Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Tomra Sorting s. r. o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
121 644 163 € 90 433 539 € 72 750 937 € 74 508 832 € 62 766 716 € 52 697 582 € 42 381 212 € 58 078 762 € 47 603 507 € 38 769 614 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
4 712 914 € 4 735 993 € 4 772 532 € 2 830 372 € 2 579 601 € 2 401 790 € 2 510 796 € 2 712 663 € 2 822 530 € 672 408 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
2 070 € 6 841 € 16 442 € 24 080 € 31 228 € 48 971 € 57 713 € 20 362 € 38 211 € 46 617 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
2 070€ 6 841€ 16 442€ 24 080€ 31 228€ 48 971€ 57 713€ 20 362€ 38 211€ 46 617€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
4 710 844 € 4 729 152 € 4 756 090 € 2 806 292 € 2 548 373 € 2 352 819 € 2 453 083 € 2 692 301 € 2 784 319 € 625 791 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
3 156 634€ 3 308 481€ 3 616 251€ 1 181 150€ 1 293 833€ 1 407 191€ 1 479 355€ 1 523 004€ 1 621 694€ 105 888€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 504 833€ 1 368 059€ 1 139 839€ 1 202 410€ 1 109 820€ 945 628€ 973 728€ 1 169 297€ 1 162 625€ 519 301€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
49 377€ 52 612€ 422 732€ 144 720€ 602€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
116 742 349 € 85 528 235 € 67 845 511 € 71 579 568 € 60 048 388 € 50 179 051 € 39 827 205 € 55 280 520 € 44 698 228 € 38 084 174 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
52 932 896 € 33 748 858 € 30 393 430 € 35 567 197 € 36 463 760 € 23 924 429 € 21 391 496 € 20 572 379 € 15 826 350 € 10 171 860 €
035
B.I.1
Materiál
38 761 761€ 22 802 704€ 19 763 950€ 20 645 529€ 19 435 554€ 13 296 489€ 12 315 309€ 11 518 425€ 8 420 420€ 7 371 030€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
9 501 013€ 6 861 749€ 6 021 140€ 7 676 214€ 7 667 284€ 4 757 121€ 4 218 795€ 4 846 202€ 3 571 625€ 1 302 769€
037
B.I.3
Výrobky
4 171 991€ 3 726 961€ 4 465 131€ 6 458 447€ 8 673 862€ 5 459 698€ 4 427 800€ 3 531 316€ 3 316 117€ 1 100 670€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
498 131€ 357 444€ 143 209€ 787 007€ 687 060€ 411 121€ 429 592€ 676 436€ 518 188€ 397 391€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
5 594 531 € 1 636 751 € 903 402 € 1 321 710 € 1 103 417 € 876 478 € 776 506 € 536 565 € 285 434 € 234 971 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
26 485 € 26 543 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
26 485€ 26 543€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
5 568 046€ 1 610 208€ 903 402€ 1 321 710€ 1 103 417€ 876 478€ 776 506€ 536 565€ 285 434€ 234 971€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
58 153 610 € 50 037 547 € 35 969 229 € 30 120 999 € 16 329 947 € 24 747 891 € 8 662 880 € 27 429 946 € 22 324 556 € 27 210 264 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
53 516 110 € 41 545 966 € 32 563 994 € 27 281 186 € 12 061 291 € 21 576 724 € 6 512 796 € 25 405 284 € 19 805 550 € 26 061 959 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
35 161 153€ 22 543 727€ 18 607 994€ 16 784 963€ 2 732 971€ 17 198 711€ 1 838 474€ 23 206 260€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
18 354 957€ 19 002 239€ 13 956 000€ 10 496 223€ 9 328 320€ 4 378 013€ 4 674 322€ 2 199 024€ 19 805 550€ 26 061 959€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
5 265 471€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
4 637 500€ 3 226 110€ 3 405 235€ 2 839 813€ 4 267 470€ 3 169 022€ 2 148 543€ 2 013 403€ 2 517 961€ 1 148 305€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 186€ 2 145€ 1 541€ 11 259€ 1 045€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
61 312 € 105 079 € 579 450 € 4 569 662 € 6 151 264 € 630 253 € 8 996 323 € 6 741 630 € 6 261 888 € 467 079 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 166€ 43 516€ 21 985€ 38 300€ 6 249€ 4 589€ 10 304€ -40 397€ 8 744€ 4 741€
073
B.V.2.
Účty v bankách
60 146€ 61 563€ 557 465€ 4 531 362€ 6 145 015€ 625 664€ 8 986 019€ 6 782 027€ 6 253 144€ 462 338€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
188 900 € 169 311 € 132 894 € 98 892 € 138 727 € 116 741 € 43 211 € 85 579 € 82 749 € 13 032 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
188 900€ 169 311€ 132 894€ 98 892€ 138 727€ 116 741€ 43 211€ 85 579€ 82 749€ 13 032€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
121 644 163 € 90 433 539 € 72 750 937 € 74 508 832 € 62 766 716 € 52 697 582 € 42 381 212 € 58 078 762 € 47 603 507 € 38 769 614 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
38 140 274 € 30 588 733 € 24 496 705 € 19 929 861 € 13 617 102 € 9 259 736 € 6 504 641 € 5 059 356 € 3 136 237 € 3 697 418 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
30 581 430 € 24 489 401 € 19 922 559 € 13 609 797 € 9 253 445 € 6 497 339 € 5 052 053 € 3 128 934 € 3 690 115 € 2 215 297 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
30 581 430€ 24 489 401€ 20 904 205€ 14 591 443€ 10 235 091€ 7 478 985€ 6 033 699€ 4 110 580€ 4 110 580€ 2 635 762€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-981 646€ -981 646€ -981 646€ -981 646€ -981 646€ -981 646€ -420 465€ -420 465€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
7 551 541 € 6 092 029 € 4 566 843 € 6 312 761 € 4 356 354 € 2 755 094 € 1 445 285 € 1 923 119 € -561 181 € 1 474 818 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
83 503 889 € 59 844 806 € 48 254 232 € 54 578 971 € 49 149 614 € 43 437 846 € 35 876 571 € 53 019 406 € 44 467 270 € 35 072 196 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
33 043 058 € 33 025 247 € 33 016 388 € 25 361 938 € 25 354 237 € -6 838 € 25 349 125 € 25 340 435 € 12 353 732 € 12 355 868 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
33 000 000€ 33 000 000€ 33 000 000€ 25 352 267€ 25 352 267€ 25 352 267€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
25 352 267€ 12 352 267€ 12 352 267€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
43 058€ 25 247€ 16 388€ 9 671€ 1 970€ -6 838€ -3 142€ -11 832€ 1 465€ 1 217€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
2 384€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
120 500 € 68 000 € 122 000 € 117 127 € 70 359 € 47 538 € 30 222 € 31 890 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
120 500€ 68 000€ 122 000€ 117 127€ 70 359€ 47 538€ 30 222€ 31 890€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
48 535 334 € 25 137 677 € 13 855 846 € 25 975 970 € 19 511 132 € 38 062 102 € 7 778 678 € 26 409 696 € 31 483 968 € 21 954 006 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
39 324 287 € 22 626 759 € 13 133 989 € 16 265 373 € 17 853 534 € 10 868 554 € 7 419 354 € 25 325 101 € 17 637 152 € 21 631 547 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
27 049 294€ 8 583 684€ 6 444 122€ 4 307 102€ 1 916 551€ 1 579 626€ 660 223€ 20 815 414€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
12 274 993€ 14 043 075€ 6 689 867€ 11 958 271€ 15 936 983€ 9 288 928€ 6 759 131€ 4 509 687€ 17 637 152€ 21 631 547€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
3 783 667€ 14 227€ 8 000 000€ 25 352 267€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
13 000 000€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
659 791€ 435 783€ 368 577€ 378 776€ 284 001€ 231 837€ 195 320€ 187 890€ 216 346€ 125 957€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
362 826€ 315 389€ 258 411€ 224 983€ 200 349€ 160 470€ 132 630€ 128 147€ 142 832€ 79 520€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
4 400 075€ 1 740 734€ 67 925€ 1 094 257€ 533 949€ 1 445 892€ 36 583€ 754 682€ 478 802€ 100 289€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
4 688€ 4 785€ 26 944€ 12 581€ 639 299€ 3 082€ -5 209€ 13 876€ 8 836€ 16 693€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 796 305 € 1 605 742 € 1 256 312 € 3 110 906 € 4 199 074 € 2 874 025 € 2 704 606 € 1 233 465 € 627 233 € 756 285 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
241 015€ 229 300€ 226 086€ 203 982€ 161 566€ 163 276€ 96 325€ 73 994€ 120 296€ 70 800€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 555 290€ 1 376 442€ 1 030 226€ 2 906 924€ 4 037 508€ 2 710 749€ 2 608 281€ 1 159 471€ 506 937€ 685 485€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
8 692€ 8 140€ 3 686€ 13 030€ 14 812€ 2 461 019€ 13 940€ 3 920€ 2 337€ 6 037€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé