Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
29 499 688€ 35 437 771€ 13 787 370€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
43 745 126 € 57 267 597 € 20 400 820 € 19 073 111 € 44 185 895 € 35 811 628 € 28 327 058 € 35 702 463 € 35 387 556 € 18 230 955 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
29 452 518€ 35 383 170€ 13 745 811€ 11 273 371€ 23 271 355€ 19 227 178€ 15 499 583€ 19 435 565€ 20 049 904€ 17 791 239€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
47 171€ 54 601€ 41 559€ 27 144€ 43 839€ 40 540€ 72 503€ 24 932€ 9 071€ 181 170€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
15 075€ 830€ 5 260€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
14 230 362€ 21 829 826€ 6 613 450€ 7 772 596€ 20 870 701€ 16 543 080€ 12 749 712€ 16 241 966€ 15 328 581€ 258 546€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
43 490 515 € 56 995 893 € 20 249 162 € 18 970 514 € 44 188 425 € 35 661 980 € 28 144 527 € 35 395 594 € 35 088 205 € 18 000 804 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
27 850 417€ 33 283 826€ 12 036 706€ 10 848 424€ 22 696 894€ 18 647 127€ 14 930 239€ 18 532 905€ 19 297 666€ 17 501 889€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
5 776€ 9 881€ 10 835€ 13 106€ 11 831€ 12 377€ 12 749€ 11 043€ 7 441€ 8 565€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
1 256 133€ 1 715 504€ 1 446 153€ 149 330€ 187 547€ 200 756€ 187 087€ 373 950€ 335 020€ 103 002€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
140 980 € 152 146 € 136 555 € 121 932 € 153 931 € 151 885 € 132 420 € 126 544 € 122 305 € 97 581 €
16
E.1.
Mzdové náklady
103 308€ 111 404€ 99 054€ 88 329€ 112 268€ 110 231€ 97 046€ 86 805€ 90 070€ 71 235€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
35 189€ 38 179€ 34 697€ 31 103€ 39 513€ 38 865€ 33 169€ 37 719€ 30 257€ 24 416€
19
E.4.
Sociálne náklady
2 483€ 2 563€ 2 804€ 2 500€ 2 150€ 2 789€ 2 205€ 2 020€ 1 978€ 1 930€
20
F.
Dane a poplatky
575€ 519€ 612€ 615€ 481€ 563€ 650€ 617€ 512€ 3 121€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 454€ 76€ 11 471€ 15 348€ 15 987€ 15 972€ 4 469€ 633€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 454€ 76€ 11 471€ 15 348€ 15 987€ 15 972€ 4 469€ 633€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
21€ -1 982€ 172€ -7 551€ 210 229€ 50 831€ 87 020€ 101 020€ 7 551€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
14 233 159€ 21 835 923€ 6 618 129€ 7 833 187€ 20 912 164€ 16 582 454€ 12 778 390€ 16 245 046€ 15 324 628€ 279 095€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
254 611 € 271 704 € 151 658 € 102 597 € -2 530 € 149 648 € 182 531 € 306 869 € 299 351 € 230 151 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
387 363 € 428 560 € 293 676 € 289 655 € 418 922 € 407 458 € 442 011 € 542 599 € 418 848 € 358 953 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
2 € 7 609 € 3 301 € 1 967 € 29 € 140 € 59 € 1 897 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
7 609 € 3 300 € 1 967 € 26 € 133 € 11 € 5 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
7 609€ 3 300€ 1 967€ 26€ 133€ 11€ 5€
42
XII.
Kurzové zisky
2€ 3€ 7€ 48€ 1 892€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
72 482 € 73 602 € 26 002 € 30 535 € 62 932 € 55 623 € 48 637 € 54 095 € 75 442 € 55 204 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
32€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
71 432 € 71 523 € 22 520 € 27 779 € 58 433 € 54 551 € 46 896 € 52 196 € 73 028 € 51 193 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
71 432€ 71 523€ 22 520€ 27 779€ 58 433€ 54 551€ 46 896€ 52 196€ 73 028€ 51 193€
52
O.
Kurzové straty
15€ 97€ 4€ 1€ 438€ 1 258€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 050€ 2 079€ 3 482€ 2 741€ 4 467€ 975€ 1 737€ 1 898€ 1 976€ 2 753€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-72 482 € -73 602 € -26 000 € -22 926 € -59 631 € -53 656 € -48 608 € -53 955 € -75 383 € -53 307 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
182 129 € 198 102 € 125 658 € 79 671 € -62 161 € 95 992 € 133 923 € 252 914 € 223 968 € 176 844 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
43 820 € 45 497 € 26 941 € 31 594 € 45 872 € 33 750 € 65 096 € 50 215 € 41 446 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
43 820€ 45 497€ 26 941€ 31 594€ 45 872€ 33 750€ 65 096€ 50 215€ 41 446€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
138 309 € 152 605 € 98 717 € 48 077 € -62 161 € 50 120 € 100 173 € 187 818 € 173 753 € 135 398 €