Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
117 178 € 56 317 € 45 932 € 42 172 € 44 344 € 83 268 € 76 154 € 79 389 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
51 442 € 595 € 7 109 € 1 790 € 2 388 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
51 442 € 595 € 7 109 € 1 790 € 2 388 €
012
A.II.1
Pozemky
0€
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
51 442€ 595€ 7 109€ 1 790€ 2 388€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
65 736 € 56 317 € 45 932 € 42 172 € 43 749 € 76 159 € 72 673 € 74 801 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
843 € 4 914 € 9 972 €
032
B.I.1
Materiál
036
B.I.5
Tovar
4 914€ 9 972€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
0 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
16 696 € 1 456 € 21 302 € 48 366 € 30 073 € 21 282 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
3 167€ 21 173€ 45 561€ 29 548€ 20 799€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
052
B.III.6
Sociálne poistenie
10 963€ 1 456€ 129€ 1 093€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
525€ 483€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
2 566€ 1 712€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
49 040 € 54 861 € 45 932 € 42 172 € 22 447 € 26 950 € 37 686 € 43 547 €
056
B.IV.1
Peniaze
49 040€ 54 861€ 45 932€ 42 172€ 22 447€ 26 950€ 26 285€ 4 016€
057
B.IV.2
Účty v bankách
11 401€ 39 531€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
1 691 € 2 200 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 691€ 2 200€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
117 178 € 56 317 € 45 932 € 42 172 € 44 344 € 83 268 € 76 154 € 79 389 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
54 961 € 53 913 € 44 870 € 41 208 € 38 456 € 35 516 € 26 691 € 17 367 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
0 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
46 610 € 37 567 € 33 904 € 31 153 € 28 213 € 19 388 € 10 064 € -969 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
10 064€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-969€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
1 048 € 9 043 € 3 663 € 2 752 € 2 940 € 8 825 € 9 324 € 11 033 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
62 217 € 2 404 € 1 062 € 964 € 5 888 € 47 752 € 49 463 € 62 022 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
762 € 897 € 825 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
762€ 897€ 825€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
755 € 755 € 620 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
755€ 620€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
62 217 € 2 404 € 1 062 € 964 € 5 888 € 46 235 € 47 811 € 60 577 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 588€ 1 436€ 4 836€ -19€ 20 724€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
265€ 281€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
60 277€ 30 376€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
38 000€ 32 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
4 409€ 1 878€ 1 990€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 017€ 1 000€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
352€ 2 404€ 1 062€ 964€ 4 452€ 6 614€ 6 670€ 4 582€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
0€