Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
20€ 2 120€ 790€ 576€ 725€ 484€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 103€ 567€ 782€ 466€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
20 € 17 € 790 € 9 € -57 € 18 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
730 517 € 911 846 € 992 189 € 915 025 € 1 010 391 € 938 632 € 997 255 € 866 735 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
730 517€ 911 846€ 992 189€ 915 025€ 1 010 391€ 938 632€ 997 255€ 866 735€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
695 256 € 862 722 € 962 302 € 905 108 € 998 570 € 898 907 € 950 952 € 833 842 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
6 793€ 4 982€ 5 926€ 4 121€ 5 753€ 8 852€ 6 294€ 8 427€
10
B.2
Služby
688 463€ 857 740€ 956 376€ 900 987€ 992 817€ 890 055€ 944 658€ 825 415€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
35 281 € 49 141 € 30 677 € 9 926 € 11 821 € 39 725 € 46 246 € 32 911 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
9 950 € 8 950 € 8 316 € 7 199 € 6 404 € 8 553 € 8 020 € 3 742 €
13
C.1
Mzdové náklady
2 146€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
1 204€
16
C.4
Sociálne náklady
392€
17
D
Dane a poplatky
994€ 468€ 5 491€ 843€ 938€ 787€ 687€ 1 405€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
20 088€ 20 088€ 20 512€ 9 514€ 6 414€ 7 605€ 7 605€ 4 436€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
24 000€ 7 486€ 3 242€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
15 411€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
864€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
620€ 472€ 1 895€ 38 176€ 518€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
6 932€ 10 922€ 1 629€ 3 516€ 14 216€ 1 841€ 2 230€ 1 235€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
-2 683 € 9 333 € 3 790 € -1 765 € 22 025 € 18 779 € 26 926 € 24 471 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
4€ 9€ 8€ 138€
39
N
Nákladové úroky
607€ 349€ 1 635€ 1 217€
40
XI.
Kurzové zisky
41
O
Kurzové straty
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
246€ 257€ 173€ 166€ 126€ 126€ 151€ 111€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-246 € -257 € -173 € -166 € -729 € -466 € -1 778 € -1 190 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-2 929 € 9 076 € 3 617 € -1 931 € 21 296 € 18 313 € 25 148 € 23 281 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
3 329 € 4 313 € 4 232 € 4 774 € 4 340 € 5 590 € 5 438 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
3 329€ 4 313€ 4 232€ 4 774€ 4 340€ 5 590€ 5 438€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-6 258 € 4 763 € 3 617 € -6 163 € 16 522 € 13 973 € 19 558 € 17 843 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-2 929 € 9 076 € 3 617 € -1 931 € 21 296 € 18 313 € 25 148 € 23 281 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-6 258 € 4 763 € 3 617 € -6 163 € 16 522 € 13 973 € 19 558 € 17 843 €