Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
13 109 174 € 9 316 501 € 3 047 413 € 3 075 380 € 2 593 758 € 2 233 340 € 2 209 693 € 2 081 653 € 2 049 996 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
3 260 781 € 878 395 € 659 916 € 710 604 € 649 204 € 367 018 € 366 025 € 279 742 € 252 772 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
415 € 2 905 € 5 395 € 7 885 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
415€ 2 905€ 5 395€ 7 885€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 050 781 € 797 980 € 657 011 € 705 209 € 641 319 € 367 018 € 366 025 € 279 742 € 248 522 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
48 608€ 47 757€ 49 044€ 15 356€ 15 775€ 3 001€ 3 094€ 3 188€ 3 410€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 002 173€ 750 223€ 607 967€ 684 019€ 625 544€ 338 975€ 362 931€ 276 554€ 245 112€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
5 834€ 25 042€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
2 210 000 € 80 000 € 4 250 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
4 250€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
2 210 000€ 80 000€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
9 839 206 € 8 433 853 € 2 368 702 € 2 359 609 € 1 943 587 € 1 863 836 € 1 841 000 € 1 798 633 € 1 790 394 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
2 080 450 € 1 066 413 € 661 036 € 511 760 € 514 646 € 480 212 € 474 963 € 376 213 € 421 941 €
035
B.I.1
Materiál
27 809€ 30 451€ 30 634€ 30 593€ 28 823€ 25 160€ 24 574€ 27 571€ 24 989€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
3 434€ 3 942€ 6 526€ 3 095€ 3 568€ 5 145€ 7 239€ 5 920€ 3 080€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
2 049 207€ 1 032 020€ 623 876€ 478 072€ 482 255€ 449 907€ 443 150€ 342 722€ 393 872€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
16 249 € 24 558 € 4 963 € 6 094 € 8 288 € 10 248 € 13 075 € 3 627 € 7 353 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
3 400 € 3 400 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
3 400€ 3 400€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
12 849€ 21 158€ 4 963€ 6 094€ 8 288€ 10 248€ 13 075€ 3 627€ 7 353€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
7 688 206 € 6 477 184 € 1 598 098 € 1 743 947 € 1 897 099 € 1 361 782 € 1 409 633 € 1 281 730 € 1 095 083 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
7 534 251 € 6 132 262 € 1 351 930 € 1 455 799 € 1 632 495 € 1 122 856 € 1 125 753 € 1 016 231 € 808 932 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
7 534 251€ 6 132 262€ 1 351 930€ 1 455 799€ 1 632 495€ 1 122 856€ 1 125 753€ 1 016 231€ 808 932€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
4 409€ 46 679€ 30 554€ 166€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
153 955€ 344 922€ 246 168€ 283 739€ 217 925€ 238 926€ 253 326€ 265 333€ 286 151€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
54 301 € 865 698 € 104 605 € 97 808 € -476 446 € 11 594 € -56 671 € 137 063 € 266 017 €
072
B.V.1.
Peniaze
7 676€ 8 317€ 98 222€ 92 591€ 6 276€ 176 419€ 177 020€ 248 057€ 253 995€
073
B.V.2.
Účty v bankách
46 625€ 857 381€ 6 383€ 5 217€ -482 722€ -164 825€ -233 691€ -110 994€ 12 022€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
9 187 € 4 253 € 18 795 € 5 167 € 967 € 2 486 € 2 668 € 3 278 € 6 830 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
9 187€ 4 253€ 18 795€ 5 167€ 967€ 2 486€ 2 668€ 3 278€ 6 830€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
13 109 174 € 9 316 501 € 3 047 413 € 3 075 380 € 2 593 758 € 2 233 340 € 2 209 693 € 2 081 653 € 2 049 996 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
5 792 036 € 3 849 943 € 245 803 € 204 045 € 125 719 € 103 506 € 62 674 € 112 975 € 50 178 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
95 000€ 85 000€ 170 000€ 218 000€ 218 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
25 208 € 25 208 € 25 208 € 25 208 € 25 208 € 25 208 € 25 208 € 13 928 € 6 527 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
25 208€ 25 208€ 25 208€ 25 208€ 25 208€ 25 208€ 25 208€ 13 928€ 6 527€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
925 669 € -6 163 € 511 € -21 702 € -232 534 € -230 233 € -331 750 € -348 361 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
925 669€ 207 497€ 207 497€ 207 497€ 80€ 80€ 80€ 80€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-213 660€ -206 986€ -229 199€ -232 614€ -230 313€ -331 830€ -348 441€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
4 741 159 € 3 724 735 € 31 758 € -6 674 € 22 213 € 210 832 € -2 301 € 112 797 € 74 012 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
7 265 370 € 5 466 558 € 2 800 345 € 2 862 478 € 2 451 591 € 2 105 795 € 2 147 019 € 1 968 651 € 1 999 681 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
173 696 € 495 611 € 576 126 € 693 542 € 588 940 € 342 943 € 416 117 € 392 690 € 358 839 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
67 149 € 279 400 € 300 037 € 318 537 € 267 654 € 200 000 € 200 000 € 210 000 € 210 000 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
67 149€ 279 400€ 300 037€ 318 537€ 267 654€ 200 000€ 200 000€ 210 000€ 210 000€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
10 875€ 4 233€ 2 021€ 4 937€ 4 245€ 2 208€ 1 945€ 847€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
95 672€ 211 978€ 274 068€ 370 068€ 317 041€ 140 735€ 214 172€ 181 843€ 148 839€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
24 893 € 18 142 € 11 346 € 11 346 € 11 346 € 11 346 € 11 346 € 10 238 € 10 238 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
24 893€ 18 142€ 11 346€ 11 346€ 11 346€ 11 346€ 11 346€ 10 238€ 10 238€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
1 212€ 1 212€ 1 212€ 123 597€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
6 867 150 € 4 344 927 € 1 839 533 € 1 629 723 € 1 649 113 € 1 571 705 € 1 533 717 € 1 377 345 € 1 288 269 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
3 862 981 € 2 494 664 € 1 757 342 € 1 557 827 € 1 468 630 € 1 379 671 € 1 518 156 € 1 246 907 € 1 209 037 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
3 862 981€ 2 494 664€ 1 757 342€ 1 557 827€ 1 468 630€ 1 379 671€ 1 518 156€ 1 246 907€ 1 209 037€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 509 677€ 4 250€ 4 250€ 4 250€ 4 250€ 4 250€ 4 250€ 5 750€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
424 000€ 361 922€ 17 643€ 14 528€ 29 746€ 36 806€ -73 252€ 12 504€ 11 651€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
83 795€ 100 145€ 16 364€ 14 909€ 42 441€ 21 914€ 21 652€ 17 508€ 7 676€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
975 535€ 1 366 541€ 43 109€ 37 910€ 104 046€ 128 469€ 62 405€ 93 989€ 53 717€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
11 162€ 21 655€ 825€ 299€ 595€ 506€ 2 187€ 438€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
72 057 € 51 782 € 16 878 € 19 415 € 20 409 € 23 440 € 26 125 € 20 438 € 18 823 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
72 057€ 51 782€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
16 878€ 19 415€ 20 409€ 23 440€ 26 125€ 20 438€ 18 823€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
106 767€ 348 217€ 497 184€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
20 807€ 556 096€ 8 245€ 11 268€ 181 783€ 155 149€ 158 502€ 166 728€ 199 915€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
51 768 € 1 265 € 8 857 € 16 448 € 24 039 € 27 € 137 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
51 768€ 1 265€ 8 857€ 16 448€ 24 039€ 27€ 137€