Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
156 319 € 192 992 € 113 550 € 121 391 € 164 905 € 163 241 € 141 724 € 176 812 € 247 619 € 287 752 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
39 116 € 58 672 € 19 783 € 39 870 € 59 958 € 58 898 € 25 045 € 10 770 € 18 375 € 25 980 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
39 116 € 58 672 € 19 783 € 39 870 € 59 958 € 58 898 € 25 045 € 10 770 € 18 375 € 25 980 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
39 116€ 58 672€ 19 783€ 39 870€ 59 958€ 58 898€ 25 045€ 10 770€ 18 375€ 25 980€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
117 203 € 134 320 € 93 767 € 81 521 € 104 947 € 104 343 € 116 679 € 166 042 € 229 244 € 261 772 €
015
B.I.
Zásoby
493€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
105 549 € 72 095 € 7 634 € 26 326 € 7 458 € 35 843 € 39 367 € 61 265 € 96 671 € 129 279 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
104 771€ 6 300€ 5 600€ 23 625€ 5 773€ 33 705€ 33 309€ 42 349€ 95 791€ 128 148€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
312€ 325€ 1 251€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
778€ 65 795€ 2 034€ 2 389€ 1 685€ 1 813€ 6 058€ 17 665€ 880€ 1 131€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
11 654 € 62 225 € 86 133 € 55 195 € 97 489 € 68 500 € 77 312 € 104 777 € 132 573 € 132 000 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
11 654€ 62 225€ 86 133€ 55 195€ 97 489€ 68 500€ 77 312€ 104 777€ 132 573€ 132 000€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
156 319 € 192 992 € 113 550 € 121 391 € 164 905 € 163 241 € 141 724 € 176 812 € 247 619 € 287 752 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
131 231 € 118 928 € 103 687 € 109 945 € 105 182 € 101 566 € 107 729 € 133 045 € 119 072 € 99 514 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
79 095€ 63 854€ 70 112€ 65 349€ 61 732€ 67 896€ 51 374€ 79 239€ 59 681€ 41 838€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
12 303 € 15 241 € -6 258 € 4 763 € 3 617 € -6 163 € 16 522 € 13 973 € 19 558 € 17 843 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
25 088 € 74 064 € 9 863 € 11 446 € 59 723 € 61 675 € 33 995 € 43 767 € 128 547 € 188 238 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
65€ 27€ 21€ 301€ 238€ 181€ 124€ 65€ 23€ 116€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
25 023 € 74 037 € 9 842 € 11 145 € 59 485 € 61 494 € 33 871 € 43 702 € 128 524 € 188 122 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
748€ 65 539€ 1 294€ 9 593€ 34 214€ 43 510€ 17 833€ 17 865€ 69 485€ 62 390€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
6 025€ 811€ 282€ 703€ 5 122€ 548€ 506€ 2 392€ 1 967€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
18 250€ 7 687€ 8 266€ 849€ 10 149€ 17 436€ 10 732€ 8 499€ 10 958€ 24 019€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
10 000€ 4 800€ 14 946€ 46 114€ 101 713€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci