Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
40 388 642 € 44 120 575 € 29 400 159 € 30 063 992 € 27 799 968 € 35 474 680 € 35 606 826 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
35 445 106 € 33 464 793 € 20 880 702 € 18 191 933 € 16 092 478 € 29 377 585 € 31 284 563 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
25 770 € 1 250 900 € 1 876 350 € 2 501 800 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
1 250 900€ 1 876 350€ 2 501 800€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
25 770€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
19 324 656 € 20 062 863 € 6 335 057 € 5 823 619 € 5 928 528 € 6 167 194 € 6 920 403 €
012
A.II.1
Pozemky
1 198 025€ 1 198 025€ 1 198 025€ 1 131 394€ 1 131 394€ 1 131 394€ 462 464€
013
A.II.2
Stavby
4 645 353€ 4 815 423€ 4 823 979€ 4 526 157€ 4 723 576€ 4 943 409€ 6 415 780€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
13 481 278€ 285 237€ 313 053€ 166 068€ 73 558€ 92 391€ 42 159€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
13 764 178€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
16 094 680 € 13 401 930 € 14 545 645 € 12 368 314 € 8 913 050 € 21 334 041 € 21 862 360 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
6 346 538€ 5 957 532€ 6 380 936€ 7 475 694€ 8 451 254€ 2 804 723€ 2 400 173€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
4 194 279€ 2 821 889€ 228 351€ 204 296€ 189 926€ 17 718 417€ 18 638 723€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
90 000€ 90 000€ 97 125€ 97 125€ 97 125€ 810 901€ 823 464€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
4 595 207€ 215 393€ 271 816€ 265 728€ 174 745€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
868 656€ 12 342€ 3 019 424€ 20 697€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
243 219€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
4 304 774€ 4 304 774€ 4 304 774€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
4 882 043 € 10 653 572 € 8 516 976 € 11 865 676 € 11 706 913 € 6 095 501 € 4 314 587 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
28 €
035
B.I.1
Materiál
28€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
274 314 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
274 314€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
3 885 157 € 10 019 978 € 8 181 642 € 11 189 445 € 8 401 620 € 5 953 217 € 3 597 597 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
3 289 035 € 4 343 740 € 4 359 538 € 1 666 653 € 67 460 € 61 785 € 31 259 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
3 289 035€ 4 343 740€ 4 359 538€ 1 666 653€ 67 460€ 61 785€ 31 259€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
586 616€ 5 644 764€ 3 710 104€ 8 500 774€ 7 304 441€ 4 890 957€ 3 207 380€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
61€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
128€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 078€ 19 474€ 73 739€ 85 183€ 50 111€ 346 800€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
8 300€ 12 000€ 112 000€ 948 279€ 944 536€ 950 303€ 12 158€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
996 886 € 633 594 € 335 334 € 676 231 € 3 305 293 € 142 284 € 442 648 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 493€ 1 311€ 917€ 1 451€ 1 943€ 2 563€ 3 248€
073
B.V.2.
Účty v bankách
995 393€ 632 283€ 334 417€ 674 780€ 3 303 350€ 139 721€ 439 400€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
61 493 € 2 210 € 2 481 € 6 383 € 577 € 1 594 € 7 676 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
61 493€ 1 707€ 2 037€ 6 383€ 577€ 1 594€ 5 637€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
503€ 444€ 2 039€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
40 388 642 € 44 120 575 € 29 400 159 € 30 063 992 € 27 799 968 € 35 474 680 € 35 606 826 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
23 281 589 € 22 653 936 € 21 625 403 € 22 388 419 € 24 433 619 € 28 477 368 € 29 823 303 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
1 726 400 € 1 726 400 € 1 726 400 € 1 726 400 € 1 726 400 € 1 726 400 € 1 726 400 €
082
A.I.1
Základné imanie
1 726 400€ 1 726 400€ 1 726 400€ 1 726 400€ 1 726 400€ 1 726 400€ 1 726 400€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
24 893 945€ 24 893 945€ 24 893 945€ 24 893 945€ 24 893 945€ 24 893 945€ 24 893 945€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
362 594 € 362 594 € 362 194 € 362 194 € 362 194 € 362 194 € 362 194 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
362 594€ 362 594€ 362 194€ 362 194€ 362 194€ 362 194€ 362 194€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-2 604 084 € -3 240 455 € -4 349 246 € -3 493 796 € -2 579 865 € -7 045 348 € -6 051 911 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-2 604 084€ -3 240 455€ -4 349 246€ -3 493 796€ -2 579 865€ -7 045 348€ -6 051 911€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-708 623 € -1 008 290 € -1 729 827 € -1 219 954 € 8 540 177 € 8 897 054 € 8 489 487 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
10 453 063€ 10 453 063€ 9 731 526€ 9 611 896€ 9 611 896€ 9 611 896€ 9 133 522€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-11 161 686€ -11 461 353€ -11 461 353€ -10 831 850€ -1 071 719€ -714 842€ -644 035€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-388 643 € -80 258 € 721 937 € 119 630 € -8 509 232 € -356 877 € 403 188 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
17 099 463 € 21 459 358 € 7 771 825 € 7 672 032 € 3 363 013 € 6 993 559 € 5 775 573 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
12 812 278 € 13 531 515 € 237 € 23 € 3 137 690 € 3 110 435 € 3 083 157 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
3 137 726€ 3 110 428€ 3 083 130€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
12 811 712€ 13 531 190€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
566€ 325€ 237€ 23€ -36€ 7€ 27€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
4 268 014 € 7 907 973 € 7 743 516 € 7 663 164 € 217 835 € 2 189 441 € 2 685 983 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
166 580 € 60 434 € 45 064 € 40 774 € 35 227 € 49 525 € 67 998 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
166 580€ 60 434€ 45 064€ 40 774€ 35 227€ 49 525€ 67 998€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
3 246 918€ 3 269 620€ 3 242 322€ 3 215 024€ 50 000€ 2 026 750€ 2 235 267€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
90 000€ 4 394 774€ 4 394 894€ 4 394 774€ 90 000€ 90 402€ 94 056€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
3 069€ 3 449€ 1 949€ 1 595€ 2 627€ 2 139€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
948€ 1 557€ 2 208€ 1 046€ 883€ 1 375€ 993€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
6 769€ 485€ 52 944€ 3 573€ 3 518€ 1 259€ 284 664€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
756 799€ 178 034€ 2 635€ 6 024€ 36 612€ 17 503€ 866€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
19 171 € 19 870 € 28 072 € 8 845 € 7 488 € 8 780 € 6 315 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
6 763€ 10 770€ 6 602€ 1 923€ 1 114€ 8 780€ 6 315€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
12 408€ 9 100€ 21 470€ 6 922€ 6 374€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
1 684 903€ 118€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
7 590 € 7 281 € 2 931 € 3 541 € 3 336 € 3 753 € 7 950 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
769€ 278€ 17€ 3 900€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
7 590€ 6 512€ 2 931€ 3 263€ 3 319€ 3 753€ 4 050€