Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
564 934 € 844 086 € 430 753 € 316 253 € 374 979 € 537 674 € 680 394 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
42 418 € 54 118 € 62 138 € 6 507 € 19 180 € 2 314 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
6 037 € 7 430 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
6 037€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
7 430€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
36 381 € 46 688 € 62 138 € 6 507 € 19 180 € 2 314 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
36 381€ 46 688€ 62 138€ 6 507€ 19 180€ 2 314€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
512 877 € 780 538 € 359 675 € 308 059 € 373 486 € 516 170 € 675 877 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
19 647 € 22 950 € 113 €
032
B.I.1
Materiál
113€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
19 647€ 22 950€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
489 237 € 757 069 € 242 054 € 246 146 € 370 658 € 419 531 € 655 729 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
478 787€ 741 345€ 235 253€ 234 973€ 355 970€ 416 652€ 636 191€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
5 117€ 4 337€ 7 455€ 12 224€ 17 007€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
10 450€ 10 607€ 2 464€ 3 718€ 2 464€ 2 879€ 2 531€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
3 993 € 519 € 117 621 € 61 913 € 2 828 € 96 639 € 20 035 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 949€ 267€ 268€ 711€ 2 446€ 1 709€ 8 360€
057
B.IV.2
Účty v bankách
2 044€ 252€ 117 353€ 61 202€ 382€ 94 930€ 11 675€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
9 639 € 9 430 € 8 940 € 1 687 € 1 493 € 2 324 € 2 203 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
9 639€ 9 430€ 8 940€ 1 687€ 1 493€ 2 324€ 2 203€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
564 934 € 844 086 € 430 753 € 316 253 € 374 979 € 537 674 € 680 394 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
233 573 € 182 776 € 201 383 € 186 437 € 155 526 € 304 046 € 346 866 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
1 288 € 1 288 € 1 288 € 1 288 € 1 288 € 1 288 € 1 288 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
1 288€ 1 288€ 1 288€ 1 288€ 1 288€ 1 288€ 1 288€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
700 € 700 € 700 € 700 € 700 € 700 € 700 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
700€ 700€ 700€ 700€ 700€ 700€ 700€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
173 789 € 192 395 € 177 449 € 146 538 € 112 471 € 224 810 € 295 655 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
192 396€ 192 395€ 177 449€ 146 538€ 112 471€ 224 810€ 295 655€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-18 607€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
50 796 € -18 607 € 14 946 € 30 911 € 34 067 € 70 248 € 42 223 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
331 361 € 661 310 € 229 370 € 129 816 € 219 453 € 233 628 € 333 528 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
23 398 € 14 639 € 17 020 € 15 948 € 19 335 € 7 585 € 722 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
23 398€ 14 639€ 17 020€ 15 948€ 19 335€ 7 585€ 722€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
3 290 € 23 525 € 31 460 € 3 977 € 3 109 € 2 832 € 1 977 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
3 290€ 3 676€ 4 008€ 3 977€ 3 109€ 2 832€ 1 977€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
19 849€ 27 452€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
303 469 € 472 829 € 180 890 € 109 891 € 139 620 € 223 211 € 330 829 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
154 504€ 378 880€ 120 170€ 49 651€ 41 814€ 107 031€ 182 593€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
586€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
8 529€ 6 733€ 1 197€ 449€ 4 887€ 5 897€ 996€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
46 849€ 32 378€ 23 419€ 25 972€ 39 659€ 46 988€ 50 699€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
31 793€ 21 809€ 16 225€ 17 693€ 27 334€ 30 101€ 57 053€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
41 945€ 25 411€ 12 516€ 16 126€ 25 926€ 33 194€ 38 902€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
19 849€ 7 618€ 7 363€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
1 204 € 150 317 € 57 389 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
1 204€ 150 317€ 57 389€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé