Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
2 318 830 € 2 871 006 € 2 103 458 € 1 215 980 € 2 458 524 € 1 665 880 € 1 387 419 € 815 130 € 2 480 546 € 1 496 701 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
18 950 € 7 185 € 3 592 € 3 593 € 161 471 € 26 819 € 42 806 € 58 778 € 1 897 € 2 530 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
18 950 € 7 185 € 3 592 € 3 593 € 11 471 € 26 819 € 42 806 € 58 778 € 1 897 € 2 530 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
15 358€ 3 593€ 11 471€ 26 819€ 42 806€ 58 778€ 1 897€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
3 592€ 3 592€ 3 592€ 3 593€ 2 530€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
150 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
150 000€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
2 296 731 € 2 861 078 € 2 097 132 € 1 209 899 € 2 285 705 € 1 633 585 € 1 338 994 € 751 554 € 2 477 693 € 1 493 942 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
172 835 € 250 605 € 144 962 € 81 360 € 179 572 € 59 100 € 91 784 € 64 065 € 512 848 € 56 521 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
172 835€ 250 605€ 144 962€ 81 360€ 179 572€ 59 100€ 91 784€ 64 065€ 512 848€ 56 521€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 819 820 € 1 874 700 € 1 644 668 € 814 489 € 1 297 785 € 1 350 785 € 1 029 600 € 658 061 € 1 858 392 € 1 378 833 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 687 210 € 1 719 810 € 1 377 944 € 653 921 € 1 198 517 € 1 259 490 € 923 103 € 585 933 € 1 748 843 € 1 314 179 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
340 791€ 23 847€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 687 210€ 1 719 810€ 1 377 944€ 653 921€ 1 198 517€ 1 259 490€ 923 103€ 585 933€ 1 408 052€ 1 290 332€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
90 926€ 80 390€ 194 030€ 113 530€ 2 746€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
39 944€ 72 976€ 72 694€ 47 038€ 99 268€ 83 549€ 94 436€ 72 128€ 106 747€ 56 800€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 740€ 1 524€ 5 000€ 12 061€ 2 802€ 7 854€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
304 076 € 735 773 € 307 502 € 314 050 € 808 348 € 223 700 € 217 610 € 29 428 € 106 453 € 58 588 €
072
B.V.1.
Peniaze
731€ 721€ 3 048€ 2 158€ 65 786€ 10 720€ 6 429€ 5 450€ 9 636€ 392€
073
B.V.2.
Účty v bankách
303 345€ 735 052€ 304 454€ 311 892€ 742 562€ 212 980€ 211 181€ 23 978€ 96 817€ 58 196€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
3 149 € 2 743 € 2 734 € 2 488 € 11 348 € 5 476 € 5 619 € 4 798 € 956 € 229 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
3 149€ 2 743€ 2 734€ 2 488€ 5 619€ 4 798€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
11 348€ 5 476€ 956€ 229€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
2 318 830 € 2 871 006 € 2 103 458 € 1 215 980 € 2 458 524 € 1 665 880 € 1 387 419 € 815 130 € 2 480 546 € 1 496 701 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
283 917 € 206 609 € 152 004 € 50 603 € 26 631 € 118 795 € 138 675 € 226 319 € 212 253 € 173 898 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
35 000 € 35 000 € 35 000 € 35 000 € 35 000 € 35 000 € 35 000 € 35 000 € 35 000 € 35 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
35 000€ 35 000€ 35 000€ 35 000€ 35 000€ 35 000€ 35 000€ 35 000€ 35 000€ 35 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
3 500 € 3 501 € 3 501 € 3 500 € 3 500 € 3 500 € 3 500 € 3 500 € 3 500 € 3 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
3 500€ 3 501€ 3 501€ 3 500€ 3 500€ 3 500€ 3 500€ 3 500€ 3 500€ 3 500€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
107 108 € 15 503 € 14 786 € -35 974 € 50 292 € 30 175 € 2 € 2 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
107 108€ 99 086€ 98 369€ 50 293€ 50 292€ 30 175€ 2€ 2€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-83 583€ -83 583€ -86 267€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
138 309 € 152 605 € 98 717 € 48 077 € -62 161 € 50 120 € 100 173 € 187 817 € 173 753 € 135 398 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
2 034 913 € 2 664 397 € 1 951 454 € 1 165 377 € 2 431 893 € 1 547 085 € 1 248 744 € 588 811 € 2 268 293 € 1 322 803 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
3 564 € 3 677 € 3 598 € 71 444 € 2 670 € 2 263 € 1 855 € 1 614 € 1 424 € 1 105 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
68 349 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
68 349€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
3 564€ 3 677€ 3 598€ 3 095€ 2 670€ 2 263€ 1 855€ 1 614€ 1 424€ 1 105€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
2 027 184 € 2 354 509 € 1 643 882 € 790 172 € 2 428 733 € 1 542 322 € 1 241 695 € 582 756 € 2 256 126 € 1 317 798 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 808 250 € 2 317 616 € 1 483 376 € 746 474 € 2 407 169 € 1 530 143 € 1 002 061 € 545 305 € 2 231 591 € 1 277 371 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
40 937€ 87 489€ 1 828€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 808 250€ 2 317 616€ 1 442 439€ 746 474€ 2 407 169€ 1 530 143€ 1 002 061€ 545 305€ 2 144 102€ 1 275 543€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
200 000€ 36 392€ 228 378€ 13 803€ 30 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
5 846€ 5 902€ 4 864€ 4 760€ 5 631€ 6 078€ 5 705€ 4 337€ 8 573€ 5 076€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
3 776€ 3 808€ 3 319€ 3 238€ 3 886€ 4 203€ 3 866€ 2 948€ 4 456€ 3 361€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
9 312€ 27 183€ 12 708€ 35 700€ 1 695€ 1 898€ 1 685€ 16 197€ 11 506€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
139 615€ -26 040€ 166€ 1 990€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
4 165 € 6 211 € 3 974 € 3 761 € 490 € 2 500 € 5 194 € 4 441 € 10 743 € 3 900 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
490€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
4 165€ 6 211€ 3 974€ 3 761€ 2 500€ 5 194€ 4 441€ 10 743€ 3 900€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
300 000€ 300 000€ 300 000€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé