Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
42 202 379 € 35 451 045 € 42 965 767 € 44 795 900 € 49 036 448 € 32 632 870 € 23 191 912 € 19 539 416 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 929 385 € 1 918 224 € 1 003 274 € 1 140 424 € 1 161 090 € 586 078 € 375 054 € 352 512 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
175 287 € 164 126 € 207 009 € 164 159 € 184 825 € 91 690 € 166 443 € 143 901 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
175 287€ 160 884€ 207 009€ 153 951€ 184 825€ 91 690€ 166 443€ 103 697€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
10 208€ 40 204€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
3 242€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
1 754 098 € 1 754 098 € 796 265 € 976 265 € 976 265 € 494 388 € 208 611 € 208 611 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
1 754 098€ 1 754 098€ 796 265€ 976 265€ 976 265€ 494 388€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
208 611€ 208 611€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
35 689 657 € 32 358 278 € 41 158 689 € 42 367 420 € 47 163 138 € 31 917 093 € 22 785 801 € 18 792 542 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
7 519 688 € 8 883 275 € 13 004 388 € 12 727 104 € 7 996 277 € 4 374 593 € 3 138 013 € 4 667 349 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
7 519 688€ 8 883 275€ 13 004 388€ 12 727 104€ 7 996 277€ 4 374 593€ 3 138 013€ 4 667 349€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
377 122 € 350 721 € 137 913 € 68 899 € 4 015 € 7 752 € 3 145 € 5 610 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
377 122€ 350 721€ 137 913€ 68 899€ 4 015€ 7 752€ 3 145€ 5 610€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
26 906 747 € 21 606 713 € 27 023 893 € 29 079 241 € 38 593 950 € 27 518 457 € 19 602 427 € 13 843 155 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
26 141 649 € 19 673 857 € 20 365 147 € 21 849 955 € 31 609 012 € 24 017 879 € 18 266 066 € 10 102 482 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
1 058 550€ 28 698€ 10 296 402€ 9 428 246€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
25 083 099€ 19 645 159€ 20 365 147€ 21 849 955€ 21 312 610€ 14 589 633€ 18 266 066€ 10 102 482€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
457 580€ 1 059 640€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
232 868€ 542 610€ 385 320€ 819 764€ 816 275€ 2 312 284€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
74 650€ 330 606€ 6 273 426€ 6 409 522€ 6 168 663€ 3 500 578€ 1 336 361€ 1 428 389€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
886 100 € 1 517 569 € 992 495 € 492 176 € 568 896 € 16 291 € 42 216 € 276 428 €
072
B.V.1.
Peniaze
24 650€ 102 968€ 30 823€ 177 717€ 54 749€ 14 384€ 29 529€ 25 624€
073
B.V.2.
Účty v bankách
861 450€ 1 414 601€ 961 672€ 314 459€ 514 147€ 1 907€ 12 687€ 250 804€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
4 583 337 € 1 174 543 € 803 804 € 1 288 056 € 712 220 € 129 699 € 31 057 € 394 362 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
39 841€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
74 206€ 64 121€ 55 009€ 62 079€ 106 024€ 18 050€ 31 057€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
354 521€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
4 509 131€ 1 110 422€ 748 795€ 1 225 977€ 606 196€ 111 649€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
42 202 379 € 35 451 045 € 42 965 767 € 44 795 900 € 49 036 448 € 32 632 870 € 23 191 912 € 19 539 416 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
16 176 709 € 14 913 177 € 13 306 692 € 12 501 168 € 10 215 118 € 7 466 785 € 5 262 819 € 2 818 839 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
331 997 € 331 997 € 331 997 € 331 997 € 331 997 € 331 997 € 331 997 € 331 997 €
082
A.I.1
Základné imanie
331 997€ 331 997€ 331 997€ 331 997€ 331 997€ 331 997€ 331 997€ 331 997€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
13 145 979 € 11 731 122 € 10 520 746 € 8 905 521 € 6 701 588 € 3 162 383 € 2 453 642 € 568 403 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
13 177 576€ 11 762 719€ 10 552 343€ 8 937 118€ 6 733 185€ 3 193 980€ 2 485 239€ 600 000€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-31 597€ -31 597€ -31 597€ -31 597€ -31 597€ -31 597€ -31 597€ -31 597€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
2 665 533 € 2 816 858 € 2 420 749 € 3 230 450 € 3 148 333 € 3 939 205 € 2 443 980 € 1 885 239 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
24 978 128 € 19 489 673 € 29 659 075 € 32 294 732 € 38 821 330 € 25 136 085 € 17 811 283 € 16 720 577 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
33 951 € 55 199 € 79 357 € 18 377 € 32 533 € 38 476 € 77 361 € 26 666 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
11 959€ 10 163€ 7 713€ 4 329€ 1 923€ 403€ 590€ 1 643€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
21 992€ 45 036€ 71 644€ 14 048€ 30 610€ 38 073€ 76 771€ 25 023€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
12 889 831 € 6 177 585 € 12 592 652 € 15 933 694 € 16 881 655 € 12 184 210 € 8 905 091 € 10 173 838 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
11 312 515 € 4 595 629 € 11 050 986 € 15 277 802 € 16 666 942 € 11 006 574 € 8 329 398 € 8 690 746 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
2 709€ 203 683€ 819 048€ 284 095€ 165 350€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
11 309 806€ 4 391 946€ 11 050 986€ 14 458 754€ 16 382 847€ 10 841 224€ 8 329 398€ 8 690 746€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 473 914€ 1 338 136€ 1 447 943€ 517 413€ 119 736€ 845 106€ 106 921€ 1 340 983€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
45 962€ 72 798€ 53 029€ 68 470€ 58 875€ 41 242€ 39 988€ 38 386€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
39 710€ 45 166€ 37 682€ 65 642€ 32 037€ 16 916€ 28 849€ 27 572€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
16 567€ 17 364€ 270 248€ 395 084€ 5 993€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 163€ 108 492€ 3 012€ 4 367€ 4 065€ 4 124€ 4 851€ 70 158€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 787 999 € 1 701 091 € 995 798 € 350 732 € 10 082 € 24 779 € 22 727 € 21 246 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
29 999€ 38 091€ 995 798€ 350 732€ 10 082€ 24 779€ 22 727€ 21 246€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 758 000€ 1 663 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
10 266 347€ 11 555 798€ 15 991 268€ 15 991 929€ 21 897 060€ 12 888 620€ 8 806 104€ 6 498 827€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
1 047 542 € 1 048 195 € 30 000 € 117 810 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
1 047 542€ 1 048 195€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
117 810€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
30 000€