Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
773€ 19 500€ 53 913€ 59 047€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
660€ 17 264€ 51 053€ 56 447€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
113 € 2 236 € 2 860 € 2 600 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 158 932 € 287 865 € 344 191 € 367 813 € 259 736 € 332 843 € 277 932 € 264 674 € 240 506 € 240 506 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 158 932€ 287 865€ 344 191€ 367 813€ 259 736€ 332 843€ 277 932€ 264 674€ 240 506€ 240 506€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
497 851 € 180 943 € 241 757 € 356 227 € 327 568 € 281 843 € 267 402 € 315 797 € 303 229 € 336 052 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
26 658€ 48 692€ 33 945€ 22 774€ 32 589€ 29 065€ 30 612€ 29 783€ 47 030€ 37 404€
10
B.2
Služby
471 193€ 132 251€ 207 812€ 333 453€ 294 979€ 252 778€ 236 790€ 286 014€ 256 199€ 298 648€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
661 194 € 106 922 € 102 434 € 11 586 € -67 832 € 51 000 € 12 766 € -51 123 € -59 863 € -73 437 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
138 370 € 69 463 € 101 341 € 53 938 € 52 476 € 52 036 € 79 058 € 106 553 € 79 910 € 58 994 €
13
C.1
Mzdové náklady
106 168€ 53 113€ 78 952€ 41 343€ 40 105€ 39 406€ 60 455€ 70 304€ 44 173€ 42 433€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
2 143€ 11 040€ 27 524€ 9 460€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
31 293€ 15 608€ 21 538€ 12 187€ 11 644€ 11 529€ 17 909€ 23 717€ 7 665€ 6 672€
16
C.4
Sociálne náklady
909€ 742€ 851€ 408€ 727€ 1 101€ -1 449€ 1 492€ 548€ 429€
17
D
Dane a poplatky
5 251€ 14 684€ 5 055€ 6 223€ 5 465€ 6 358€ 7 923€ 8 536€ 15 547€ 9 174€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
927 105€ 237 525€ 216 354€ 239 058€ 879 524€ 960 287€ 865 507€ 373 451€ -276 468€ -372 154€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
2 000€ 611 118€ 350 000€ 508€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
52 512€ 543 065€ 327 712€ 539€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
52 704€ 1 526€ 40 589€ -391 970€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
51 004€ 850€ 7 282€ 17 454€ 7 854€ 7 235€ 196 211€ 615€ 59 151€ 2 341€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
12 915€ 12 448€ 16 505€ 12 080€ 129 677€ 71 391€ 34 921€ 36 713€ 36 703€ 44 121€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
-371 443 € -224 348 € -229 539 € -334 963 € -1 127 120 € -1 085 875 € -750 968 € -553 473 € 535 566 € 188 738 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
10 700€ 36 414€ 62 137€ 9 613 770€ 1€ 18 262€ 205 000€ 1 216 500€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
24 900€ 221 388€ 47 258€ 18 138 657€ 19 913€ 56 499€ 26 000€ 1 376 142€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
130 384 € 98 629 € 1 005 828 € 255 764 € 1 127 310 € 715 564 € 1 009 719 € 972 547 € 1 159 539 € 3 374 397 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
1 159 539€ 3 374 397€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
130 384€ 98 629€ 1 005 828€ 255 764€ 1 127 310€ 715 564€ 1 009 719€ 972 547€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
137 610€ 91 626€ 160 905€ 249 539€ 167 994€ 67 755€ 54 850€ 43 689€ 353 900€ 110 678€
39
N
Nákladové úroky
268 011€ 44 539€ 30 950€ 27 298€ 34 845€ 57 264€ 31 414€ 277 789€ 383 491€ 392 237€
40
XI.
Kurzové zisky
77€ 1 380€ 11 637€ 236€ 10 792€ 1€ 40 942€ 191 002€ 664 767€
41
O
Kurzové straty
196€ 443€ 5 881€ 31 123€ 114 154€ 547€ 44 709€ 28 417€ 106 624€ 1 141 134€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
169€ 18€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 356€ 2 563€ 2 378€ 4 541€ 11 440€ 8 152€ 138 582€ 9 727€ 33 689€ 23 241€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-16 692 € 144 090 € 954 356 € 457 474 € -7 379 230 € 717 357 € 870 894 € 662 066 € 1 359 637 € 2 433 588 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-388 135 € -80 258 € 724 817 € 122 511 € -8 506 350 € -368 518 € 119 926 € 108 593 € 1 895 203 € 2 622 326 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
508 € 2 880 € 2 881 € 2 882 € -11 641 € -283 262 € 339 564 € 1 725 € 9 009 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
508€ 2 880€ 2 881€ 2 882€ 5 045€ 16 269€ 12 171€ 5 295€ 3 369€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-16 686€ -299 531€ 327 393€ -3 570€ 5 640€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-388 643 € -80 258 € 721 937 € 119 630 € -8 509 232 € -356 877 € 403 188 € -230 971 € 1 893 478 € 2 613 317 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
544€ 1 543€
53
T
Mimoriadne náklady
1€ 155€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
543 € 1 388 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
543 € 1 388 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-388 135 € -80 258 € 724 817 € 122 511 € -8 506 350 € -368 518 € 119 926 € 109 136 € 1 896 591 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-388 643 € -80 258 € 721 937 € 119 630 € -8 509 232 € -356 877 € 403 188 € -230 428 € 1 894 866 €