Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Kia Slovakia s. r. o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Všetky hodnoty súvahy sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
3 091 106 000 € 2 706 191 000 € 2 540 633 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
596 770 000 € 689 575 000 € 655 275 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
4 626 000 € 4 305 000 € 3 841 000 €
005
A.I.2
Software
2 964 000€ 2 899 000€ 3 602 000€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
1 520 000€ 885 000€ 20 000€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
142 000€ 521 000€ 219 000€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
592 144 000 € 685 270 000 € 651 434 000 €
013
A.II.2
Stavby
144 148 000€ 152 090 000€ 157 782 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
431 661 000€ 512 890 000€ 476 332 000€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
4 218 000€ 4 523 000€ 5 036 000€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
12 117 000€ 15 767 000€ 12 284 000€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
2 494 077 000 € 2 016 205 000 € 1 884 836 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
581 417 000 € 466 537 000 € 375 922 000 €
035
B.I.1
Materiál
462 858 000€ 396 218 000€ 296 076 000€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
90 087 000€ 43 264 000€ 51 459 000€
037
B.I.3
Výrobky
28 472 000€ 27 055 000€ 28 387 000€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
50 135 000 € 41 700 000 € 43 941 000 €
051
B.II.7
Iné pohľadávky
5 032 000€ 15 510 000€ 19 415 000€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
45 103 000€ 26 190 000€ 24 526 000€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 790 755 000 € 1 497 484 000 € 1 340 769 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
891 004 000 € 745 367 000 € 683 581 000 €
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
596 239 000€ 506 565 000€ 440 408 000€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
240 095 000€ 199 531 000€ 185 309 000€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
63 417 000€ 46 021 000€ 31 471 000€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
71 770 000 € 10 484 000 € 124 204 000 €
072
B.V.1.
Peniaze
429 000€ 334 000€ 0€
073
B.V.2.
Účty v bankách
71 341 000€ 10 150 000€ 124 204 000€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
259 000 € 411 000 € 522 000 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
259 000€ 411 000€ 522 000€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
3 091 106 000 € 2 706 191 000 € 2 540 633 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 805 674 000 € 1 630 168 000 € 1 408 488 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
433 323 000 € 433 323 000 € 433 323 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
433 323 000€ 433 323 000€ 433 323 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
43 332 000 € 43 332 000 € 43 332 000 €
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
1 329 019 000 € 1 153 513 000 € 931 833 000 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 329 019 000€ 1 153 513 000€ 931 833 000€
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 285 432 000 € 1 076 023 000 € 1 132 145 000 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
136 041 000 € 97 803 000 € 69 872 000 €
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
136 041 000€ 97 803 000€ 69 872 000€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
187 058 000 € 164 333 000 € 184 074 000 €
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
187 058 000€ 164 333 000€ 184 074 000€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
3 188 000€ 3 430 000€ 3 670 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
791 244 000 € 689 785 000 € 481 729 000 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
740 699 000 € 639 599 000 € 454 660 000 €
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
9 613 000€ 8 867 000€ 7 441 000€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
13 011 000€ 29 311 000€ 756 000€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
27 921 000€ 12 008 000€ 18 872 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
167 659 000 € 120 432 000 € 98 061 000 €
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
167 659 000€ 120 432 000€ 98 061 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
242 000€ 240 000€ 294 739 000€