 99 335€ 124 977€ 102 466€ 127 877€ 136 995€ 73 991€
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
8 753€ 8 347€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
7 278 € 7 278 € 15 869 € 132 788 € 154 496 € 66 216 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
7 278€ 7 278€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
15 869€ 132 788€ 154 496€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
215 416 € 228 904 € 415 612 € 507 735 € 556 229 € 457 719 € 325 248 € 451 556 € 1 123 216 € 528 019 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
197 169€ 187 180€ 342 524€ 444 157€ 471 829€ 449 587€ 301 402€ 449 979€ 608 702€ 526 114€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
18 110€ 41 624€ 63 510€ 75 682€ 22 895€ 512 928€ 3 470€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
137€ 100€ 9 578€ 63 578€ 8 718€ 8 132€ 951€ 1 577€ 1 586€ 1 905€ 1 393€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
788 489 € 1 304 937 € 873 448 € 1 097 243 € 798 443 € 396 181 € 305 163 € 886 288 € 361 041 € 594 087 € 232 174 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 019€ 7 308€ 8 254€ 4 463€ 1 341€ 2 245€ 2 768€ 6 219€ 5 505€ 6 102€ 22 344€
057
B.IV.2
Účty v bankách
787 470€ 1 297 629€ 865 194€ 1 092 780€ 797 102€ 393 936€ 302 395€ 880 069€ 355 536€ 587 985€ 209 830€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
15 100 € 17 681 € 14 461 € 15 338 € 34 928 € 64 929 € 12 473 € 15 852 € 12 843 € 15 775 € 12 183 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
15 100€ 17 681€ 14 461€ 15 338€ 30 462€ 52 378€ 11 133€ 15 799€ 8 929€ 4 903€ 9 183€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
4 466€ 12 551€ 1 340€ 53€ 3 914€ 10 872€ 3 000€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
3 983 868 € 4 982 958 € 4 960 612 € 5 616 368 € 5 935 250 € 5 972 803 € 5 411 361 € 6 118 633 € 6 844 599 € 5 674 982 € 5 195 023 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
3 600 512 € 4 308 968 € 4 547 954 € 5 034 705 € 5 298 584 € 5 094 675 € 4 765 412 € 5 384 552 € 5 664 853 € 5 320 115 € 4 832 472 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
5 754 000 € 6 247 200 € 6 466 400 € 7 069 200 € 7 589 800 € 7 589 800 € 7 589 800 € 8 494 000 € 9 095 134 € 9 095 134 € 9 095 134 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 754 000€ 6 247 200€ 6 466 400€ 7 069 200€ 7 589 800€ 7 589 800€ 7 589 800€ 8 494 000€ 9 095 134€ 9 095 134€ 9 095 134€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
246 107 € 246 107 € 232 222 € 206 550 € 186 159 € 153 233 € 124 727 € 79 064 € 44 591 € 6 086 € 4 260 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
246 107€ 246 107€ 232 222€ 206 550€ 186 159€ 153 233€ 124 727€ 79 064€ 44 591€ 6 086€ 4 260€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-2 184 339 € -2 141 755 € -2 266 716 € -2 497 766 € -2 681 284 € -2 977 621 € -3 234 174 € -3 615 265 € -3 822 927 € -4 169 467 € -4 288 504 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-2 184 339€ -2 141 755€ -2 266 716€ -2 497 766€ -2 681 284€ -2 977 621€ -3 234 174€ -3 615 265€ -3 822 927€ -4 169 467€ -4 288 504€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
-215 256 € -42 584 € 116 048 € 256 721 € 203 909 € 329 263 € 285 059 € 423 434 € 344 736 € 385 043 € 18 263 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
383 356 € 673 990 € 412 658 € 545 287 € 504 792 € 651 131 € 322 203 € 316 241 € 665 700 € 354 867 € 362 551 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
28 608 € 56 612 € 49 763 € 93 013 € 66 222 € 73 215 € 42 517 € 45 045 € 61 485 € 35 687 € 20 962 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
23 997€ 19 445€ 20 219€ 22 258€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
1 611€ 1 611€ 1 611€ 1 611€ 1 611€ 1 470€ 1 032€ 560€ 645€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
3 000€ 35 556€ 27 933€ 69 144€ 64 611€ 71 745€ 41 485€ 44 485€ 60 840€ 35 687€ 20 962€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
73 026 € 75 355 € 86 918 € 19 592 € 46 660 € 11 851 € 8 355 € 4 774 € 4 058 € 4 441 € 4 113 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
11 250€ 12 806€ 13 953€ 8 158€ 5 153€ 4 917€ 5 815€ 4 774€ 4 058€ 4 441€ 4 113€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
61 776€ 62 549€ 72 965€ 11 434€ 41 507€ 6 934€ 2 540€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
281 722 € 542 023 € 275 977 € 432 682 € 391 910 € 566 065 € 271 331 € 266 422 € 600 157 € 314 739 € 337 476 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
166 181€ 226 843€ 166 634€ 132 494€ 302 095€ 198 599€ 144 979€ 153 821€ 176 320€ 192 114€ 208 928€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
44 477€ 50 464€ 45 531€ 55 411€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
309 237€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
219 200€ 130 150€ 251 600€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
50 765€ 46 833€ 46 196€ 39 657€ 29 262€ 29 146€ 27 803€ 26 708€ 29 153€ 36 966€ 42 442€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
33 093€ 34 399€ 31 805€ 27 941€ 22 957€ 18 981€ 17 511€ 16 169€ 15 678€ 19 719€ 20 681€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
31 683€ 14 748€ 31 164€ 102 032€ 33 702€ 65 150€ 78 666€ 22 875€ 16 796€ 20 409€ 9 014€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
178€ 408€ 3 894€ 2 589€ 2 372€ 2 372€ 2 509€ 1 000€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
36 376 € 131 874 € 226 997 € 323 746 € 417 840 € 514 046 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
187€ 1 439€ 223€ 1 118€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
36 376€ 36 377€ 131 687€ 226 997€ 322 307€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
95 310€ 95 310€ 95 310€ 95 310€ 512 928€