Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Trenčianske minerálne vody, a.s.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
3 895 913 € 3 983 868 € 4 982 958 € 4 960 612 € 5 616 368 € 5 935 250 € 5 972 803 € 5 411 361 € 6 118 633 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
2 325 822 € 2 620 476 € 3 027 920 € 3 241 983 € 3 680 072 € 4 211 250 € 4 665 227 € 4 373 321 € 4 376 460 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
59 817 € 82 366 € 108 741 € 135 561 € 162 734 € 189 981 € 201 471 € 212 865 € 37 527 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
0€ 1 080€ 4 830€ 8 580€ 12 372€ 16 174€ 5 268€ 37 527€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
59 817€ 81 286€ 103 911€ 126 981€ 150 362€ 173 807€ 186 410€ 207 597€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
15 061€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
2 266 005 € 2 538 110 € 2 919 179 € 3 106 422 € 3 517 338 € 4 021 269 € 4 463 756 € 4 160 456 € 4 338 933 €
012
A.II.1
Pozemky
194 697€ 194 697€ 194 697€ 194 697€ 194 697€ 194 697€ 194 697€ 194 697€ 194 697€
013
A.II.2
Stavby
1 548 676€ 1 702 419€ 1 845 474€ 1 990 036€ 2 144 806€ 2 300 002€ 2 453 071€ 2 576 854€ 2 720 809€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
508 519€ 623 282€ 862 857€ 908 782€ 1 164 163€ 1 512 130€ 1 805 831€ 1 141 873€ 1 423 427€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
10 637€ 11 394€ 12 151€ 12 907€ 13 672€ 14 440€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
3 476€ 6 318€ 4 000€ 9 827€ 7 050€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
330€ 239 982€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 558 416 € 1 348 292 € 1 937 357 € 1 704 168 € 1 920 958 € 1 689 072 € 1 242 647 € 1 025 567 € 1 726 321 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
400 405 € 337 109 € 396 238 € 415 108 € 315 980 € 334 400 € 388 747 € 395 156 € 372 608 €
035
B.I.1
Materiál
372 200€ 276 342€ 329 538€ 348 014€ 275 273€ 302 684€ 289 412€ 270 179€ 270 142€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
13 667€ 52 014€ 58 353€ 67 094€ 40 707€ 31 716€ 99 335€ 124 977€ 102 466€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
14 538€ 8 753€ 8 347€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
16 278 € 7 278 € 7 278 € 15 869 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
16 278€ 7 278€ 7 278€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
15 869€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
264 556 € 215 416 € 228 904 € 415 612 € 507 735 € 556 229 € 457 719 € 325 248 € 451 556 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
256 853 € 197 169 € 187 180 € 342 524 € 444 157 € 471 829 € 449 587 € 301 402 € 449 979 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
256 853€ 197 169€ 187 180€ 342 524€ 444 157€ 471 829€ 449 587€ 301 402€ 449 979€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
7 586€ 18 110€ 41 624€ 63 510€ 75 682€ 22 895€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
117€ 137€ 100€ 9 578€ 63 578€ 8 718€ 8 132€ 951€ 1 577€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
877 177 € 788 489 € 1 304 937 € 873 448 € 1 097 243 € 798 443 € 396 181 € 305 163 € 886 288 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 341€ 1 019€ 7 308€ 8 254€ 4 463€ 1 341€ 2 245€ 2 768€ 6 219€
073
B.V.2.
Účty v bankách
875 836€ 787 470€ 1 297 629€ 865 194€ 1 092 780€ 797 102€ 393 936€ 302 395€ 880 069€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
11 675 € 15 100 € 17 681 € 14 461 € 15 338 € 34 928 € 64 929 € 12 473 € 15 852 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
11 675€ 15 100€ 17 681€ 14 461€ 15 338€ 30 462€ 52 378€ 11 133€ 15 799€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
4 466€ 12 551€ 1 340€ 53€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
3 895 913 € 3 983 868 € 4 982 958 € 4 960 612 € 5 616 368 € 5 935 250 € 5 972 803 € 5 411 361 € 6 118 633 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
3 487 555 € 3 600 512 € 4 308 968 € 4 547 954 € 5 034 705 € 5 298 584 € 5 094 675 € 4 765 412 € 5 384 552 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 754 000 € 5 754 000 € 6 247 200 € 6 466 400 € 7 069 200 € 7 589 800 € 7 589 800 € 7 589 800 € 8 494 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 754 000€ 5 754 000€ 6 247 200€ 6 466 400€ 7 069 200€ 7 589 800€ 7 589 800€ 7 589 800€ 8 494 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
246 107 € 246 107 € 246 107 € 232 222 € 206 550 € 186 159 € 153 233 € 124 727 € 82 383 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
246 107€ 246 107€ 246 107€ 232 222€ 206 550€ 186 159€ 153 233€ 124 727€ 82 383€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-2 399 595 € -2 184 339 € -2 141 755 € -2 266 716 € -2 497 766 € -2 681 284 € -2 977 621 € -3 234 174 € -3 615 265 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-2 399 595€ -2 184 339€ -2 141 755€ -2 266 716€ -2 497 766€ -2 681 284€ -2 977 621€ -3 234 174€ -3 615 265€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-112 957 € -215 256 € -42 584 € 116 048 € 256 721 € 203 909 € 329 263 € 285 059 € 423 434 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
408 358 € 383 356 € 673 990 € 412 658 € 545 287 € 504 792 € 651 131 € 322 203 € 316 241 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
66 085 € 73 026 € 75 355 € 86 918 € 19 592 € 46 660 € 11 851 € 8 355 € 4 774 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
7 544€ 11 250€ 12 806€ 13 953€ 8 158€ 5 153€ 4 917€ 5 815€ 4 774€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
58 541€ 61 776€ 62 549€ 72 965€ 11 434€ 41 507€ 6 934€ 2 540€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
1 611 € 1 611 € 1 611 € 1 611 € 1 611 € 1 611 € 1 470 € 1 032 € 560 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
1 611€ 1 611€ 1 611€ 1 611€ 1 611€ 1 611€ 1 470€ 1 032€ 560€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
317 166 € 281 722 € 542 023 € 275 977 € 432 682 € 391 910 € 566 065 € 271 331 € 266 422 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
222 023 € 166 181 € 226 843 € 166 634 € 132 494 € 302 095 € 198 599 € 144 979 € 198 298 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
222 023€ 166 181€ 226 843€ 166 634€ 132 494€ 302 095€ 198 599€ 144 979€ 198 298€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
219 200€ 130 150€ 251 600€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
45 155€ 50 765€ 46 833€ 46 196€ 39 657€ 29 262€ 29 146€ 27 803€ 26 708€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
32 065€ 33 093€ 34 399€ 31 805€ 27 941€ 22 957€ 18 981€ 17 511€ 16 169€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
17 923€ 31 683€ 14 748€ 31 164€ 102 032€ 33 702€ 65 150€ 78 666€ 22 875€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
178€ 408€ 3 894€ 2 589€ 2 372€ 2 372€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
23 496 € 26 997 € 55 001 € 48 152 € 91 402 € 64 611 € 71 745 € 41 485 € 44 485 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
21 096€ 23 997€ 19 445€ 20 219€ 22 258€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
2 400€ 3 000€ 35 556€ 27 933€ 69 144€ 64 611€ 71 745€ 41 485€ 44 485€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
36 376 € 131 874 € 226 997 € 323 746 € 417 840 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
187€ 1 439€ 223€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
36 376€ 36 377€ 131 687€ 226 997€ 322 307€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
95 310€ 95 310€ 95 310€ 95 310€